Lioka frantsay malagasy

L’enfance de Jésus (chapitres 1 et 2)

Ny fahazazan’i Jesoa (toko faha-1 sy 2)

La préparation du ministère de Jésus au désert (Luc 3, 1 à 4, 13)

Ny fanamboaran’ny raharahan’i Jesoa tany an-efitra (Lioka 3, 1 – 4, 13)

Le ministère de Jésus en Galilée (4, 14 – 9, 50)

Ny raharahan’i Jesoa tany Galilea (Lk 4, 14 – 9, 50)

La montée à Jérusalem (9, 51 – 19, 27)

Ny niakarana tany Jerosalema (Lk 9, 51 – 19, 27)

Derniers jours à Jérusalem (19, 28 – 21, 38)

Andro farany tao Jerosalema (Lk 19, 28 – 21, 38)

La Passion de Jésus (Luc 21 et 22)

Ny Fijalian’i Jesoa (Lioka toko faha-21 sy faha-22)

La résurrection de Jésus

Ny fitsangan-ko velona i Jesoa

L’enfance de Jésus (chapitres 1 et 2)

Ny fahazazan’i Jesoa (toko faha-1 sy 2)

Luc chapitre 1er

Lioka toko voalohany

Introduction adressée à Théophile (Luc 1, 1-4)

Fitarihan-teny (Lk 1, 1-4)

1Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, 1Noho ny maro efa nanoratra ny tantaran’ny zavatra inoana tokoa amintsika

 

2d’après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, 2sy noraisintsika tamin’ ny vavolombelona sady nahita maso no mpitoriteny hatramin’ny voalohany,
3il m’a paru bon, à moi aussi, après m’être soigneusement informé de tout à partir des origines, d’en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, 3dia nataoko fa mety koa, rahefa niala nenina aho hahalala tsara ny zavatra rehetra hatramin’ny niandohany, ny hanoratra azy milamina tsara ho anao, ry Teôfily manan-kaja,
4afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. 4mba ho fantatrao fa marina tokoa izay nampianarina anao.

Annonce de la naissance de Jean Baptiste (1, 5-25)

Ny filazana ny hahaterahan’i Joany Batista (Lk 1, 5-25)

5Il y avait au temps d’Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la classe d’Abia ; sa femme appartenait à la descendance d’Aaron et s’appelait Elisabeth. 5Tamin’ny andron’i Herôda, mpanjakan’i Jodea, nisy mpisorona anankiray atao hoe Zakaria, isan’ny fianakavian’i Abià, ary ny vadiny dia taranak’i Aarôna sy natao hoe Elizabeta.
6Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d’une manière irréprochable. 6Samy marina teo imason’ Andriamanitra izy mivady, sady nitondra tena tsy nanan-tsiny tamin’ny didy sy ny tenin’ny Tompo rehetra.
7Mais ils n’avaient pas d’enfant parce qu’Elisabeth était stérile et ils étaient tous deux avancés en âge. 7Tsy nanan-janaka izy, fa momba i Elizabeta, ary efa samy zokiolona ihany izy mivady.
8Vint pour Zacharie le temps d’officier devant Dieu selon le tour de sa classe ; 8Indray andro, nony nanao ny raharahan’ny mpisorona teo anatrehan’ Andriamanitra i Zakaria araka ny anjaran’ny antokony,
9suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par le sort pour offrir l’encens à l’intérieur du sanctuaire du Seigneur. 9dia voatendrin’ny antsapaka araka ny fanaon’ny mpisorona hiditra ao amin’ny tempolin’ny Tompo, hanolotra ny emboka,
10Toute la multitude du peuple était en prière au-dehors à l’heure de l’offrande de l’encens. 10ary ny vahoaka rehetra dia tao alatrano no nivavaka, tamin’ny ora fanolorana ny emboka.
11Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à droite de l’autel de l’encens. 11Fa nisy Anjelin’ny Tompo niseho taminy, nitsangana teo ankavanan’ny ôtely fanolorana ny emboka.
12A sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s’abattit sur lui. 12Taitra i Zakaria nony nahita azy ka raiki-tahotra.
13Mais l’ange lui dit :

–     « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth t’enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean.

13Fa hoy ny Anjely taminy :

–     « Aza matahotra, ry Zakaria, fa efa nohenoina ny fangatahanao, ka i Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary i Joany no hataonao anarany.

      14Tu en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance.       14Dia ho faly sy ho ravo ianao, ary maro koa no ho faly amin’ny fahaterahany.
      15Car il sera grand devant le Seigneur ; il ne boira ni vin ni boisson fermentée et il sera rempli de l’Esprit Saint dès le sein de sa mère.       15Fa ho lehibe eo imason’ny Tompo izy ; tsy hisotro divay na zava-mahamamo izy, sady ho feno ny Fanahy Masina hatrany an-kibon-dreniny,
      16Il ramènera beaucoup de fils d’Israël au Seigneur leur Dieu ;       16maro amin’ny zanak’i Israely no hampodîny amin’ny Tompo Andriamanitra,
      17et il marchera par devant sous le regard de Dieu, avec l’esprit et la puissance d’Elie, pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et conduire les rebelles à penser comme les justes, afin de former pour le Seigneur un peuple préparé.       17dia hialoha azy amin’ny fanahy, sy ny herin’i Elia izy hampody ny fon’ny ray ho amin’ny zanaka ary ny tsy manoa ho amin’ny fahendren’ny olo-marina, hamboatra firenena voavonona ho an’ny Tompo. »
18Zacharie dit à l’ange :

–     « A quoi le saurai-je ? Car je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. »

18Dia hoy i Zakaria tamin’ny Anjely :

–     « Inona no hahafantarako izany ? fa izaho efa antitra, ary koa efa zokiolona ny vadiko. »

19L’ange lui répondit :

–     « Je suis Gabriel qui me tiens devant Dieu. J’ai été envoyé pour te parler et pour t’annoncer cette bonne nouvelle.

19Namaly ny Anjely nanao taminy hoe :

–     « Izaho no Gabriely, ilay mitsangana eo anatrehan’Andriamanitra, ary nirahina aho hiteny aminao hampandre anao izany teny mahafaly izany,

      20Eh bien, tu vas être réduit au silence et tu ne pourras plus parler jusqu’au jour où cela se réalisera, parce que tu n’as pas cru à mes paroles qui s’accompliront en leur temps. »       20fa indro ho moana ianao, ka tsy hahay miteny ambara-pahatongan’izany, noho ianao tsy nino ny teniko, izay ho tanteraka amin’ny fotoan’androny. »
21Le peuple attendait Zacharie et s’étonnait qu’il s’attardât dans le sanctuaire. 21Niandry an’i Zakaria anefa ny olona ka gaga noho izy naharitra ela tao anatin’ny tempoly ;
22Quand il sortit, il ne pouvait leur parler et ils comprirent qu’il avait eu une vision dans le sanctuaire ; il leur faisait des signes et demeurait muet. 22kanjo nony nivoaka izy, dia tsy nahay niteny taminy, ka fantatry ny olona fa nahita fahitana tao anatin’ny tempoly izy, dia baikon’ny moana no nitenenany taminy, fa moana tokoa izy.
23Quand prit fin son temps de service, il repartit chez lui. 23Ary nony tapitra ny androny amin’ny raharahany, dia nody tany an-tranony izy.
24Après quoi Elisabeth, sa femme, devint enceinte ; cinq mois durant elle s’en cacha ; elle se disait : 24Ary taorian’izany andro izany dia nitoe-jaza i Elizabeta vadiny ary niery dimy volana ka nanao hoe :
–     « 25Voilà ce qu’a fait pour moi le Seigneur au temps où il a jeté les yeux sur moi pour mettre fin à ce qui faisait ma honte devant les hommes. » –     « 25Izao no nataon’ny Tompo tamiko, tamin’ny andro nitsinjovany ahy hahafa-tondromaso ahy amin’ny olona. »

Annonciation 1, 26-38

Ny filazana tamin’i Maria (Lk 1, 26-38)

26Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, 26Ary rehefa nandray enina izy, dia nirahin’Andriamanitra ny Anjely Gabriely ho any amin’ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta,
27à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; et le nom de la vierge était Marie. 27ho any amin’ny Virjiny anankiray fofombadin’ilay lehilahy atao hoe Jôsefa, taranak’i Davida, ary ny anaran’ilay Virjiny dia Maria.
28Il entra et lui dit :

–     « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. »

28Ary nony niditra tao aminy ilay Anjely dia nanao hoe :

–     « Arahaba, ry ilay feno hasoavana : ny Tompo ao aminao ; nosoavina noho ny vehivavy ianao ».

29A cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. 29Taitra izy nahare izany, ka nieritreritra izay tokony ho hevitr’izany fiarahabana izany.
30L’ange lui dit :

–     « Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.

30Fa hoy ny Anjely taminy :

–     « Aza matahotra, ry Maria, fa sitrak’Andriamanitra ianao,

      31Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus.       31ary indro, hitoe-jaza ianao, ka hiteraka zazalahy, ary Jesoa no hataonao anarany.
      32Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père ;       32Ho lehibe Izy ka hatao hoe Zanaky ny Avo indrindra ; dia homen’Andriamanitra ny fiketrahan’i Davida rainy Izy,
      33Il règnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n’aura pas de fin. »       33ka hanjaka mandrakizay amin’ny taranak’i Jakôba, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany. »
34Mais Marie dit à l’ange :

–     « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme ? »

34Fa hoy i Maria tamin’ilay Anjely :

–     « Ahoana no hahatongavan’izany fa tsy mahalala lahy aho ? »

35L’ange lui répondit :

–     « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.

35Fa hoy ny Anjely namaly azy :

–     « Ny Fanahy Masina no ho tonga ao aminao, ary ny herin’ny Avo indrindra hanaloka anao ; noho izany dia hatao hoe Zanak’Andriamanitra ny Masina haterakao.

      36Et voici qu’Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu’on appelait la stérile ;       36Ary indro i Elizabeta rahavavinao dia efa mitoe-jaza koa na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izy izao ilay natao hoe momba,
      37Car rien n’est impossible à Dieu. »       37fa tsy hisy tsy ho hain’Andriamanitra atao. »
38Marie dit alors :

–     « Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole ! »

Et l’ange la quitta.

38Dia hoy i Maria :

–     « Intý aho ankizivavin’ny Tompo, aoka anie ho tanteraka amiko araka ny teninao. »

Dia niala teo aminy ny Anjely.

Visitation (1, 39-56)

Ny namangian’i Maria an’i Elizabeta (Lk 1, 39-56)

39En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. 39Tamin’izany andro izany, dia niainga i Maria ka nandeha haingana ho any amin’ny tany be tendrombohitra, ho any an-tanàna anankiray any Jodà,
40Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. 40ary niditra tao an-tranon Zakaria ka niarahaba an’i Elizabeta.
41Or quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint 41Nony vao ren’i Elizabeta ny fiarahaban’i Maria azy, dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny Fanahy Masina i Elizabeta,
42et s’écria d’une voix forte :

–     « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.

42ka nanandra-peo niantso mafy hoe :

–     « Nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao, ary nosoavina ny hateraky ny kibonao.

      43Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?       43ary avy aiza amiko izao no mba vangian’ny renin’ny Tompoko aho ?
      44Car lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi.       44Fa indro raha vao ren’ny sofiko ny feonao niarahaba ahy, dia nientan-kafaliana ny zaza tato an-kiboko.
      45Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »       45Ary sambatra ilay nino fa ho tanteraka izay nampilazain’ny Tompo taminy ! »

Magnificat : (1, 46-56)

Ny tononkiran’i Maria (Lk 1, 46-50)

46Marie dit alors :

–     « Mon âme exalte le Seigneur,

46Ary hoy i Maria :

–     « Mankalaza ny Tompo, ny fanahiko,

      47mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.       47ary faly sy ravo amin’Andriamanitra Mpamonjy ahy ny foko,
      48Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse       48fa notsinjoviny ny fiambanian’ny ankizivaviny. Fa indro, hatramin’izao, dia hataon’ny taranaka rehetra hoe, sambatra aho,
      49Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !       49satria, efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay Mahefa. Ary masina ny Anarany
      50Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.       50sady amin’izay matahotra Azy hatramin’ny taranaka fara mandimby ny famindram-pony.
      51Déployant la force de son bras, il disperse les superbes ;       51Nahefa asa mahery tamin’ny sandriny Izy : dia nampihahafiny izay niavonavona tamin’ny fisainan’ny fony ;
      52Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles,       52naongany hiala tamin’ny fiketrahany ny mpifehy, fa ny ambany kosa nasandrany ;
      53il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides,       53ary ny noana novokisany soa, fa ny mpanan-karena kosa, nampodiny mitondra tanam-polo.
      54il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,       54Niahy an’i Israely mpanompony Izy, fa tsy hadinony ny famindram-pony
      55de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.       55tamin’i Abrahama sy ny taranany mandrakizay, araka ny efa voalazany tamin’ny razantsika. »
56Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 56Nitoetra tokony ho telo volana tao amin’i Elizabeta i Maria vao nody tany an-tranony.

Naissance de Jean Baptiste (1, 57-66)

Ny nahaterahan’i Joany Batista (Lk 1, 57-66)

57Quant à Elisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter, et elle mit au monde un fils. 57Nony tonga ny andro hiterahan’i Elizabeta dia tera-dahy izy.
58Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard, et ils s’en réjouissaient avec elle. 58Ary nahare ny miara-monina aminy sy ny havany fa efa nankalazain’ny Tompo ny famindram-pony taminy, ka dia niara-nifaly taminy.
59Et il advint, le huitième jour, qu’ils vinrent pour circoncire l’enfant. On voulait l’appeler Zacharie, du nom de son père ; 59Nony afaka havaloana, dia tonga izy hamora ny zaza, ary Zakaria, araka ny anaran-drainy no ndeha hataony anarany.
60mais, prenant la parole, sa mère dit :

–     « Non, il s’appellera Jean ».

60Fa niteny reniny nanao hoe :

–     « Tsia, tsy izany, fa hatao hoe : Joany izy. »

61Et on lui dit :

–     « Il n’y a personne de ta parenté qui porte ce nom ! »

61Fa hoy izy ireo taminy :

–     « Tsy misy na dia iray aza amin’ny havanao manana izany anarana izany. »

62Et l’on demandait par signes au père comment il voulait qu’on l’appelât. 62Ary nanao baikon’ny moana tamin’ny rainy izy ireo nanontany izay tiany hatao anarany.
63Celui-ci demanda une tablette et écrivit :

–     « Jean est son nom » ;

et ils en furent tous étonnés.

63Dia nangataka fàfana izy, ary nanoratra hoe :

–     « Joany no anarany » ;

ka gaga daholo ny rehetra.

64A l’instant même, sa bouche s’ouvrit et sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. 64Niaraka tamin’izay dia nisokatra ny vavany, ary nivaha ny lelany, dia niteny izy ka nisaotra an’Andriamanitra.
65La crainte s’empara de tous leurs voisins, et dans la montagne de Judée tout entière on racontait toutes ces choses. 65Azon’ny tahotra avokoa ny mponina rehetra teny manodidina, ary niely hatraiza hatraiza tany amin’ny tendrombohitr’i Jodea izany zava-mahatalanjona izany.
66Tous ceux qui en entendirent parler les gardèrent dans leur cœur, en disant :

–     « Que sera donc cet enfant ? »

Et, de fait, la main du Seigneur était avec lui.

66Ary izay rehetra nahare dia nandatsaka izany tao am-pony ka nanao hoe :

–     « Ho inona re ity zaza ity ? »

Fa nomba azy ny tanan’ny Tompo.

Cantique de Zacharie (1, 67-80)

Tonokiran’i Zakarià (Lk 1, 67-80)

67Zacharie, son père, fut rempli de l’Esprit Saint et il prophétisa en ces termes : 67Ary dia feno ny Fanahy Masina i Zakaria rain’i Joany, ka naminany hoe :
–     « 68Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, parce qu’il a visité son peuple, accompli sa libération, –     « 68Hisaorana anie ny Tompo Andriamanitr’i Israely, noho Izy namangy sy nanavotra ny olony,
      69et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur.       69ary nanangana tandropamonjena ho antsika tao amin’ny fokon’i Davida mpanompony,
      70C’est ce qu’il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d’autrefois :       70araka ny nolazainy tamin’ny vavan’ny mpaminany masina hatramin’ny andro tany aloha,
      71un salut qui nous libère de nos ennemis et des mains de tous ceux qui nous haïssent.       71mba hamonjy antsika amin’ny fahavalontsika sy amin’ny tanan’izay rehetra mankahala antsika.
      72Il a montré sa bonté envers nos pères et s’est rappelé son alliance sainte,       72He izany nanaovany famindram-po tamin’ny razantsika sy nahatsiarovany ny fanekeny masina,
      73le serment qu’il a fait à Abraham notre père : il nous accorderait,       73dia ilay fianiana nataony tamin’i Abrahama razantsika hanome antsika
      74après nous avoir arrachés aux mains des ennemis, de lui rendre sans crainte notre culte       74fahafahana amin’ny tanan’ny fahavalontsika, mba hanompoantsika Azy tsy aman-tahotra,
      75dans la piété et la justice sous son regard, tout au long de nos jours.       75amim-pahamasinana sy fahamarinana, eo anatrehany amin’ny andro rehetra hiainantsika.
      76Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras par devant sous le regard du Seigneur, pour préparer ses routes,       76Ary ianao kosa, ry zaza, dia hatao hoe : mpaminanin’ny Avo indrindra, fa hialoha ny Tompo ianao hamboatra ny halehany
      77pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés.       77mba hanome ny olony ny fahalalam-pamonjena amin’ny famelana ny helony.
      78C’est l’effet de la bonté profonde de notre Dieu : grâce à elle nous a visités l’astre levant venu d’en haut.       78Noho ny halehiben’ny famindram-pon’ny Andriamanitsika nampiposaka ny Masoandro hamangy antsika avy any ambony,
      79Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l’ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la route de la paix.       79mba hanilo izay rehetra mipetraka ao amin’ny maizina sy amin’ny aloky ny fahafatesana, ka hitarika ny diantsika ho amin’ny lalam-piadanana. »
80Quant à l’enfant, il grandissait et son esprit se fortifiait ; et il fut dans les déserts jusqu’au jour de sa manifestation à Israël. 80Dia nitombo sy nihanahery fanahy ny zaza, ary nitoetra tany an’efitra, ambara-pahatongan’ny andro hisehoany amin’i Israely.

Luc chapitre 2

Lioka toko faha-2

Naissance de Jésus (2, 1-7)

Ny nahaterahan’i Jesoa (Lk 2, 1-7)

1Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. 1Tamin’izany andro izany dia namoaka didy ny Amperôra Aogosta hampanao fanisam-bahoaka amin’ny tany rehetra feheziny :
2Ce premier recensement eut lieu à l’époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. 2dia fony i Kireny governoran’i Siria no natao izany fanisam-bahoaka voalohany izany.
3Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville ; 3Dia samy nankany amin’ny tanàna niaviany avy ny rehetra mba hoisaina.
4Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s’appelle Bethléem en Judée, parce qu’il était de la famille et de la descendance de David, 4Ary i Jôsefa koa niakatra avy tany Galilea, avy tao an-tanànan’i Davida atao hoe Betlehema, fa taranaka sy fianakavian’i Davida izy,
5pour se faire recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte. 5mba hosoratana izy sy i Maria vadiny izay bevohoka.
6Or, pendant qu’ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva ; 6Fa raha tao izy roa, dia tonga ny fotoana hiterahan’i Maria ;
7elle accoucha de son fils premier-né, l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans la salle d’hôtes. 7ary niteraka ny zanany lahimatoa izy, dia nohodidininy lamban-jaza ka nampandriany teo amin’ny fihinanam-bilona, fa tsy nisy hitoerany tao an-tranom-bahiny.

Visite des bergers (2, 8-20)

Ny fitsidihan’ny mpiandry ondry (Lk 2, 8-20)

8Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leur troupeau. 8Ary tamin’izany tany izany dia nisy mpiandry ondry nitoetra tany an-tsaha niambina ny ondriny nandritra ny alina.
9Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d’une grande crainte. 9Ary nisy anjelin’ny Tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitr’Andriamanitra nanelatrelatra manodidina azy ireo ka natahotra dia natahotra izy.
10L’ange leur dit :

–     « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :

10Fa hoy ny anjely taminy :

–     « Aza matahotra ianareo, fa indro fifaliana lehibe ho an’ny vahoaka rehetra no lazaiko aminareo :

      11Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur ;       11fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan’i Davida, dia i Kristy Tompo.
      12et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »       12Ary izao no ho famantarana ho anareo : zazakely voahodidina lamban-jaza sady mandry ao anaty fihinanam-bilona no ho hitanareo. »
13Tout à coup il y eut avec l’ange l’armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : 13Ary niaraka tamin’izay nisy anjely marobe avy any an-danitra tonga teo amin’ilay anjely, ka nidera an’Andriamanitra, nanao hoe :
–     « 14Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. » –     « 14Voninahitra ho an’Andriamanitra any amin’ny avo indrindra, ary fiadanana ety an-tany ho an’ny olona fa nanehoany ny hatsaram-pony ! »
15Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux :

–     « Allons donc jusqu’à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. »

15Ary rahefa nandao an’ireo mpiandry ondry ny anjely ka nankany an-danitra, dia niresaka ny mpiandry ondry nanao hoe :

–     « Handeha isika ho any Betlehema hizaha izany zavatra vao tonga nampahafantarin’ ny Tompo antsika izany. »

16Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. 16Dia nankany haingana izy, ka nahita an’i Maria sy i Jôsefa ary nahita ny Zazakely mandry ao aminy fihinanam-bilona ;
17Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. 17ary rahefa nahita izy ireo, dia nampiely ny teny nolazaina taminy ny amin’izany Zaza izany.
18Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. 18Ary izay rehetra nandre dia gaga avokoa tamin’izay nolazain’ny mpiandry ondry taminy ;
19Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. 19fa i Maria kosa nitadidy izany zavatra rehetra izany, ka nieritreritra azy tao am-pony.
20Puis les bergers s’en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 20Ary nody ny mpiandry ondry nidera sy nankalaza an’Andriamanitra noho ny zavatra rehetra reny sy hitany, araka izay nolazaina taminy.
21Huit jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l’enfant, on l’appela du nom de Jésus, comme l’ange l’avait appelé avant sa conception. 21Ary rahefa afaka ny herinandro ka hoforàna ny Zaza, dia natao hoe Jesoa no anarany araka izay nolazaina taminy.

Présentation de Jésus au Temple (2, 22-40)

Ny fanolorana an’i Jesoa tao an-tempoly (Lk 2, 22-40)

22Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la Loi de Moïse, ils l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 22Ary rahefa tonga ny andro fidiovana ho an’i Maria sy i Jesoa araka ny lalàn’i Moizy, dia nentin’i Maria sy i Jôsefa ho any Jerosalema ny zazakely mba hatolotra amin’ny Tompo,
23selon qu’il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, 23araka ny voasoratra ao amin’ny Lalàn’ny Tompo hoe : Ny Lahy voalohan-teraka rehetra dia hatao hoe masina ho an’ny Tompo ;
24et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dans la Loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes. 24ary mba hanatitra fanatitra domohina roa, na voromahailala roa, araka ny voalaza ao amin’ny Lalàn’ny Tompo.

Prière et prophétie de Siméon (2, 25-35)

Tononkirana sy faminanian’i Simeôna (Lk 2, 25-35)

25Et voici qu’il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet homme était juste et pieux ; il attendait la consolation d’Israël et l’Esprit Saint reposait sur lui. 25Ary indro, nisy lehilahy atao hoe Simeôna tao Jerosalema ; ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fanalana alahelo an’i Israely, ary tao aminy ny Fanahy Masina,
26Et il avait été divinement averti par l’Esprit Saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ Seigneur. 26sady efa nanambaràn’ny Fanahy Masina izy fa tsy hahita fahafatesana mandra-pahitany an’ilay Kristy avy amin’ny Tompo.
27Il vint donc au temple poussé par l’Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant pour accomplir les prescriptions de la Loi à son égard, 27Dia nentin’ny Fanahy Masina izy hankao amin’ny tempoly ; ka nony nitondra an’i Jesoa zazakely ny rainy aman-dreniny hanao araka ny voadidin’ny Lalàna ny aminy,
28il le reçut dans ses bras bénit Dieu et dit : 28dia nitrotro Azy izy ka nisaotra an’Andriamanitra nanao hoe :
« 29Maintenant, Souverain Maître

Tu peux, selon ta Parole,

laisser ton serviteur s’en aller en paix ;

–     « 29Ankehitriny, ry Tompo, vao alefanao am-piadanana araka ny teninao ny mpanomponao,
30car mes yeux ont vu ton salut,       30fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao,
31que tu as préparé à la face des peuples,       31izay namboarinao teo anatrehan’ny firenena rehetra,
32lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. »       32dia fahazavana hanilo ny hafa firenena sady voninahitr’i Israely olonao. »
33Son père et sa mère étaient dans l’étonnement de ce qui se disait de lui. 33Dia gaga ny ray aman-dreniny noho ny zavatra nolazaina ny amin’i Jesoa.
34Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère :

–     « Vois ! cet enfant doit amener la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en butte à la contradiction,

34Ary nitsodrano azy ireo i Simeôna, ka nilaza tamin’i Maria renin’ny Zaza hoe :

–     « Indro, ity Zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin’ny Israely ary ho famantarana hotoherina,

      35et toi-même, une épée te transpercera l’âme ! afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. »       35mba hiseho ny hevitry ny fo maro ; ary ny fanahinao aza hotanterahin-tsabatra. »

Prophétie d’Anne (2, 36-38)

Faminanian’i Hanà (Lk 2, 36-38)

36Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanouel, de la tribu d’Aser. Elle était fort avancée. Après avoir, depuis sa virginité, vécu sept ans avec son mari, 36Ary nisy koa mpaminanivavy anankiray, dia i Hanà, zanak’i Fanoela fokon’i Asera ; efa antitra dia antitra izy, dia fito taona no nanambadiany taorian’ny nahavirijiny azy,
37elle était restée veuve ; parvenue à l’âge de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait plus le Temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. 37ary efa mpitondratena tokony ho efatra amby valopolo taona, sady tsy niala tao amin’ny tempoly, fa nanompo an’ Andriamanitra andro aman’alina tamin’ny fifadian-kanina sy fivavahana.
38Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 38Tonga koa izy tamin’izany fotoana izany, ka nidera an’Andriamanitra, ary nilazalaza ny Zaza tamin’izay rehetra niandry ny fanavotana an’i Jerosalema.

Vie cachée de Jésus à Nazareth (2, 39-40)

Fiainana miafin’i Jesoa tany Nazareta (Lk 2, 39-40)

39Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la Loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. 39Ary nony tanterak’izy telo mianaka ny zavatra rehetra araka ny Lalàn’ny Tompo, dia nody tany Galilea tao Nazareta tanànany izy.
40Cependant, l’enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. 40Ary nitombo sy nihanatanjaka ny Zaza sady feno fahendrena, ary tao aminy ny fahasoavan’Andriamanitra.

Jésus et les docteurs de la Loi (2, 41-50)

I Jesoa teo afovoan’ireo mpampianatra (Lk 2, 41-50)

41Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 41Ary isan-taona ny ray aman-drenin’i Jesoa dia nankany Jerosalema amin’ny andro fetin’ny Paka ;
42Quand il eut douze ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, 42ka nony efa roa ambin’ny folo taona i Jesoa, dia niakatra araka ny fanao amin’izany fety izany izy telo mianaka,
43et qu’à la fin des jours de fête ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent. 43ary nony tapitra ny andro fety ka nody i Maria sy i Jôsefa, dia nijanona tany Jerosalema i Jesoa tovolahikely, nefa tsy fantatry ny rainy aman-dreniny izany.
44Pendant qu’il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. 44Nataon’izy ireo ho niaraka tamin’ny niray dia taminy Izy, ka nandeha lalana indray andro vao nitady Azy tamin’ny havany sy ny olom-pantany ;
45Ne l’ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. 45ary nony tsy nahita Azy, dia niverina tany Jerosalema indray nitady Azy.
46C’est au bout de trois jours qu’ils le retrouvèrent dans le Temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. 46Ary tamin’ny andro fahatelo, dia hitany tao anatin’ny tempoly i Jesoa nipetraka teo afovoan’ny mpampianatra ka nihaino sady nanontany azy ;
47Tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur l’intelligence de ses réponses. 47ary talanjona izay rehetra nandre ity tovolahikely noho ny fahendreny sy ny famaliny.
48En le voyant, ils furent frappés d’étonnement et sa mère lui dit :

–     « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. »

48Ary nony nahita Azy i Maria sy i Jôsefa dia gaga, ary hoy ny reniny taminy :

–     « Anaka, nahoana Ianao no nanao toy izany taminay ? Inty rainao sy izaho malahelo nitady Anao.

49Il leur dit :

–     « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »

49Fa hoy i Jesoa taminy :

–     « Nahoana no nitady Ahy ianareo? Tsy fantatrareo ve fa tsy maintsy ho ao amin’ny Raiko Aho ? »

50Mais eux ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 50Faingy tsy azon’izy ireo ny teny nolazain-janany taminy.

Encore vie cachée de Jésus à Nazareth (2, 51-52)

Mbola ny fiainana miafina tany Nazareta indray (Lk 2, 51-52)

51Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth ; il leur était soumis ; et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur. 51Dia niara-nidina tamin’izy mivady nankany Nazareta i Jesoa, ary dia nanaiky azy ; fa reniny kosa nandinika tsara izany zavatra rehetra izany tao am-pony.
52Jésus progressait en sagesse et en taille et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. 52Ary i Jesoa nitombo fahendrena sy tena, ary nandroso nahatehotia tamin’ Andriamanitra sy ny olona.

La préparation du ministère de Jésus au désert (Luc 3, 1 à 4, 13)

Ny fanamboaran’ny raharahan’i Jesoa tany an-efitra (Lioka 3, 1 – 4, 13)

Luc chapitre 3

Lioka toko faha-3

Jean Baptiste prophète de Dieu (3, 1-9)

Joany Batista dia mpaminan’ Andriamanitra (Lk 3, 1-9)

1L’an quinze du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d’Iturée et de Trachonitide, et Lysanias tétrarque d’Abilène, 1Tamin’ny taona fahadimy ambin’ny folon’ny nanjakan’ny Amperôra Tibery fony i Pôntsy Pilato no governora tany Jodea, i Herôda no nifehy tany Galilea, i Filipo rahalahiny no nifehy tany Itorea sy Trakonitida, i Lisanià no nifehy tany Abilena,
2sous le sacerdoce de Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean fils de Zacharie dans le désert. 2ary i Hana sy i Kaiafa no mpisorombe, dia tonga tamin’i Joany zanak’i Zakarià tany an’efitra ny tenin’Andriamanitra.
3Il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés, 3Dia nankany amin’ny tany rehetra amoron’i Jôrdàna izy, nitory batemim-pibebahana ho famelan-keloka,
4comme il est écrit au livre des oracles du prophète Esaïe :

–     « Une voix crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.

4araka ny voalazan’ny Soratra Masina ao amin’ny boky mirakitra ny tenin’i Isaià mpaminany hoe :

–     « Injay misy feon’olona miantso mafy an’efitra hoe : ‘Amboary ny lalan’ny Tompo, ahitsio ny halehany ;

      5Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux aplanis ;       5ny lohasaha rehetra hototofana, ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra haetry, ny melomeloka hahitsy, ary ny lalana mikitoantoana hohamarinina,
      6et tous verront le salut de Dieu. »       6dia hahita ny famonjen’Andriamanitra ny olombelona rehetra. »
7Jean disait alors aux foules qui venaient se faire baptiser par lui :

–     « Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d’échapper à la colère qui vient ?

7Ary hoy i Joany tamin’ireo vahoaka be nidodododo hataony batemy :

–     « Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny hatezerana ho avy ?

      8Produisez donc des fruits qui témoignent de votre conversion ; et n’allez pas dire en vous-mêmes : Nous avons pour père Abraham. Car je vous le dis, des pierres que voici Dieu peut susciter des enfants à Abraham.       8Manaova asa mendrika vokatry ny fibebahana, ary aza manao anakampo hoe : i Abrahama no razambenay ; fa lazaiko marina aminareo fa azon’Andriamanitra atao ny manangana taranaka ho an’i Abrahama na dia amin’ireto vato ireto aza.
      9Déjà même, la hache est prête à attaquer la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. »       9Efa mby eo am-poto-kazo sahady ny famaky : koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. »

Conseils de Jean à la foule (3, 10-14)

Torohevitran’i Joany Batista (Lk 3, 10-14)

10Les foules demandaient à Jean :

–     « Que nous faut-il donc faire ? »

10Ary hoy ny vahoaka nanontany azy :

–     « Inona ary no hataonay ? »

11Il leur répondait :

–     « Si quelqu’un a deux tuniques, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; si quelqu’un a de quoi manger, qu’il fasse de même. »

11Dia namaly izy ka nanao hoe :

–     « Izay manana akanjo roa dia aoka hanome ny tsy manana ; ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa ! »

12Des collecteurs d’impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dirent :

–     « Maître, que nous faut-il faire ? »

Ary nisy mpamory hetra nanatona hataon’i Joany batemy koa, ka nanao taminy hoe :

–     « Inona no hataonay, ry mpampianatra ô ? »

13Il leur dit :

–     « N’exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. »

13Dia hoy izy taminy :

–     « Aza mampandoa mihoatra noho izay nasaina halainareo. »

14Des militaires lui demandaient :

–     « Et nous, que nous faut-il faire ? »

Il leur dit :

–     « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. »

14Ary nisy miaramila koa nanontany azy hoe :

–     « Ary izahay kosa, inona no mba tokony hataonay ? »

Dia hoy ny navaliny azy :

–     « Fadio ny fanaovana an-keriny sy ny fitorohana, ary mahaiza mianina amin’izay karamanareo. »

Jean Baptiste serait-il le Messie ? (3, 15-18)

Joany Batista no Messia ve ? (Lk 3, 15-18)

15Le peuple était dans l’attente et tous se posaient en eux-mêmes des questions au sujet de Jean :

–     « Ne serait-il pas le Messie ? »

15Ary raha mbola niandry ny olona, sy samy nisaina tao am-pony fa i Joany angaha no Kristy,
16Jean répondit à tous :

–     « Moi, c’est d’eau que je vous baptise ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ;

16dia niteny i Joany ka nanao tamin’izy rehetra hoe :

–     « Izaho manao batemy anareo amin’ny rano, fa avy Ilay mahery noho izaho ary tsy mendrika hamaha ny fehin-kapany akory aho. Izy no hanao batemy anareo amin’ny Fanahy Masina sy ny afo ;

      17il a sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et pour recueillir le blé dans son grenier ; mais la bale, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »       17eny an-tanany ny fikororohana ary hodioviny ny famoloany, ka ny vary hangoniny ao an-tsompitra, fa ny mololo kosa hodorany any amin’ny afo tsy mety maty. »
18Ainsi, avec bien d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 18Fananarana maro hafa koa no nentin’i Joany nitory ny Vaovao Mahafaly tamin’ny olona.

Arrestation de Jean Baptiste (3, 19-20)

Ny nampidirana an’i Joany Batista an-tranomaizina (Lk 3, 19-20)

19Mais Hérode le tétrarque, qu’il blâmait au sujet d’Hérodiade, la femme de son frère, et de tous les forfaits qu’il avait commis, 19Fa i Herôda mpanjaka, izay nanarin’i Joany noho ny amin’i Herôdiada vadin-drahalahiny sy noho ny ratsy rehetra nataony,
20ajouta encore ceci à tout le reste : il enferma Jean en prison. 20dia nanampy heloka indray ka nanidy an’i Joany tao an-tranomaizina.

Baptême de Jésus (Lc 3, 21-22)

Ny nanaovana batemy an’i Jesoa (Lk 3, 21-22)

21Or comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait ; alors le ciel s’ouvrit ; 21Tamin’ilay natao batemy iny ny vahoaka rehetra, dia natao batemy koa i Jesoa, ka raha mbola nivavaka Izy dia nisokatra ny lanitra ;
22l’Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel :

–     « Tu es mon fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. »

22ary nidina teo amboniny ny Fanahy Masina naka endri-batana toy ny an’ny voromahailala, dia nisy feo re avy any an-danitra nanao hoe :

–     « Ianao no Zanako malalako, Ianao no sitrako indrindra. »

Généalogie de Jésus (3, 23-38)

Ny firazanan’i Jesoa (Lk 3, 23-38)

23Jésus, à ses débuts, avait environ trente ans. Il était fils, croyait-on, de Joseph, fils de Héli, 23Tokony ho telopolo taona i Jesoa tamin’Izy nanomboka nitory ny Vaovao Mahafaly, dia nataon’ny olona ho zanak’i Jôsefa, zafin’i Hely,
24fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Iannaï, fils de Joseph, 24zafiafin’i Matatà, zafin-dohalik’i Levy, zafin-kitrokelin’i Melky, zafim-paladian’i Janay, ary zafin-dorian’i Jôsefa ;
25fils de Mattathias, fils d’Amôs, fils de Naoum, fils de Hesli, fils de Naggaï, 25dia i Jôsefa zanak’i Matatià, zafin’i Amôsa, zafiafin’i Nahoma, zafin-dohalik’i Jesly, zafin-kitrokelin’i Nagay,
26fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Semein, fils de Iôsech, fils de Iôda, 26zafim-paladian’i Mahàta, ary zafin-dorian’i Matatià ; dia i Matatià zanak’i Semey, zafin’i Jôsèfa, zafiafin’i Jôdà,
27fils de Iôanân, fils de Résa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri, 27zafin-dohalik’i Jôhanàna, zafin-kitrokelin’i Resà, zafim-paladian’i Zerobabèla, ary zafin-dorian’i Sealtiela ; dia i Sealtiela zanak’i Nery,
28fils de Melchi, fils d’Addi, fils de Kôsam, fils d’Elmadam, fils d’Er, 28zafin’i Melky, zafiafin’i Ady, zafin-dohalik’i kôsàma, zafin-kitrokelin’i Elmadama, zafim-paladian’i Era,
29fils de Jésus, fils d’Elièser, fils de Iôrim, fils de Matthat, fils de Lévi, 29ary zafin-dorian’i Josoa ; dia i Josoa zanak’i Eliezera, zafin’i Jôrima, zafiafin’i Matàta, zafin-dohalik’i Levy,
30fils de Syméôn, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Iônam, fils d’Eliakim, 30zafin-kitrokelin’i Simeôna, zafim-paladian’i Jodà, ary zafin-dorian’i Jôsefa zanak’i Jônama, zafin’i Eliakima,
31fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Natham, fils de David, 31zafiafin’i Meleà, zafin-dohalik’i Menà, zafin-kitrokelin’i Matatà, zafim-paladian’i Natàna, ary zafin-dorian’i Davida ;
32fils de Jessé, fils de Iôbed, fils de Booz, fils de Sala, fils de Naassôn, 32dia i Davida zanak’i Jesè, zafin’i Obeda, zafiafin’i Bôzaha, zafin-dohalik’i Salà, zafin-kitrokelin’i Nahasôna,
33fils d’Aminadab, fils d’Admîn, fils d’Arni, fils d’Esrom, fils de Pharès, fils de Juda, 33zafim-paladian’i Amindàba, ary zafin-dorian’i Admîna ; dia i Admîna zanak’i Arama, zafin’i Arny, zafiafin’i Hetsirôna, zafin-dohalik’i Pertsa ; zafin-kitrokelin’i Jodà,
34fils de Jacob, fils d’Isaac, fils d’Abraham, fils de Thara, fils de Nachôr, 34zafim-paladian’i Jakôba, ary zafin-dorian’i Itsehàka ; dia i Itsehàka zanak’i Abrahama, zafin’i Terà, zafiafin’i Nahôra,
35fils de Sérouch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d’Eber, fils de Sala, 35zafin-dohalik’i Seroga, zafin-kitrokelin’i Rehó, zafim-paladian’i Falega ary zafin-dorian’i Ebera ; dia i Ebera zanak’i Salà,
36fils de Kaïnam, fils d’Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamek, 36zafin’i Kainàna, zafiafin’i Arfaksàda, zafin-dohalik’i Sema, zafin-kitrokelin’i Noà, zafim-paladian’i Laméka,
37fils de Mathousala, fils de Hénoch, fils de Iaret, fils de Maléléel, fils de Kaïnam, 37ary zafin-dorian’i Metosalà ; dia i Metosalà zanak’i Henôka, zafin’i Jareda, zafiafin’i Malaleèla, zafin-dohalik’i Kainama,
38fils d’Enôs, fils de Seth, fils d’Adam, fils de Dieu. 38zafin-kitrokelin’i Enôsa, zafim-paladian’i Seta ary zafin-dorian’i Adama, dia i Adama zanak’Andriamanitra.

Luc chapitre 4

Lioka toko faha-4

Tentation de Jésus au désert (4, 1-13)

Fakampanahy tany an’efitra (Lk 4, 1-13)

1Jésus, rempli d’Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l’Esprit, 1Ary feno ny Fanahy Masina i Jesoa, dia niverina avy tany Jôrdàna ka nentin’ny Fanahy tany an’efitra
2pendant quarante jours, et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. 2efapolo andro, sady nalain’ny demony Izy no tsy nihinana na inona na inona nandritra izany andro izany ; ka noana nony tapitra izany.
3Alors le diable lui dit :

–     « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »

3Dia hoy ny demony taminy :

–     « Raha Zanak’Andriamanitra Ianao, asaovy tonga mofo io vato io. »

4Jésus lui répondit :

–     « Il est écrit : ‘Ce n’est pas seulement de pain que l’homme vivra.’ »

4Fa hoy i Jesoa taminy :

–     « Izao no voalazan’ny Soratra Masina : ‘Tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona.’ »

5Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre 5Dia nentin’ny demony niakatra tany amin’ny tendrombohitra avo anankiray i Jesoa, ka nanehoany indray mipy maso ny fanjakàna rehetra amin’izao tontolo izao,
6et lui dit :

–     « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c’est à moi qu’il a été remis et que je le donne à qui je veux. »

6sady hoy izy taminy :

–     « Homeko Anao avokoa izao fanapahana rehetra izao sy ny voninahiny, satria nomena ahy ka mba omeko izay tiako kosa.

      7Toi donc, si tu m’adores, tu l’auras tout entier. »       7Koa izao ary : raha mitsaoka ahy Ianao, dia ho Anao avokoa ireo. »
8Jésus lui répondit :

–     « Il est écrit : ‘Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c’est à lui seul que tu rendras un culte.’ »

8Fa hoy no navalin’i Jesoa azy :

–     « Izao no voalazan’ny Soratra Masina : ‘Ny Tompo Andriamanitra no hivavahanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao.’ »

9Le diable le conduisit alors à Jérusalem ; il le plaça sur le faîte du temple et lui dit :

–     « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas ;

9Dia nentin’ny demony tany Jerosalema indray i Jesoa, ka napetrany teo an-tampon’ny tempoly, ary nilazany hoe :

–     « Raha Zanak’Andriamanitra Ianao, mianjerà any ambany any ;

      10car il est écrit : ‘Il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder’,       10satria efa voalazan’ny Soratra Masina hoe : ‘Nomeny didy hiambina anao ny anjeliny’
      11et encore : ‘ils te porteront sur leurs mains pour t’éviter de heurter du pied quelque pierre.’ »       11ary ‘hitondra anao eo an-tanany izy ireo fandrao tafintohina amin’ny vato ny tongotrao.’ »
12Jésus lui répondit :

–     « Il est dit : ‘Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.’ »

12Fa namaly i Jesoa ka nanao taminy hoe :

–     « Izao no voalazan’ny Soratra Masina : ‘Tsy haka fanahy ny Tompo Andriamanitrao ianao’. »

13Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s’écarta de lui jusqu’au moment fixé. 13Nony tapitra nanao izao fakampanahy Azy rehetra izao ny demony, dia nandao an’i Jesoa aloha mandra-piavin’ny fotoana indray.

Le ministère de Jésus en Galilée (4, 14 – 9, 50)

Ny raharahan’i Jesoa tany Galilea (Lk 4, 14 – 9, 50)

Jésus à la synagogue de Nazareth (4, 14-30)

I Jesoa tao amin’ny sinagoga tany Nazareta (Lk 4, 14-30)

14Jésus retourna en Galilée, avec la puissance de l’Esprit, et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. 14I Jesoa dia nentin’ny herin’ny Fanahy niverina tany Galilea indray, ary niely tamin’ny tany manodidina rehetra ny lazany.
15Il enseignait dans leurs synagogues, glorifié par tous. 15Nampianatra tao amin’ny sinagôgan’izy ireo Izy, ka nankalazain’izy rehetra.
16Il vint à Nazara où il avait été élevé, entra, selon sa coutume, dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. 16Nony tonga tany Nazareta tanàna nahabe Azy Izy, dia niditra tao amin’ny sinagoga araka ny fanaony tamin’ny andro sabata, ary nitsangana hanao ny famakian-teny.
17On lui présenta le livre du prophète Isaïe et, déroulant le livre, il trouva le passage où il est écrit : 17Natolotra Azy ny bokin’i Izaia Mpaminany, ka nony novelariny dia hitany ny teny voasoratra hoe :
–     « 18L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction, pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé (fortifier les cœurs brisés / pas dans la BJ ?), annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, –     « 18Ato amiko ny Fanahin’ny Tompo, fa nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy sy naniraka Ahy hankahery ny torotoro fo, hilaza fahafahana amin’ny mpifatotra sy fahiratana amin’ny jamba, hanafaka izay nampahoriana
      19proclamer une année de grâce du Seigneur. »       19ary hitory ny taom-pahasoavan’ny Tompo sy ny andron’ny famaliana. »
20Il replia le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. 20Nony nahorony ny boky dia naveriny tamin’ny mpitandrina ka nipetraka Izy, ary nifantoka tany aminy avokoa ny mason’izy rehetra tao amin’ny sinagôga.
21Alors il se mit à leur dire :

–     « Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage de l’Ecriture ».

21Dia rafitra niteny taminy indray i Jesoa nanao hoe :

–     « Androany no efa tanteraka eo amin’ny sofinareo izany Soratra izany. »

22Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. 22Ary nankalaza Azy izy rehetra, sady talanjona noho ny tenim-pahasoavana naloaky ny vavany.

Nul n’est prophète dans son pays (4, 23-30)

Tsy misy olona no mpaminany ao anatin’ny tanany (Lk 4, 23-30)

23Alors il leur dit :

–     « Sûrement vous allez me citer ce dicton : Médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s’est passé à Capharnaüm, fais-en donc autant ici dans ta patrie. »

23Ary hoy kosa i Jesoa taminy :

–     « Marina raha tsy ataonareo amiko ilay ohabolana hoe : ‘Dokotera, sitrano aloha ny tenanao.’ Ny zava-mahagaga renay nataonao tany Kafarnahoma mba ataovy eto amin’ny tany nahabe Anao koa. »

24Et il ajoute :

–     « Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie.

24Dia niteny tamin’ny vahoaka Izy :

–     « Lazaiko marina aminareo fa tsy misy mpaminany hajaina amin’ny tany nahabe azy.

      25En toute vérité je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël aux jours d’Elie, quand le ciel fut fermé trois ans et six mois et que survint une grande famine sur tout le pays ;       25Ary lazaiko marina aminareo koa fa maro no mpitondratena tamin’i Israely tamin’ny andron’i Elia, raha nihantona telo taona sy enim-bolana ny orana ka voan’ny mosary mafy ny tany rehetra,
      26pourtant ce ne fut à aucune d’entre elles qu’Elie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta.       26nefa tamin’izy ireo tsy nisy nanirahana an’i Elia na dia anankiray aza fa tamin’ilay vehivavy mpitondratena tany Sareptà tany amin’ny tany Sidôna ihany ;
      27Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Elisée ; pourtant aucun d’entre eux ne fut purifié, mais bien Naamân le Syrien. »       27ary be koa ny boka tao amin’i Israely tamin’ny andron’i Elisea mpaminany, nefa tsy nisy sitrana na iray aza fa i Naamàna Sirianina ihany. »
28Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. 28Dia tezitra mafy izay rehetra tao amin’ny sinagoga raha nandre izany,
29Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville, pour le précipiter en bas. 29ka tafatsangana nandroaka Azy hiala ao an-tanàna, sady nitondra Azy tany an-tampon’ny tendrombohitra iorenan’ny tanànany mba hazerany any an-tevana ;
30Mais lui, passant au milieu d’eux, alla son chemin. 30fa namaky teo afovoan’izy ireo Izy dia lasa.

Jésus chasse un démon à la synagogue de Capharnaüm (4, 31-37)

I Jesoa nanasitrana olona azon’ny demony (Lk 4, 31-37)

31Il descendit alors à Capharnaüm, ville de Galilée. Il les enseignait le jour du sabbat, 31Ary nidina tany Kafarnahoma tanànan’i Galilea i Jesoa, ka nampianatra ny olona tamin’ny sabata ;
32et ils étaient frappés de son enseignement parce que sa parole était pleine d’autorité. 32ary gaga ny olona tamin’ny fampianarany, satria niteny toy ny manam-pahefana Izy.
33Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Il s’écria d’une voix forte : 33Tao amin’ny sinagôga dia nisy lehilahy azon’ny demony maloto, ka niantso mafy nanao hoe :
–     « 34Ah ! que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. » –     « 34Aoka re, fa mifandraharaha inona aminao izahay, ry Jesoa avy any Nazareta ô ? Tonga handringana anay ve Ianao ? Fantatro raha Ianao, dia ilay Masin’Andriamanitra. »
35Jésus lui commanda sévèrement :

–     « Tais-toi et sors de cet homme » ;

et jetant l’homme à terre au milieu d’eux, le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal.

35Fa notenenin’i Jesoa mafy izy nataony hoe :

–     « Mangina, ary mialà amin’io lehilahy io. »

Dia nandavo azy tamin’ny tany teo afovoan’ny olona teo ny demony vao nivoaka niala taminy, nefa tsy nandratra azy akory.

36Tous furent saisis d’effroi, et ils se disaient les uns aux autres :

–     « Qu’est-ce que cette parole ! Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. »

36Talanjona izy rehetra, ka nifampilaza hoe :

–     « Teny manao ahoana re izany ? Fa mandidy ny fanahy maloto amin’kery sy fahefana Izy, dia miala ireny. »

37Et son renom se propageait en tout lieu de la région. 37Ary niely tamin’ny toerana rehetra tao anatin’io faritra io ny lazany.

Guérison de la belle-mère de Simon (4, 38-39)

Ny nanasitranana ny rafozam-bavin’i Simôna (Lk 4, 38-39)

38Quittant la synagogue, il entra dans la maison de Simon. La belle-mère de Simon était en proie à une forte fièvre, et ils le prièrent de faire quelque chose pour elle. 38Nony nitsangana niala tao amin’ny sinagôga i Jesoa, dia niditra tao an-tranon’i Simôna. Sendra azon’ny tazo mahery ny rafozam-bavin’i Simôna tamin’izay, ka niangavian’ny olona Izy hahasitrana azy.
39Il se pencha sur elle, il commanda sévèrement à la fièvre, et celle-ci la quitta ; et se levant aussitôt, elle se mit à les servir. 39Niondrika teo amin’ny marary Izy nandidy ny tazo, dia niala ny tazo ; ka nitsangana niaraka tamin’izay ravehivavy ary nampihinana an’ireo vahiny.

Jésus guérit les malades (4, 40-41)

Fanasitrana olona maro (Lk 4, 40-41)

40Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades de toutes sortes les lui amenèrent ; et lui, imposant les mains à chacun d’eux, les guérissait. 40Nony maty ny masoandro, izay nananamarary na inona na inona aretiny dia samy nitondra ny azy teo amin’i Jesoa ; ka nametra-tanana tamin’izy ireo tsirairay avy Izy, dia nahasitrana azy.
41Des démons aussi sortaient d’un grand nombre en criant :

–     « Tu es le Fils de Dieu ! »

Alors, leur commandant sévèrement, il ne leur permettait pas de parler, parce qu’ils savaient qu’il était le Christ.

41Nisy demony niala tamin’ny olona maro koa niantso hoe :

–     « Ianao no Zanak’Andriamanitra ! »

Fa norahonany tsy hiteny izy ireo noho izy nahalala Azy ho Kristy.

Jésus envoyé aussi aux autres villes (4, 42-44)

Niala mangingina tao Kafarnahoma i Jesoa ary nitety an’i Jodea (Lk 4, 42-44)

42Quand il fit jour, il sortit et se rendit dans un lieu désert. Les foules le recherchaient ; puis, l’ayant rejoint, elles voulaient le retenir de peur qu’il ne s’éloignât d’eux. 42Raha vao naraina ny andro, dia lasa nankany amin’ny toerana mangingina anankiray i Jesoa. Vahoaka maro no nandeha nikaroka Azy, ka tonga tao aminy dia nitady hihazona Azy tsy hisaraka aminy intsony ;
43Mais il leur dit :

–     « Aux autres villes aussi il me faut annoncer la bonne nouvelle du Règne de Dieu, car c’est pour cela que j’ai été envoyé. »

43fa hoy i Jesoa taminy :

–     « Tsy maintsy mitory ny fanjakàn’ Andriamanitra amin’ny tanàna maro hafa koa Aho, fa izany no nanirahana Ahy. »

44Et il prêchait dans les synagogues de la Judée. 44Dia nitoriteny tao amin’ny sinagôgan’i Galilea manontolo Izy.

Luc chapitre 5

Lioka toko faha-5

Appel des disciples (5, 1-11)

Ny niantsoana ireo mpianatra efatra voalohany (Lk 5, 1-11)

1Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l’écoute de la parole de Dieu ; il se tenait au bord du lac de Gennésareth. 1Ary indray andro raha nijoro teo amoron’ny farihin’i Genesareta i Jesoa, dia nifanesika taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra.
2Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. 2Nahita sambokely roa niantsona teo amoron-drano Izy fa niala hanasa ny haratony ny mpanarato),
3Il monta dans l’une des barques, qui appartenait à Simon, et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d’avancer un peu ; puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 3dia niditra tamin’ny sambokely anankiray izay an’i Simôna ka nangataka taminy mba hihataka kely amin’ny tany, vao nipetraka teo an-tsambokely nampianatra ny vahoaka.
4Quand il eut fini de parler, il dit à Simon :

–     « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. »

4Rahefa nitsahatra niteny Izy, dia nanao tamin’i Simôna hoe :

–     « Mandrosoa eny amin’ny lalina, dia alatsaho ny haratonareo hahazoana trondro ! »

5Simon répondit :

–     « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »

5Fa hoy ny navalin’i Simôna Azy :

–     « Tompoko, efa niasa mafy nandritra ny alina izahay, fa tsy nahazo na inona na inona ; nefa noho ny teninao dia halatsako ihany ny harato. »

6Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons ; leurs filets se déchiraient. 6Nony nanao izany izy, dia nahazo trondro be dia be ka nisy triatra ny haratony.
7Ils firent signe à leurs camarades de l’autre barque de venir les aider ; ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu’elles enfonçaient. 7Ary nanàtsika ny namany izay teny amin’ny sambokely hafa izy ireo mba ho avy hanampy azy ; dia tonga ireo, nofenoiny ny sambokely roa ka efa saika nilentika ny sambo.
8A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant :

–     « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable. »

8Nony nahita izany i Simôna Piera, dia niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesoa ka nanao hoe :

–     « Mialà amiko, Tompoko, fa mpanota aho » ;

9C’est que l’effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pris ; 9fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy, noho ny habetsahan’ny trondro azony ;
10de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon :

–     « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu auras à capturer. »

10ary toy izany koa i Jakôba sy i Joany zanak’i Zebedeo izay iray raharaha tamin’i Simôna. Dia hoy i Jesoa tamin’i Simôna :

–     « Aza matahotra, fa hatramin’izao dia hanarato olona ianao. »

11Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. 11Dia nampiantsona ny sambokely tamin’ny tany niaraka tamin’izay izy ireo, ka namoy ny zavatra rehetra ary nanaraka Azy.

Guérison d’un lépreux (5, 12-16)

Ny nanasitranana olona iray marary hoditra (Lk 5, 12-16)

12Et il advint, comme il était en ville, qu’il y avait un homme plein de lèpre. A la vue de Jésus, il tomba sur la face et le pria en disant :

–     « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ».

12I Jesoa raha tao amin’ny tanàna anankiray, dia indro nisy lehilahy rakotry ny habokana nahita Azy, sy niankohoka nitaraina taminy nanao hoe :

–     « Tompoko, raha mety Ianao, mahay manadio ahy ».

13Il étendit la main et le toucha, en disant :

–     « Je le veux, sois purifié ».

Et aussitôt la lèpre le quitta.

13Dia naninjitra ny tanany Izy nanendry azy, sy nanao hoe :

–     « Mety Aho, madiova ianao »,

ka afaka niaraka tamin’izay ny habokany.

14Et il lui enjoignit de n’en parler à personne :

–     « Mais va te montrer au prêtre, et offre pour ta purification selon ce qu’a prescrit Moïse : ce sera une attestation. »

Noraran’i Jesoa tsy hilaza izany na amin’iza na amin’iza izy. Ary hoy Izy :

–     « Mandehana misehoa amin’ny mpisorona, ka manatera ny fanatitra noho ny fahasitrananao, araka ny voadidin’iizy, mba ho vavolombelona amin’ny olona. »

15Or la nouvelle se répandait de plus en plus à son sujet, et des foules nombreuses s’assemblaient pour l’entendre et se faire guérir de leurs maladies. 15Fa mainka niely ny lazany, ka nirohotra be dia be ny vahoaka mba hihaino Azy sy mba hositraniny amin’ny aretiny ;
16Mais lui se tenait retiré dans les déserts et priait. 16Izy kosa anefa amin’izany dia nankany an’efitra ka nivavaka tao.

Guérison d’un paralytique (5, 17-26)

Ny nanasitranana malemy iray (Lk 5, 17-26)

17Or, un jour qu’il était en train d’enseigner, il y avait dans l’assistance des Pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem ; et la puissance du Seigneur était à l’œuvre pour lui faire opérer des guérisons. 17Indray andro raha nampianatra i Jesoa, dia nipetraka manodidina Azy teo koa ny Farisianina sy ny mpampiana-dalàna sasany avy tamin’ny tanàna rehetra tany Galilea sy i Jodea mbamin’i Jerosalema, ary tao aminy hanasitranany ny marary ny herin’ny Tompo.
18Survinrent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé ; ils cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui ; 18Dia indro nisy olona nitondra lehilahy malemy anankiray tamin’ny fandriany ka nitady hampiditra sy hametraka azy teo anatrehany ;
19et comme, à cause de la foule, ils ne voyaient pas par où le faire entrer, ils montèrent sur le toit et, au travers des tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu, devant Jésus. 19fa tsy nahita izay hampidirany azy izy ireo noho ny habetsahan’ny olona, ka niakatra teo ambonin’ny tafon-trano izy, ary nanesorany ny tafo, dia nampidininy teo afovoan’ny olona teo anatrehan’i Jesoa ralehilahy mbamin’ny fandriany.
20Voyant leur foi, il dit :

–     « Tes péchés te sont pardonnés. »

20Nony nahita ny finoan’izy ireo i Jesoa, dia nanao hoe :

–     « Andriamatoa, voavela ny helokao. »

21Les scribes et les Pharisiens se mirent à raisonner :

–     « Quel est cet homme qui dit des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? »

21Tamin’izany ny mpanora-dalàna sy ny Farisianina dia nisaintsaina anakampo nanao hoe :

–     « Iza moa ity miteny ratsy toy izao ity ? Iza no mahavela heloka afa-tsy Andriamanitra irery ? »

22Mais Jésus, connaissant leurs raisonnements, leur rétorqua :

–     « Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs ?

22Fa fantatr’i Jesoa ny heviny, ka hoy Izy taminy :

–     « Nahoana ianareo no mieritreritra ao am-ponareo ?

      23Qu’y a-t-il de plus facile, de dire : Tes péchés te sont pardonnés ou bien de dire : Lève-toi et marche ?       23Inona no mora holazaina kokoa, ny hoe : Voavela ny helokao, sa ny hoe : Mitsangàna ka mandehana ?
      24Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, »

– il dit au paralysé :

–     « Je te dis, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. »

      24Aoka ho fantatrareo fa manam-pahefana hamela heloka etý an-tany ny Zanak’Olona ! »

Dia hoy i Jesoa tamin’ilay malemy :

–     « Mandidy anao Aho, mitsangàna, ento ny fandrianao, ary modia any an-tranonao. »

25A l’instant, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et il partit pour sa maison en rendant gloire à Dieu. 25Niaraka tamin’izay dia nitsangana teo imason’ny olona izy, ary nitondra ny farafara nandriany, ka lasa nody any an-tranony nanome voninahitra an’Andriamanitra.
26La stupeur les saisit tous et ils rendaient gloire à Dieu ; remplis de crainte, ils disaient :

–     « Nous avons vu aujourd’hui des choses extraordinaires. »

26Nitolagaga avokoa izy rehetra, ka sady nanome voninahitra an’Andriamanitra no raiki-tahotra nanao hoe :

–     « Nahita zava-mahagaga isika androany ».

Appel de Lévi (5, 27-28)

Ny niantsoana an’i Levý (Lk 5, 27-28)

27Après cela, il sortit et vit un collecteur d’impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes. Il lui dit :

–     « Suis-moi. »

27Taorian’izany, dia nandeha i Jesoa ka nahita mpamory hetra anankiray atao hoe Levý nipetraka teo am-pamorian-ketra, ary hoy Izy taminy :

–     « Manaraha Ahy ».

28Quittant tout, il se leva et se mit à le suivre. 28Dia nafoiny ny zavatra rehetra, ka nitsangana nanaraka Azy izy.

Jésus mange chez les publicains et les pêcheurs (5, 29-32)

Sakafo niaraka tamin’ny mpanota tao amin’i Levý (Lk 5, 29-32)

29Lévi fit à Jésus un grand festin dans sa maison ; et il y avait toute une foule de collecteurs d’impôts et d’autres gens qui étaient à table avec eux. 29Nanao fanasana lehibe ho an’i Jesoa tao an-tranony Levý, ary nisy mpamory hetra sy olon-kafa betsaka koa niara-nihinana taminy teo.
30Les Pharisiens et leurs scribes murmuraient, disant à ses disciples :

–     « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs ? »

30Nimonjomonjo ny Farisianina sy ny mpanora-dalàna ka nanao tamin’ny mpianany hoe :

–     « Nahoana no miara-mihinana sy misotro amin’ny mpamory hetra sy ny mpanota ianareo ? »

31Jésus prenant la parole leur dit :

–     « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades.

31Fa novalian’i Jesoa hoe :

–     « Tsy ny salama no mila dokotera, fa ny marary.

      32Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu’ils se convertissent. »       32Tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota hibebaka. »

Question sur le jeûne (5, 33-35)

Adihevitra momba ny fifadian-kanina (Lk 5, 33-35)

33Ils lui dirent :

–     « Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des Pharisiens, tandis que les tiens mangent et boivent. »

33Dia hoy indray ry zareo mpanora-dalàna tamin’i Jesoa :

–     « Nahoana ny mpianatr’i Joany sy ny an’ny Farisianina no mifady hanina matetika sy mivavaka lalandava, fa ny Anao kosa mihinana sy misotro ihany ? »

34Jésus leur dit :

–     « Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités à la noce pendant que l’époux est avec eux ?

34Ary hoy Izy tamin’ireo :

–     « Moa ianareo mahazo mampifady hanina ny sakaizan’ny mpampakatra, raha mbola eo aminy koa ny mpampakatra ?

      35Mais des jours viendront où l’époux leur aura été enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. »       35Fa ho avy ny andro hanesorana ny mpampakatra aminy, ka amin’izany vao hifady hanina izy ireo. »

Neuf et ancien (5, 36-39)

Tonta sy vaovao (Lk 5, 36-39)

36Il leur dit encore une parabole :

–     « Personne ne déchire un morceau dans un vêtement neuf pour mettre une pièce à un vieux vêtement ; sinon, et on aura déchiré le neuf et la pièce tirée du neuf n’ira pas avec le vieux.

36Dia nanao fanoharana taminy indray i Jesoa nanao hoe :

–     « Tsy misy olona manampina lamba tonta amin’ny tapa-damba notriarina tamin’ny vaovao ; fa raha izany, ny vaovao moa triatra, ny tonta koa tsy hifanendrika amin’ny tapa-damba vaovao.

      37Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; sinon le vin nouveau fera éclater les outres et le vin se répandra, et les outres seront perdues.       37Tsy misy manisy divay vaovao amin’ny siny hoditra tonta koa ; fa raha izany, dia hotriarin’ny divay vaovao ny siny hoditra ka ny divay moa raraka, ny siny hoditra koa very maina ;
      38Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves.       38fa siny hoditra vaovao no tokony hasiana ny divay vaovao, dia samy haharitra izy roroa.
      39Quiconque boit du vin vieux n’en désire pas du nouveau, car il dit : Le vieux est meilleur. »       39Ary tsy misy olona vao avy nisotro divay tranainy ka hangataka ny vaovao, satria hoy izy hoe : Ny tranainy no tsaratsara kokoa. »

Luc chapitre 6

Lioka toko faha-6

Les épis de blé arrachés (6, 1-5)

Ireo salohim-bary notazana (Lk 6, 1-5)

1Or, un second sabbat du premier mois, comme il traversait des champs de blé, ses disciples arrachaient des épis, les frottaient dans leurs mains et les mangeaient. 1Indray sabata, raha nandeha namaky ny tanimbary i Jesoa, dia nioty salohim-bary ny mpianany, ka nohaniny nony efa nokosokosohiny tamin’ny tanany.
2Quelques Pharisiens dirent :

–     « Pourquoi faites-vous ce qui n’est pas permis le jour du sabbat ? »

2Dia hoy ny Farisianina sasany taminy :

–     « Nahoana ianareo no manao ny tsy fanao amin’ny Sabata ? »

3Jésus leur répondit :

–     « Vous n’avez même pas lu ce que fit David lorsqu’il eut faim, lui et ses compagnons ?

3Ary i Jesoa namaly azy hoe :

–     « Tsy novakinareo va izay nataon’i Davida, raha noana izy mbamin’izay nanaraka azy,

      4Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l’offrande, en mangea et en donna à ses compagnons : ces pains que personne n’a le droit de manger, sauf les prêtres et eux seuls ? »       4fa niditra tao an-tranon’Andriamanitra izy ka naka ny mofo atolotra, dia nihinana izany sy nanome izay nanaraka azy koa, nefa tsy misy mahazo mihinana azy afa-tsy ny mpisorona ihany ? »
5Et il leur disait :

–     « Il est maître du sabbat, le Fils de l’homme. »

5Sady nampiany hoe :

–     « Ny Zanak’olona no tompon’ny Sabata ».

L’homme à la main desséchée (6, 6-11)

Ny nanasitranana lehilahy iray maty tanana (Lk 6, 6-11)

6Un autre jour de Sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. 6Indray Sabata hafa koa i Jesoa, dia niditra tao amin’ny sinagoga, ka nampianatra, ary nisy lehilahy anankiray maty tanana ankavanana teo.
7Les scribes et les pharisiens observaient Jésus afin de voir s’il ferait une guérison le jour du Sabbat ; ils auraient ainsi un motif pour l’accuser. 7Tamin’izay dia nitsikilo Azy ny mpanora-dalàna sy ny Farisianina na hanasitrana amin’ny andro sabata Izy na tsia, mba hahitany antony hiampangana Azy.
8Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l’homme à la main paralysée :

–     « Lève-toi, et reste debout devant tout le monde. »

L’homme se leva et se tint debout.

8Fa fantatr’i Jesoa kosa ny hevitr’izy ireo, ka hoy Izy tamin’ilay maty tanana :

–     « Mitsangàna ka mijoroa etsy afovoany ».

Dia nitsangana ilay io ka nijoro,

9Jésus leur dit :

–     « Je vous le demande : est-il permis, le jour du Sabbat, de faire le bien ou le mal ? de sauver une vie ou de la perdre ? »

9ary hoy i Jesoa tamin’izy ireo :

–     « Manontany anareo Aho, inona no mety hatao amin’ny sabata, ny manao soa sa ny manao ratsy ; ny mamonjy aina sa ny manala aina ? »

10Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l’homme :

–     « Etends ta main. »

Il le fit, et sa main redevint normale.

10Dia noherikerehiny nojerena daholo izy rehetra teo ka hoy Izy tamin-dralehilahy :

–     « Ahinjiro ny tananao ».

Dia nahinjiny ka sitrana tery ny tanany.

11Quant à eux, ils étaient remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu’ils allaient faire à Jésus. 11Fa iretsy kosa safotry ny hatezerana, ka nioko amin’izay hanaovany an’i Jesoa.

Choix des douze disciples (6, 12-16)

Ny nifidianana azy roa ambin’ny folo lahy (Lk 6, 12-16)

12En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu ; 12Ary tamin’izany andro izany, i Jesoa lasa tany an-tendrombohitra mba hivavaka, ka nivavaka tamin’Andriamanitra nandritra ny alina.
13puis, le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze, auxquels il donna le nom d’apôtres : 13Nony maraina ny andro dia niantso ny mpianany Izy ka nifidy roa ambin’ny folo lahy tamin’izy ireo, izay nomeny anarana hoe apôstôly :
14Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, 14dia i Simôna izay nataony hoe i Piera, sy i Andre rahalahiny, i Jakôba sy i Joany, i Filipo sy i Bartelemy,
15Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, Simon qu’on appelait le zélote, 15i Matio sy i Tôma, i Jakôba zanak’i Alfe, sy i Simôna izay atao hoe Zelôty,
16Jude fils de Jacques et Judas Iscarioth qui devint traître. 16ary i Joda rahalahin’ Jakôba, sy i Jodasy Iskariôta ilay namadika.

La foule qui suit Jésus (6, 17-19)

Ny vahoaka nanaraka an’i Jesoa (Lk 6, 17-19)

17Descendant avec eux, il s’arrêta sur un endroit plat avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon ; 17Dia niara-nidina tamin’izy ireo Izy ka nankeo amin’ny tany lemaka izay nijanonan’ny mpianany maro sy ny vaohaka betsaka avy tany Jodea rehetra sy Jerosalema, ary ny tanin’i Tira sy i Sidôna amoron-tsiraka,
18ils étaient venus pour l’entendre et se faire guérir de leurs maladies ; ceux qui étaient affligés d’esprits impurs étaient guéris ; 18izay tonga teo mba hihaino Azy, sy mba hositraniny amin’ny aretiny : dia nositraniny izay nampijalian’ny fanahy maloto,
19et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous. 19ary nitady hanendry Azy ny vahoaka rehetra, satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra.

Béatitudes et malédictions (6, 20-26)

Fahasambarana sy loza hihatra (Lk 6, 20-26)

20Alors, levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit :

–     « Heureux, vous les pauvres : le Royaume de Dieu est à vous.

20Tamin’izay, dia niatrana nijery an’ireo mpianany i Jesoa, ka nanao hoe :

–     « Sambatra ianareo mahantra, fa anareo ny fanjakan’Andriamanitra.

      21Heureux, vous qui avez faim maintenant : vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant : vous rirez.       21Sambatra ianareo noana ankehitriny, fa ho voky ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa hifaly ianareo.
      22Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu’ils vous rejettent et qu’ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme, à cause du Fils de l’homme.       22Ho sambatra ianareo raha hankahalain’ ny olona, horoahiny amin’ny fikambanany, hotevatevainy ary holaviny toy ny zavadratsy ny anaranareo, noho ny amin’ny Zanak’olona.
      23Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel ; c’est en effet de la même manière que leurs pères traitaient les prophètes.       23Mifalia ianareo amin’izany andro izany ary miravoravoa, fa indro lehibe ny valisoanareo any an-danitra ; fa tahaka izany koa no nataon’ny razany tamin’ny mpaminany.
      24Mais malheureux, vous les riches : vous tenez votre consolation.       24Fa mampalahelo kosa, ianareo mpanankarena, fa manana ny fahafaham-ponareo ianareo.
      25Malheureux, vous qui êtes repus maintenant : vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant : vous serez dans le deuil et vous pleurerez.       25Mampalahelo ianareo izay voky ankehitriny, fa ho noana ianareo. Mampalahelo ianareo izay mihomehy ankehitriny, fa hitomany sy higogogogo ianareo.
      26Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous : c’est en effet de la même manière que leurs pères traitaient les faux prophètes.       26Mampalahelo ianareo raha hataon’ny olona tsara laza, fa tahaka izany no nataon’ny razany tamin’ny mpaminany sandoka.

L’amour des ennemis (6, 27-35)

Ny fitiavan’ny fahavalo (Lk 6, 27-35)

      27Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent,       27Fa izao no lazaiko aminareo izay mihaino Ahy : Tiava ny fahavalonareo, manaova soa an’izay mankahala anareo,
      28bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient.       28misaora an’izay manozona anareo ary mivavaha ho an’izay manisy ratsy anareo.
      29A qui te frappe sur une joue, présente encore l’autre. A qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique.       29Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny ilany ; ary raha misy maka ny lambanao, aza sakanana na halainy mbamin’ny akanjonao aza.
      30A quiconque te demande, donne, et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas.       30Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy mifaoka ny anananao dia aza mitaky izany aminy intsony.
      31Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux.       31Izay tianareo hataon’ny olona aminareo, no mba ataovy amin’ny olona koa.
      32Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment.       32Raha izay tia anareo ihany no tianareo, fankasitrahana inona no tokony ho anareo ? Fa na dia ny mpanota aza tia izay tia azy koa.
      33Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Les pécheurs eux-mêmes en font autant.       33Raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, fankasitrahana inona moa no tokony ho anareo ? Fa na dia ny mpanota aza mba manao toraka izany ihany koa.
      34Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu’ils vous rendent, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.       34Ary raha izay antenainareo hanonitra ihany no ampisamborinareo, fankasitrahana inona moa no tokony ho anareo ? Fa na dia ny mpanota koa aza mampisambotra ny mpanota ihany, mba handraisany toraka izany.
      35Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants.       35Fa ianareo kosa tiava ny fahavalonareo, manaova soa ary mampisambora tsy manantena valiny : dia ho lehibe ny valisoanareo, ary ianareo ho zanaky ny Avo indrindra, dia ilay tsara fo amin’ny tsy mpankasitraka sy ny ratsy fanahy.

Soyez généreux comme votre Père (6, 36-38)

Aoka ho mpamindra fo tahaka ny Rainareo (Lk 6, 36-38)

      36Soyez généreux comme votre Père est généreux.       36Aoka ho mpamindra fo tahaka ny Rainareo mpamindra fo ianareo.
      37Ne vous posez pas en juges et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, acquittez et vous serez acquittés.       37Ary aza mitsara, dia tsy hotsaraina ianareo ; aza manameloka, dia tsy hohelohina ianareo ; mamelà, dia havela ianareo.
      38Donnez et on vous donnera ; c’est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu’on vous versera dans le pan de votre vêtement, car c’est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous.       38Manomeza, dia homena ianareo ; fatra tsara, mifatratra, sady mihintsana no avo loha no homena ho ao am-pofoanareo : fa izay famarana namaranareo ihany no hamarana ho anareo koa.

La poutre et la paille (6, 39-42)

Ny vatan-kazo sy ny sombim-bozaka (Lk 6, 39-42)

39Il leur dit aussi une parabole :

–     « Un aveugle peut-il guider un aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou ?

39Ary izao koa no fanoharana nataon’i Jesoa tamin’ireo :

–     « Moa ve ny jamba mahatari-dalana ny jamba ? Moa tsy hiara-mianjera any an-kady ve izy roa ?

      40Le disciple n’est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître.       40Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay mpianatra tapi-pianarana no hoatra ny mpampianatra azy ihany.
      41Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’oeil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton oeil à toi, tu ne la remarques pas ?       41Nahoana ny sombin-bozaka amin’ny mason’ny mpiray tampo aminao ara-pinoana no jerenao, nefa ny vatan-kazo ao amin’ny masonao tsy hitanao ?
      42Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, attends. Que j’ôte la paille qui est dans ton oeil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Homme au jugement perverti, ôte d’abord la poutre de ton oeil ! et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l’oeil de ton frère.       42Ary ataonao ahoana no filaza aminy hoe : ‘Ry mpiray tampo amiko, aoka hoesoriko ny sombin-bozaka amin’ny masonao, nefa ny vatan-kazo ao amin’ny masonao aza tsy hitanao ? Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny vatan-kazo amin’ny masonao, izay vao ho hitanao ny hanesoranao ny sombim-bozaka amin’ny mason’ny mpiray tampo aminao ara-pinoana.

L’arbre et les fruits (6, 43-45)

Ny hazo sy ny voa (Lk 6, 43-45)

      43Il n’y a pas de bon arbre qui produise un fruit malade, et pas davantage d’arbre malade qui produise un bon fruit.       43Fa tsy misy hazo tsara mamoa voa ratsy, na hazo ratsy mamoa voa tsara.
      44Chaque arbre en effet se reconnaît au fruit qui lui est propre : ce n’est pas sur un buisson d’épines que l’on cueille des figues, ni sur des ronces que l’on récolte du raisin.       44Fa samy fantatra amin’ny voany avy ny hazo rehetra ; fa tsy misy mioty aviavy amin’ny tsilo na voaloboka amin’ny voaroitsilo.
      45L’homme bon, du bon trésor de son cœur, tire le bien, et le mauvais, de son mauvais trésor, tire le mal ; car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur.       45Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin’ny rakitra tsaran’ny fony ; ary ny olona ratsy fanahy kosa mamoaka ny ratsy avy amin’ny rakitra ratsin’ny fony ; fa ny be ao am-pony no itenenan’ny vavany.

La maison sur le roc (6, 46-49)

Ny trano ambonin’ny vatolampy (Lk 6, 46-49)

      46Et pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?       46Ary nahoana ianareo no miantso Ahy Tompoko, Tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko ?
      47Tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable.       47Hasehoko anareo izay azo anoharana ny olona rehetra manatona Ahy ka mihaino ny teniko sy manatanteraka azy :
      48Il est comparable à un homme qui bâtit une maison : il a creusé, il est allé profond et a posé les fondations sur le roc. Une crue survenant, le torrent s’est jeté contre cette maison mais n’a pu l’ébranler, parce qu’elle était bien bâtie.       48Tahaka ny olona anankiray manao trano izy, izay nihady lalina aloha vao nandatsaka ny fototra eo ambonin’ny vatolampy ; ka nony tondraka ny rano, dia nasian’ny riaka mafy izany trano izany, nefa tsy nampihontsina azy akory izany, satria tsara orina tambony vatolampy izy.
      49Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est comparable à un homme qui a bâti une maison sur le sol, sans fondations : le torrent s’est jeté contre elle, et aussitôt elle s’est effondrée, et la destruction de cette maison a été totale.       49Fa izay mihaino ihany kosa nefa tsy manaraka, dia tahaka ny olona anankiray nanorina ny tranony eo ambonin’ny tany tsy ary fototra ; ka vao nasian’ny riaka, dia nirodana niaraka tamin’izay, ary loza ny faharavan’izany trano izany.

Luc chapitre 7

Lioka toko faha-7

La foi du centurion (7, 1-10)

Ny finoan’ny kapiteny (Lk 7, 1-10)

1Après avoir achevé tout son discours devant le peuple, Jésus entra dans la ville de Capharnaüm. 1I Jesoa rahefa tapitra nampandre toriteny maro tamin’ny vahoaka, dia niditra tao Kafarnaôma.
2Un centurion de l’armée romaine avait un esclave auquel il tenait beaucoup ; celui-ci était malade, sur le point de mourir. 2Ary nisy kapiteny anankiray nanana ankizilahy tiany tokoa, narary efa ho faty.
3Le centurion avait entendu parler de Jésus ; alors il lui envoya quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. 3Nony nandre ny amin’i Jesoa ilay kapiteny, dia naniraka loholon’ny Jody ho any aminy mba hangataka Azy ho avy hanasitrana ilay ankizilahiny.
4Arrivés près de Jésus, ceux-ci le suppliaient :

–     « Il mérite que tu lui accordes cette guérison.

4Ary rahefa tonga tany amin’i Jesoa izy ireo, dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe :

–     « Mendrika hanaovanao izany izy,

      5Il aime notre nation : c’est lui qui nous a construit la synagogue. »       5fa sady tia ny firenentsika no nanao ny sinagôgantsika aza ».
6Jésus était en route avec eux, et déjà il n’était plus loin de la maison, quand le centurion lui fit dire par des amis :

–     « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.

6Dia niara-nandeha tamin’izy ireo i Jesoa. Fa nony mby teo akaikin’ny trano Izy, dia nampaniraka ny sasantsasany tamin’ny sakaizany ilay kapiteny hilaza aminy hoe :

–     « Tompo ô, aza dia misahirana toy izao re, fa tsy mendrika hidiranao ao ambanin’ny tafon-tranoko akory aho ;

      7Moi-même, je ne me suis pas senti le droit de venir te trouver. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri.       7ary na dia ny tenako aza dia noheveriko ho tsy mendrika hanatona Anao akory, fa manonóna teny iray monja, dia ho sitrana ny ankiziko.
      8Moi, qui suis un subalterne, j’ai des soldats sou mes ordres : à l’un je dis : ‘va’, et il va ; à l’autre : ‘viens’, et il vient ; et à mon esclave : ‘fais ceci’, et il le fait. »       8Fa izaho olona manan-dehibe mba mifehy miaramila koa, ka ny anankiray ilazako hoe : ‘Mandehana’, dia mandeha ; ny anankiray ataoko hoe : ‘Avia’, dia avy ; ary ny mpanompoko koa hoe : ‘Ataovy izany’, dia manao izy ».
9Entendant cela, Jésus fut dans l’admiration. Il se tourna vers la foule qui le suivait :

–     « Je vous le dis, même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! »

9Gaga i Jesoa nony nandre izany, ka nitodika ny vahoaka nanaraka Azy nanao hoe :

–     « Lazaiko marina aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany Aho, na dia tamin’i Israely aza ».

10De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l’esclave en bonne santé. 10Ary nony tafaverina tao an-tranon’ilay kapiteny ireo iraka, dia nahita fa sitrana ilay ankizilahy narary.

Résurrection du fils de la veuve de Naïn (7, 11-17)

Ny nananganana tamin’ny maty ny zanakalahin’ilay mpitondratena tany Naîna (Lk 7, 11-17)

11Or, Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule. 11Taorian’izany, dia nankany amin’ny tanàna anankiray atao hoe Naîna i Jesoa, ary mpianany maro sy vahoaka betsaka no niaraka taminy.
12Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. 12Rahefa mby teo akaikin’ny vavahadin’ny tanàna Izy, dia indro nisy fatin’ny zazalahy anankiray nentina halevina, zanak’olona lahitokana sady mpitondratena indray reniny, ka vahoaka be avy ao an-tanàna no nanaraka azy.
13En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle et il lui dit :

–     « Ne pleure plus. »

13Nangoraka ny Tompo nony nahita an-dravehivavy, ka nanao taminy hoe :

–     « Aza mitomany. »

14Il s’avança et toucha le cercueil ; ceux qui le portaient s’arrêtèrent ; et il dit :

–     « Jeune homme, je te l’ordonne, réveille-toi. »

14Ary nanatona Izy ka nanendry ny tranovorona ; dia nijanona ny mpilanja, ary hoy i Jesoa :

–     « Ry zatovo, Izaho mandidy anao, mitsangàna. »

15Alors le mort s’assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. 15Dia niarina niaraka tamin’izay ny maty, sady niteny, ary nomen’i Jesoa an-dreniny.
16Tous furent saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant :

–     « Un grand prophète s’est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. »

16Raiki-tahotra avokoa izay rehetra teo, sady nanome voninahitra an’Andriamanitra nanao hoe :

–     « Mpaminany lehibe no efa niseho eto amintsika ary Andriamanitra efa namangy ny olony. »

17Et ce propos sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. 17Dia niely eran’i Jodea sy ny tany manodidina rehetra izany teny fankalazana an’i Jesoa izany.

Jean Baptiste fait demander à Jésus s’il est celui qui doit venir (7, 18-23)

Famontanian’i Joany Batista an’i Jesoa raha izy ve no Ilay ho avy (Lk 7, 18-23)

18Les disciples de Jean rapportèrent tous ces faits à leur maître ; et lui, s’adressant à deux de ses disciples, 18Ary i Joany dia nitantaran’ny mpianany izany rehetra izany ; ka niantso roa lahy tamin’izy ireo izy
19les envoya vers le Seigneur pour lui demander :

–     « Es-tu Celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre ? »

19nalefany ho any amin’i Jesoa hanao aminy hoe :

–     « Ianao ve no Ilay ho avy, sa mbola hafa no handrasantsika ? »

20Arrivés auprès de Jésus, ces hommes lui dirent :

–     « Jean le Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander : Es-tu Celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ? »

20Nony tonga tany aminy ireo dia nanao hoe :

–     « Nirahin’i Joany Batista hankatý aminao izahay hanontany raha Ianao no Ilay ho avy, na mbola hafa no handrasantsika ? »

21A ce moment-là Jésus guérit beaucoup de gens de maladies, d’infirmités et d’esprits mauvais et il donna la vue à beaucoup d’aveugles. 21Tamin’izay indrindra i Jesoa dia nanasitrana olona maro niferinaina tamin’ny aretina sy ny rofy ary ny fanahy ratsy, sady nampahiratra jamba maro koa,
22Puis il répondit aux envoyés :

–     « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres,

22ka izao no navaliny an’ireto iraka :

–     « Mandehana lazao amin’i Joany izay zavatra renareo sy hitanareo : mahiratra ny jamba, mandeha tsara ny mandringa, madio ny marary hoditra, malady ny marenina, mitsangan-ko velona ny maty, torina amin’ny mahantra ny Vaovao Mahafaly

      23et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. »       23ary sambatra izay rehetra tsy ho tafintohina noho ny amiko.

Qu’êtes-vous allé voir au désert ? (7, 24-30)

Inona no nandeha hizery tany an-efitra ? (Lk 7, 24-30)

24Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de lui aux foules :

–     « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ?

24Nony lasa ny irak’i Joany, dia nambaran’i Jesoa tamin’ny vahoaka ny aminy ka hoy Izy :

–     « Hizaha inona no nalehanareo tany an’efitra ? Volotara hozongozonin’ny rivotra ve ?

      25Alors, qu’êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu d’habits élégants ? Mais ceux qui sont vêtus d’habits somptueux et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois.       25Sa hizaha inona no nalehanareo tany ? Lehilahy tsara fitafiana ve ? Raha izay tsara fitafiana sy manao fiainana, dia any an-tranon’ny mpanjaka no itoerany.
      26Alors, qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le déclare, et plus qu’un prophète.       26Sa hizaha inona no nalehanareo tany ? Mpaminany ve ? Eny, hoy Aho aminareo, ary ambony noho ny mpaminany aza.
      27C’est celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager en avant de toi ; il préparera ton chemin devant toi.       27Fa izy no ilay voalazan’ny Soratra Masina hoe : ‘Indro Aho mandefa ny irako eo anoloanao mba hamboatra lalana eo alohanao.
      28Je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d’une femme, aucun n’est plus grand que Jean ; et cependant le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui.       28Koa lazaiko aminareo fa amin’izay natera-behivavy tsy misy mpaminany lehibe noho i Joany Batista ; nefa izay kely indrindra amin’ny Fanjakan’ Andriamanitra no lehibe noho izy.
      29Tout le peuple en l’écoutant et même les collecteurs d’impôts ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean.       29Ary ny vahoaka rehetra izay nandre azy mbamin’ny mpamory hetra aza dia nanamarina an’Andriamanitra, tamin’ny nandraisany ny batemin’i Joany ;
      30Mais les Pharisiens et les légistes ont repoussé le dessein que Dieu avait pour eux, en ne se faisant pas baptiser par lui.       30fa ny farisianina sy ny mpampiana-dalàna kosa nanatsinontsinona ny fikasàn’Andriamanitra ny aminy, tamin’ny nandavany ny batemin’i Joany. »

A qui donc vais-je comparer cette génération ? (7, 31-35)

Hohariko amin’iza re ny olona amin’ity taranaka ity ? (Lk 7, 31-35)

      31A qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération ? A qui sont-ils comparables ? 31Ary hoy ny Tompo :

–     « Hohariko amin’iza re ny olona amin’ity taranaka ity, ary tahaka an’iza izy ?

      32Ils sont comparables à des enfants assis sur la place et qui s’interpellent les uns les autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n’avez pas dansé ; Nous avons entonné un chant funèbre, et vous n’avez pas pleuré.       32Tahaka ny ankizy mipetra-potsiny eny an-kianja ka omen’ny namany tsiny hoe : ‘Nitsoka sodina izahay, fa tsy nandihy ianareo ; nanao hira mampalahelo izahay, nefa tsy nitomany ianareo.’
      33En effet, Jean le Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : Il a perdu la tête.       33Fa tonga i Joany Batista tsy nihinana mofo na nisotro divay, lazainareo hoe : ‘Azon’ny demony izy.’
      34Le Fils de l’homme est venu, il mange, il boit, et vous dites : Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d’impôts et des pécheurs.       34Tonga indray ny Zanak’Olona mihinana sy misotro, ataonareo hoe : ‘Lehilahy tendan-kanina sy mpisotro io, sady sakaizan’ny mpamory hetra sy ny olon-dratsy fiaina.’
      35Mais la Sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. »       35Fa ny Fahendrena dia eken’ireo rehetra mpomba azy ho marina. »

La pécheresse et le pharisien (7, 36-50)

Ny vehivavy mpanota sy ny farisianina (Lk 7, 36-50)

36Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans sa maison et se mit à table. 36Nisy farisianina anankiray nanasa an’i Jesoa hiara-mihinana aminy, ka niditra tao an-tranon’ilay Farisianina Izy, dia nipetraka nihinana.
37Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, et elle apportait un vase précieux plein de parfum. 37Ary indro nisy vehivavy anankiray ratsy fitondran-tena tao an-tanàna nahalala fa nihinana tao an-tranon’ilay Farisianina i Jesoa, ka dia nivimbina tavoara alabastra feno diloilo manitra,
38Toute en pleurs, elle se tenait derrière lui à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum. 38dia nijanona teo ivohony tanilan’ny tongony sady nitomany, ka kotsan’ny ranomasony ny tongony ; fa nofaohiny tamin’ny volon-dohany sy norohany, ary nohosorany diloilo manitra.
39Voyant cela, le pharisien qui l’avait invité se dit en lui-même :

–     « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. »

39Nony nahita izany ilay Farisianina nanasa Azy, dia nanao anakampo hoe :

–     « Raha mpaminany Izy dia ho nahalala ny toetran’ity vehivavy mikasika Azy, fa hoe mpanota io. »

40Jésus prit la parole :

–     « Simon, j’ai quelque chose à te dire. »

–     « Parle, maître »

40Ary i Jesoa niteny taminy nanao hoe :

–     « Ry Simôna, misy zavatra holazaiko aminao ».

Dia hoy izy :

–     « Lazao, ry Mpampianatra ».

41Jésus reprit :

–     « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre cinquante.

41Ary hoy i Jesoa :

–     « Nisy olona roa lahy nananan’ny mpampanjana-bola anankiray trosa, ny iray nananany denie dimanjato, ary ny iray dimampolo.

      42Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait rembourser il remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l’aimera davantage ? »       42Noho izy ireo samy tsy nanan-kaloa, dia nafoiny ny trosa tamin’izy roa lahy. Koa iza amin’ireo no ho tia azy kokoa ? »
43Simon répondit :

–     « C’est celui à qui il a remis davantage, il me semble. »

–     « Tu as raison »

Lui dit Jésus.

43Dia hoy i Simôna namaly Azy:

–     « Ataoko fa ilay namoizany bebe kokoa ».

Ary hoy Izy taminy:

–     « Marina ny anao ».

44Il se tourna vers la femme, en disant à Simon :

–     « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi, et tu ne m’as pas versé d’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux.

44Dia nitodika an-dravehivavy Izy ka nanao tamin’i Simôna hoe :

–     « Hitanao va io vehivavy io ? Niditra teto an-tranonao Aho, fa ianao tsy nanome rano hanasako tongotra. Izy kosa nanondraka ny tongotro tamin’ny ranomasony sy namaoka azy tamin’ny volon-dohany.

      45Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis son entrée, elle n’a pas cessé d’embrasser mes pieds.       45Ianao tsy nanoroka Ahy, izy kosa tsy nitsahatra nanoroka ny tongotro hatrizay nidirako ;
      46Tu ne m’as pas versé de parfum sur la tête ; elle, elle m’a versé un parfum précieux sur les pieds.       46Ianao tsy nanosotra diloilo ny lohako, izy kosa nanosotra diloilo manitra ny tongotro.
      47Je te le dis : si ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, c’est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d’amour. »       47Noho izany dia lazaiko aminao fa voavela ny heloka be nataony satria be fitiavana ; fa izay amelana kely no kely fitiavana ».
48Puis il s’adressa à la femme :

–     « Tes péchés sont pardonnés ! »

48Dia hoy i Jesoa tamin-dravehivavy :

–     « Voavela ny helokao ».

49Les invités se dirent :

–     « Qui est cet homme qui va jusqu’à pardonner les péchés ? »

49Ary izay niara-nihinana taminy nanao anakampo hoe :

–     « Iza moa ity no mamela na dia ny heloka aza ? »

50Jésus dit alors à la femme :

–     « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! »

50Fa hoy Izy tamin-dravehivavy :

–     « Ny finoanao no nahavonjy anao, mandehana amim-piadanana ».

Luc chapitre 8

Lioka toko faha-8

Jésus et les femmes qui l’accompagnent (8, 1-3)

Ireo vehivavy nanodidina an’i Jesoa (Lk 8, 1-3)

1Ensuite, Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu. Les douze l’accompagnaient, 1Taorian’izany, dia lasa nitety ny tanàna sy ny vohitra Izy nampianatra sy nitory ny Evangelin’ny fanjakan’Andriamanitra. Nanaraka Azy ny roa ambin’ny folo lahy
2ainsi que des femmes qu’il avait délivrées d’esprits mauvais et guéries de leurs maladies : Marie, appelée Madeleine (qui avait été libérée de sept démons), 2sy ny vehivavy sasany nositrany tamin’ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia i Maria atao hoe Madelenina izay nivoahana demony fito,
3jeanne, femme de Kouza, l’intendant d’Hérode, Suzanne, et beaucoup d’autres, qui les aidaient de leurs ressources. 3i Joana vadin’i Kosà mpitandrina ny fananan’i Herôda, ary i Sozàna mbamin’ny maro hafa koa, izay nanampy Azy tamin’ny fananany.

Parabole du Semeur (8, 4-8)

Fanoharana ny amin’ny mpamafy (Lk 8, 4-8)

4Comme une grande foule se réunissait et que de toutes les villes on venait à lui, il dit en parabole : 4Ary nisy vahoaka betsaka tafavory tonga avy tamin’ny tanàna maro hanatona Azy, dia nanao fanoharana i Jesoa hoe :
–     « 5Le semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin; on l’a piétiné et les oiseaux du ciel ont tout mangé. –     « 5Niainga ny mpamafy hamafy ny voany ; ary nony namafy izy, ny sasany latsaka tany amoron-dalana ka sady voahitsakitsaka no notsindrohin’ny voro-manidina ;
      6D’autre grain est tombé sur la pierre; il a poussé et séché, faute d’humidité.       6ny sasany latsaka tamin’ny vato ka nalaky nitsimoka, nefa nalazo satria tsy nisy mando ;
      7D’autre grain est tombé au milieu des épines; en poussant avec lui, les épines l’ont étouffé.       7ny sasany latsaka tamin’ny tsilo ka niara-naniry tamin’ny tsilo, dia voagejany ;
      8D’autre grain est tombé dans la bonne terre; il a poussé et produit du fruit au centuple. »

Sur quoi Jésus s’écria :

–     « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! »

      8ary ny sasany latsaka tamin’ny tany tsara ka naniry, dia namoa injato heny. »

Rahefa nilaza izany i Jesoa dia niantso hoe :

–     « Aoka hihaino izay manan-tsofina hihainoana ! »

Pourquoi Jésus parle en paraboles (8, 9-10)

Nahoana i Jesoa no mampiasa fanoharana (Lk 8, 9-10)

9Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. 9Nanontanian’ny mpianany izay hevitr’izany fanoharana izany i Jesoa,
10Il dit :

–     « A vous il est donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu; mais pour les autres, c’est en paraboles, pour qu’ils voient sans voir et qu’ils entendent sans comprendre.

10ka izao no navaliny azy :

–     « Ianareo no nomena ny hahalala ny zava-miafina momba ny Fanjakan’ Andriamanitra, fa ny hafa kosa dia fanoharana no atao aminy, mba hijery izy fa tsy hahita, ary handre fa tsy hahafantatra.

Explication de la parabole du Semeur (8, 11-15)

Fanazavana ilay fanoharana ny amin’ny mpamafy (Lk 8, 11-15)

      11Et voici ce que signifie la parabole: la semence, c’est la parole de Dieu.       11Ka izao ary no hevitr’izany fanoharana izany : ny voa dia ny tenin’Andriamanitra.
      12Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis vient le diable et il enlève la parole de leur coeur, de peur qu’ils ne croient et ne soient sauvés.       12Ireo teny an-dalambe no izay nandre, fa avy ny demony ka manesotra ny teny ao am-pony, sao mino izy ka ho voavonjy.
      13Ceux qui sont sur la pierre, ce sont ceux qui accueillent la parole avec joie lorsqu’ils l’entendent ; mais ils n’ont pas de racines : pendant un moment ils croient, mais au moment de la tentation ils abandonnent.       13Ireo latsaka tamin’ny vato no izay nandre sady nandray ny teny an-kafaliana, nefa tsy latsa-paka izy ka tsy maharitra amin’ny finoana, fa miala nony mby amin’ny andron’ny fakampanahy.
      14Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent et qui, du fait des soucis, des richesses et des plaisirs de la vie, sont étouffés en cours de route et n’arrivent pas à maturité.       14Ireo latsaka tamin’ny tsilo no izay nandre, fa nony mandeha izy dia poritin’ny fiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretan’izao fiainana izao, ka tsy mahavanom-boa.
      15Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un coeur loyal et bon, qui la retiennent et portent du fruit à force de persévérance.       15Ireo latsaka tamin’ny tany tsara kosa no izay mihaino ny teny amin’ny fo marina sy tsara, ka mitandrina azy sy mamoa amin’ny faharetana.

Parabole de la lampe (8, 16-18)

Ny fahoran’ny jiro (Lk 8, 16-18)

      16Personne n’allume une lampe pour la recouvrir d’un pot ou pour la mettre sous un lit; mais on la met sur un support pour que ceux qui entrent voient la lumière.       16Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarona azy, na mametraka azy ao ambany farafara ; fa eo ambony fitoeran-jiro no apetrany, mba hahitan’izay miditra ny mazava.
      17Car il n’y a rien de secret qui ne paraîtra au jour, rien de caché qui ne doive être connu et venir au grand jour.       17Fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy ho fantatra sy haharihary.
      18Faites donc attention à la manière dont vous écoutez. Car à celui qui a, il sera donné; et à celui qui n’a pas, même ce qu’il croit avoir lui sera retiré. »       18Koa tandremo ary ny fihainonareo, fa izay manana no homena, ary izay tsy manana no halaina aminy hatramin’izay heveriny ho ananany aza.

La vraie parenté de Jésus (8, 19-21)

Ny tena fianakavian’i Jesoa (Lk 8, 19-21)

19Sa mère et ses frères arrivèrent près de lui, mais ils ne pouvaient le rejoindre à cause de la foule. 19Ary tonga hankao amin’i Jesoa ny reniny sy ny rahalahiny, fa tsy afa-nihaona taminy noho ny habetsahan’ny vahoaka,
20On lui annonça :

–     « Ta mère et tes frères se tiennent dehors; ils veulent te voir. »

20ka nisy nilaza taminy hoe :

–     « Ao alatrano ny reninao sy ny rahalahinao te hihaona aminao. »

Il leur répondit :

–     « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. »

21Dia novaliany hoe :

–     « Ny reniko sy ny rahalahiko dia izay mihaino sy mankató ny tenin’ Andriamanitra.

La tempête apaisée (8, 22-25)

Ny tafio-drivotra nampitoniana (Lk 8, 22-25)

22Or, un jour il monta en barque avec ses disciples ; il leur dit

–     « Passons sur l’autre rive du lac. »

et ils gagnèrent le large.

22Indray andro dia niditra tao amin’ny sambokely anankiray i Jesoa mbamin’ny mpianany, ka hoy Izy tamin’ireo :

–     « Andeha isika hiampita eny an-dafin’ny farihy »

dia niainga izy ireo.

23Pendant qu’ils naviguaient, Jésus s’endormit. Un tourbillon de vent s’abattit sur le lac; la barque se remplissait et ils se trouvaient en danger. 23Teny am-pandehanan’ny sambo dia natory i Jesoa ; kanjo nasian’ny tafio-drivotra kosa ny farihy, ka nihafeno rano ny sambo ary efa ambava loza izy ireo.
24Ils s’approchèrent et le réveillèrent en disant

–     « Maître, maître, nous périssons ! »

Il se réveilla, menaça le vent et les vagues: ils s’apaisèrent et le calme se fit.

24Dia nanatona namoha Azy izy ireo ka nanao hoe :

–     « Ry Mpampianatra ! Ry Mpampianatra ! Maty izahay ! »

Dia nitsangana Izy, nandidy ny rivotra sy ny onjan-drano, ka nitsahatra ireo ary nitony tsara ny andro.

25Puis il leur dit :

–     « Où est votre foi ? »

Saisis de crainte, ils s’émerveillèrent et ils se disaient entre eux

–     « Qui donc est-il, pour qu’il commande même aux vents et aux flots et qu’ils lui obéissent ? »

25Ary hoy i Jesoa tamin’ny mpianany :

–     « Aiza ny finoanareo ? »

Fa raiki-tahotra sy ankona teo izy ireo, ka nifampilaza hoe :

–     « Iza moa ity no mandidy ny rivotra sy ny farihy, sy eken’izy ireo ? »

Le possédé de Gérasa et les pourceaux (8, 26-39)

Ilay azon’ny demony tany Gergesà (Lk 8, 26-39)

26Ils abordèrent au pays des Gergéséniens qui est en face de la Galilée. 26Dia nitody teo amin’ny faritanin’i Gergesà tandrifin’i Galilea ry Jesoa sy ny mpianany.
27Comme il descendait à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville qui avait des démons. Depuis longtemps il ne portait plus de vêtement et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux 27Nony tafakatra tany an-tanety i Jesoa, dia inty nisy lehilahy anankiray nitsena Azy avy ao an-tanàna, izy azon’ny demony hatry ny ela ka tsy nitafy akory, na nanana antom-ponenana afa-tsy ny fasana.
28A la vue de Jésus, il se jeta à ses pieds en poussant des cris et dit d’une voix forte

–     « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t’en prie, ne me tourmente pas. »

28Raha vao nahatazana an’i Jesoa izy, dia nikiakiaka sy niankohoka teo an-tongony ary niantso mafy hoe :

–     « Misy inona raharahainao amiko, ry Jesoa Zanak’Andriamanitra avo indrindra ô ? Mifona re, aza dia mampijaly ahy ! »

29Jésus ordonnait en effet à l’esprit impur de sortir de cet homme. Car bien des fois il s’était emparé de lui; on le liait, pour le garder, avec des chaînes et des entraves; mais il brisait ses liens et il était poussé par le démon vers les lieux déserts. 29Fa i Jesoa efa nandidy ny fanahy maloto hiala amin-dralehilahy. Fa matetika no nasian’ny fanahy maloto izy io, ka na nofatorana rojo vy sy nogadran-tongotra aza, dia tapany ny fatorany, ka nentin’ny demony niriorio foana tany an’efitra tany izy.
30Jésus l’interrogea :

–     « Quel est ton nom ? »

–     « Légion »

répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui.

30Nanontanian’i Jesoa izy nataony hoe :

–     « Iza no anaranao ? »

–     « Andian-tafika no anarako,

Hoy izy, satria be ny demony tafiditra tao aminy,

31Et ils le suppliaient de ne pas leur ordonner de s’en aller dans l’abîme. 31sady niangavy tamin’i Jesoa ireo mba tsy handidy azy hivarina any amin’ny hantsana.
32Or il y avait là un troupeau considérable de porcs en train de paître dans la montagne. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d’entrer dans ces porcs. Il le leur permit. 32Fa nisy kisoa maro iray dia kosa nihinana teny an-tendrombohitra, ka nangata-dalana hiditra amin’ireo ny demony, dia nekeny.
33Les démons sortirent de l’homme, ils entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de l’escarpement dans le lac et s’y noya. 33Tamin’izay, dia niala tamin-dralehilahy ny demony ka niditra tamin’ny kisoa, ary nirifatra ny andian-kisoa ka nivarina tamin’ny kisolosolo mideza ho any anaty farihy, dia maty tany.
34A la vue de ce qui était arrivé, les gardiens prirent la fuite et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux. 34Nandositra ny mpiandry nony nahita izany, ka lasa nilaza izany tany an-tanàna sy tany an-tsaha.
35Les gens s’en vinrent pour voir ce qui s’était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent, assis à ses pieds, l’homme dont les démons étaient sortis, qui était vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. 35Dia lasa hizaha izany ny olona, ka nony tonga tany amin’i Jesoa izy ireo, dia nahita ity lehilahy nivoahan’ny demony nipetraka teo an-tongony, sady nitafy no nody saina, ka raiki-tahotra ;
36Ceux qui avaient vu leur rapportèrent comment celui qui était démoniaque avait été sauvé. 36sady notantarain-dry zareo nanatri-maso tamin’izy ireo koa moa ny nahafahan’ilay azon’ny demony.
37Alors, toute la population de la région des Gergéséniens demanda à Jésus de s’éloigner d’eux, car ils étaient en proie à une grande crainte; et lui monta en barque et s’en retourna. 37Tamin’izay ny mponina rehetra tao amin’ny faritanin’i Gergesà nangataka an’i Jesoa hiala teo aminy satria natahotra mafy loatra izy ireo ; ka dia niditra tao an-tsambo i Jesoa fa ndeha hiverina.
38L’homme dont les démons étaient sortis le sollicitait; il demandait à être avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant 38Ary nangataka hanaraka Azy ilay lehilahy nivoahan’ny demony, fa nasainy nody ihany nataony hoe :
–     « 39Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. »

Et l’homme s’en alla, proclamant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.

–     « Modia any an-tranonao, ary tantarao ny zava-dehibe nataon’Andriamanitra taminao. »

Dia lasa izy nitory eran’ny tanàna ny soa nataon’i Jesoa taminy.

Guérison d’une hémorroïsse et résurrection de la fille de Jaïre (8, 40-56)

Ny nanasitrana vehivavy nitsi-dra ary ny nanaganana tamin’ny maty ny zanakavavin’i Jaïro (Lk 8, 40-56)

40A son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car ils étaient tous à l’attendre. 40Rahefa tafaverina i Jesoa, dia nandray Azy tsara ny vahoaka, fa niandry Azy rahateo izy rehetra.
41Et voici qu’arriva un homme du nom de Jaïre; il était chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le suppliait de venir dans sa maison, 41Ary indro nisy lehilahy anankiray atao hoe i Jaïro izay lehiben’ny sinagôga nanatona Azy, dia niankohoka tamin’ny tongony sy nangataka Azy hiditra ao an-tranony,
42parce qu’il avait une fille unique, d’environ douze ans, qui était mourante. Pendant que Jésus s’y rendait, les gens le serraient à l’étouffer. 42fa nanan-janaka vavy tokana tokony ho roa ambin’ny folo taona narary ho faty izy. Nony nandeha i Jesoa dia nifanety tamin’ny vahoaka.
43Il y avait là une femme qui souffrait d’hémorragie depuis douze ans; elle avait dépensé tout son avoir en médecins et aucun n’avait pu la guérir. 43Ary nisy vehivavy anankiray nitsi-drà hatramin’ny roa ambin’ny folo taona, efa nandany ny fananany rehetra tamin’ny dokotera fa tsy nisy nahasitrana azy na dia iray aza ;
44Elle s’approcha par derrière, toucha la frange de son vêtement et, à l’instant même, son hémorragie s’arrêta. 44nanatona avy ao ivohon’i Jesoa ravehivavy, dia nanendry ny somotraviavin-dambany, ka nijanona niaraka tamin’izay ny fitsihany.
45Jésus demanda

–     « Qui est celui qui m’a touché ? »

Comme tous s’en défendaient, Pierre dit :

–     « Maître, ce sont les gens qui te serrent et te pressent. »

45Dia hoy i Jesoa :

–     « Iza moa no nanendry Ahy? »

Samy nandà avokoa izy rehetra, fa i Piera sy ny namany no nanao hoe :

–     « Ry Mpampianatra ô ! Vahoaka be no mifanety sy mifanizina aminao, ka Ianao manontany hoe : ‘Iza no nanendry Ahy ?’

46Mais Jésus dit :

–     « Quelqu’un m’a touché ; j’ai bien senti qu’une force était sortie de moi. »

46Ary hoy i Jesoa :

–     « Nisy nanendry Ahy, satria reko fa nisy hery nivoaka tamiko. »

47Voyant qu’elle n’avait pu passer inaperçue, la femme vint en tremblant se jeter à ses pieds; elle raconta devant tout le peuple pour quel motif elle l’avait touché, et comment elle avait été guérie à l’instant même. 47Nony hitan-dravehivavy fa tsy takona Azy izy, dia tera-kovitra (qu’on prononce « tora-kovitra ») izy ka inty tamy niankohoka teo amin’ny tongony, sady nanambara teo imason’ny vahoaka ny anton’ny nanendreny Azy sy ny nahasitranany niaraka tamin’izay.
48Alors il lui dit

–     « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix. »

48Ary hoy i Jesoa taminy :

–     « Anaka ny finoanao no nahavonjy anao ; mandehana amim-piadanana. »

49Il parlait encore quand arriva de chez le chef de synagogue quelqu’un qui dit :

–     « Ta fille est morte. N’ennuie plus le maître. »

49Raha mbola niteny Izy, dia nisy olona anankiray avy any amin’ilay lehiben’ny sinagôga tonga nilaza taminy hoe :

–     « Efa maty ny zanakao vavy, fa aza manasatra ny Mpampianatra. »

50Mais Jésus, qui avait entendu, dit à Jaïros

–     « Sois sans crainte; crois seulement et elle sera sauvée. »

50Ren’i Jesoa izany ka hoy Izy tamin’ny rain’ilay zazavavy :

–     « Aza matahotra fa minoa fotsiny ihany, dia ho velona ny zanakao. »

51A son arrivée à la maison, il ne laissa entrer avec lui que Pierre, Jean et Jacques, avec le père et la mère de l’enfant. 51Nony tonga tao an-trano Izy, dia tsy nisy navelany hiara-miditra aminy afa-tsy i Piera sy i Jakôba ary i Joany, mbamin’ny ray aman-drenin-drazazavavy.
52Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Jésus dit

–     « Ne pleurez pas; elle n’est pas morte, elle dort. »

52Nitomany sy ory azy ny olona rehetra, fa hoy i Jesoa :

–     « Aza mitomany ianareo ; tsy maty izy fa matory. »

53Et ils se moquaient de lui, car ils savaient qu’elle était morte. 53Dia nihomehezan’izy ireo izy satria fantany tsara fa maty razazavavy.
54Mais lui, prenant sa main, l’appela :

–     « Mon enfant, réveille-toi. »

54Ary i Jesoa nandray ny tanany ka niantso hoe :

–     « Ry zazavavy, mitsangàna. »

55Son esprit revint et elle se leva à l’instant même. Et il enjoignit de lui donner à manger. 55Dia nody indray ny ainy, ka nitsangana niaraka tamin’izay izy, ary nasain’i Jesoa nomena hanina.
56Ses parents furent bouleversés; et il leur ordonna de ne dire à personne ce qui était arrivé. 56Talanjona ny ray aman-dreniny, fa i Jesoa nandrara azy tsy hilazalaza amin’olona izay natao.

Luc chapitre 9

Lioka toko faha-9

Envoi des Douze en mission (9, 1-6)

Ny nanirahana ny roa ambin’ny folo lahy (Lk 9, 1-6)

1Ayant réuni les Douze, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et il leur donna de guérir les maladies. 1Ary namory ny apôstôly roa ambin’ny folo lahy i Jesoa ka nanome azy hery sy fahefana handroaka ny demony rehetra sy hanasitrana ny aretina.
2Il les envoya proclamer le Règne de Dieu et faire des guérisons, 2Ary naniraka azy hitory ny Fanjakan’ Andriamanitra sy hanasitrana ny marary.
3et il leur dit :

–     « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ; n’ayez pas chacun deux tuniques.

3Dia hoy Izy taminy :

–     « Aza mitondra na inona na inona any amin’izay halehanareo any, na tehina, na kitapo, na mofo, na vola, ary aza mitondra akanjo roa.

      4Dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y. C’est de là que vous repartirez.       4Ary na aiza na aiza trano hidiranareo, dia itoera mandra-pialanareo amin’izany tanàna izany.
      5Si l’on ne vous accueille pas, en quittant cette ville secouez la poussière de vos pieds : ce sera un témoignage contre eux. »       5Ary raha misy mandà tsy handray anareo, dia mialà amin’izany tanàna izany, ka na ny vovoka amin’ny tongotrareo aza dia ahintsano mba ho fiampangana azy ireo. »
6Ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout des guérisons. 6Dia nandeha nitety isan-tanàna ny mpianatra, ka nitory ny Vaovao Mahafaly sy nanasitrana hatraiza hatraiza.

Hérôde et Jésus (9, 7-9)

I Herôda sy i Jesoa (Lk 9, 7-9)

7Hérode le tétrarque apprit tout ce qui se passait et il était perplexe car certains disaient que Jean était ressuscité des morts, 7Ary i Herôda mpanjaka nandre izay nataon’i Jesoa ka tsy hitany be ihany izay hevitra, fa ny sasany nanao hoe : I Joany no nitsangana velona avy amin’ny maty ;
8d’autres qu’Elie était apparu, d’autres qu’un prophète d’autrefois était ressuscité. 8ny sasany nilaza hoe : I Elià no niseho ; ary ny sasany nanao hoe : Ny anankiray tamin’ny mpaminany taloha no efa nitsangan-ko velona.
9Hérode dit :

–     « Jean, je l’ai fait moi-même décapiter. Mais quel est celui-ci, dont j’entends dire de telles choses ? »

Et il cherchait à le voir.

9Dia hoy kosa i Herôda :

–     « Raha ny amin’i Joany, dia efa nasaiko notapahin-doha izy, ka iza indray àry izao olona reko manao zava-dehibe izao ? »

Dia naniry hahita an’i Jesoa izy.

Multiplication des Pains (9, 10-17)

Ny nampitomboana ny mofo (Lk 9, 11-17)

10A leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu’ils avaient fait. Il les emmena et se retira à l’écart du côté d’une ville appelée Bethsaïda. 10Ary rahefa niverina ny apôstôly ka nilaza tamin’i Jesoa ny nataony rehetra, dia nentiny hitokana tany amin’ny tany mangingina akaikin’i Betsaiizy ireo.
11Jésus parlait du Règne de Dieu à la foule, et il guérissait ceux qui en avaient besoin. 11I Jesoa niteny tamin’ny vahoaka ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra sady nanasitrana ny marary.
12Le jour commençait à baisser. Les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent :

–     « Renvoie cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger : ici nous sommes dans un endroit désert. »

12Efa ho hariva ny andro ka nanatona Azy ny roa ambin’ny folo lahy nanao taminy hoe :

–     « Ravao ny vahoaka handeha hitady fandriana sy hanina any amin’ny vohitra sy ny saha manodidina, fa aty an’efitra isika izao. »

13Mais il leur dit :

–     « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »

Ils répondirent :

–     « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons… à moins d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce monde. »

13Fa hoy Izy taminy :

–     « Omeonareo hanina izy. »

Dia namaly ireo nanao hoe :

–     « Tsy manana afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa izahay, raha tsy hoe handeha hividy angaha izahay, mba hisy hohanin’ireo vahoaka be ireo. »

14Il y avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples :

–     « Faites les asseoir par groupes de cinquante. »

14Fa tokony ho dimy arivo lahy izy ireo. Dia hoy Izy tamin’ny mpianany:

–     « Asaovy mipetraka mitsitokotoko dimampolo avy ny olona ».

15Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. 15Dia nataony izany, ka nasainy nipetraka daholo izy ireo.
16Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à tout le monde. 16Tamin’izay, noraisin’i Jesoa ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra Izy ka nitso-drano azy, ary novakiny sy nozarainy tamin’ny mpianany, mba harosony eny anoloan’ny vahoaka.
17Tous mangèrent à leur faim, et l’on ramassa les morceaux qui restaient : cela remplit douze paniers. 17Dia nihinana izy rehetra ka voky. Dia nentina ny sombintsombiny sisa tsy lany ka nahafeno sobika roa ambin’ny folo.

Confession de foi de Pierre (9, 18-20)

Fiekem-pinoana nataon’i Piera (Lk 9, 18-21)

18Or, comme il était en prière à l’écart, les disciples étaient avec lui, et il les interrogea :

–     « Qui suis-je au dire des foules ? »

18Indray andro, raha nivavaka tany amin’ny toerana mangingina i Jesoa ka teo aminy koa ny mpianany, dia nanontany azy ireo Izy nanao hoe :

–     « Ataon’ny vahoaka ho iza moa Aho ? »

19Ils répondirent :

–     « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Elie ; pour d’autres, tu es un prophète d’autrefois qui est ressuscité. »

19Ary namaly ireo ka nanao hoe :

–     « Ny sasany manao hoe i Joany Batista, ny sasany milaza hoe i Elià, ary ny sasany manao hoe ny anankiray amin’ny mpaminany taloha no nitsangan-ko velona. »

20Il leur dit :

–     « Et vous, qui dites-vous que je suis ? »

Pierre, prenant la parole, répondit :

–     « Le Christ de Dieu. »

20Hoy Izy :

–     « Fa ianareo kosa mba manao Ahy ho iza ? »

Dia namaly i Piera ka nanao hoe :

–     « Ilay Kristy avy amin’Andriamanitra ».

Annonce croix et appel à suivre Jésus (9, 21-25)

Fanambaràna voalohany ny Fijaliana sy fepetra hanarahana an’i Jesoa (Lk 9, 21-25)

21Et lui, avec sévérité, leur ordonna de ne le dire à personne, 21Nefa noraràn’i Jesoa mafy izy ireo mba tsy hilazalaza izany amin’olona.
22en expliquant

–     « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit mis à mort et que, le troisième jour, il ressuscite. »

22Sady hoy i Jesoa hoe :

–     « Tsy maintsy hijaly mafy ny Zanak’Olona, ka harian’ny loholona sy ny lehiben’ny mpisorona mbamin’ny mpanora-dalàna ary hovonoiny ; fa hitsangan-ko velona amin’ny andro fahatelo. »

23Puis il dit à tous :

–     « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour, et qu’il me suive.

23Ary hoy koa Izy tamin’ny olona rehetra :

–     « Raha misy te-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazofijaliany isan’andro, ka hanaraka Ahy.

      24En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra ; mais qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera.       24Izay te-hamonjy ny ainy dia hahavery azy fa izay hahafoy ny ainy noho ny amiko no hahavonjy azy.
      25Et quel avantage l’homme a-t-il à gagner le monde entier, s’il se perd ou se ruine lui-même. ?       25Ary inona no soa azon’ny olona raha mahazo izao tontolo izao aza izy, nefa very ny tenany ka voaheloka izy ?
      26Car si quelqu’un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges.       26Fa izay menatra Ahy sy ny teniko, ho menatra azy koa ny Zanak’Olona raha avy amin’ny voninahiny, dia ny voninahitra ananan’ny Rainy mbamin’ny anjely masina.

La venue du Royaume de Dieu (9, 27)

Ny hiavian’ny Fanjakan’Andriamanitra (Lk 9, 27)

      27Vraiment, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Règne de Dieu. »       27Izaho milaza marina aminareo fa ny sasany amin’izay eto dia tsy hanandrana ny fahafatesana, raha tsy efa mahita ny Fanjakan’Andriamanitra.

La transfiguration (9, 28-36)

Ny fiovàn-tarehy (Lk 9, 28-36)

28Or, environ huit jours après ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur la montagne pour prier. 28Rahefa tokony ho herinandro taorian’ny nilazany an’izany, dia nitondra an’i Piera sy i Jakôba ary i Joany i Jesoa ka niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka.
29Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea et son vêtement devint d’une blancheur éclatante. 29Raha mbola nivavaka i Jesoa, dia niova toetra ny tarehiny sady tonga fotsy manjopiaka ny fitafiany.
30Et voici que deux hommes s’entretenaient avec lui ; c’étaient Moïse et Elie ; 30Ary indro nisy roa lahy niresaka taminy, dia iizy sy Elià,
31apparus en gloire, ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. 31izay niseho tamin-boninahitra sy nilaza ny hahalasanany izay tsy maintsy ho tanteraka any Jerosalema.
32Pierre et ses compagnons étaient écrasés de sommeil ; mais, s’étant réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. 32Navesatry ny tory ny mason’i Piera sy ny namany, nefa nahari-tory ihany izy, dia nahita ny voninahitr’i Jesoa mbamin’izy roa lahy teo aminy.
33Or, comme ceux-ci se séparaient de Jésus, Pierre lui dit :

–     « Maître, il est bon que nous soyons ici ; dressons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, une pour Elie. »

Il ne savait pas ce qu’il disait.

33Ary tamin’izy roa lahy nihataka, dia hoy i Piera tamin’i Jesoa :

–     « Ry Mpampianatra ô, mahafinaritra ny mitoetra atý, ka andeha hanangana lay telo eto, ny iray ho anao, ny iray ho an’iizy ary ny iray ho an’i Elià ».

Tsy fantany anefa izay nolazainy.

34Comme il parlait ainsi, survint une nuée qui les recouvrait. La crainte les saisit au moment où ils y pénétraient. 34Raha mbola niteny izany izy, dia nisy rahona nanarona azy ireo, ka natahotra izy telo lahy tamin’ny nidirany tao anatin’ny rahona.
35Et il y eut une voix venant de la nuée ; elle disait :

–     « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai élu, écoutez-le ! »

35Ary nisy feo avy tao amin’ny rahona nanao hoe :

–     « Ity no Zanako malalako, henoy Izy. »

36Au moment où la voix retentit, il n’y eut plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu’ils avaient vu. 36Ilay niteny iny ny feo, dia i Jesoa irery ihany no hita. Ary nangina ireo mpianany ka tsy nilazalaza na tamin’iza na tamin’iza tamin’izany andro izany izay zavatra hitany teo.

Guérison d’un enfant possédé (9, 37-43)

Ilay mararin’ny androbe (Lk 9, 37-43)

37Or, le jour suivant, quand ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. 37Nony ampitso, raha nidina avy tany an-tendrombohitra izy efa-mianaka, dia notsenain’ny vahoaka be i Jesoa.
38Et voilà que du milieu de la foule un homme s’écria :

–     « Maître, je t’en prie, regarde mon fils car c’est mon unique enfant.

38Dia nisy lehilahy anankiray tao amin’ny vahoaka niantso hoe :

–     « Ry Mpampianatro ô, mihanta aminao aho, mba iantrao re ny zanako, dia ny zanako lahitokana ;

      39Il arrive qu’un esprit s’empare de lui ; tout à coup il crie, il le fait se convulser et écumer, et il ne le quitte qu’à grand-peine, en le laissant tout brisé.       39fa azon’ny fanahy ratsy izy, ka vantany vao tongany dia midradradradra sady akapokapony mafy dia mafy ataony mandoa vory, ary tsy avelany raha tsy efa torovana erý.
      40J’ai prié tes disciples de le chasser, et ils n’ont pas pu. »       40Nangataka tamin’ny mpianatrao aho mba handroaka azy, fa tsy nahafaka izy ireo. »
41Prenant la parole, Jésus dit :

–     « Génération incrédule et pervertie, jusqu’à quand serai-je auprès de vous et aurai-je à vous supporter ? Amène ici ton fils. »

41Ary namaly i Jesoa ka nanao hoe :

–     « Ry taranaka tsy mino sady ratsy fanahy, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo sy handeferako aminareo ? Ento atý ny zanakao. »

42A peine l’enfant arrivait-il que le démon le jeta à terre et l’agita de convulsions. Mais Jésus menaça l’esprit impur, il guérit l’enfant et le remit à son père. 42Nony nanatona ilay zaza, dia nazeran’ny demony ka nakapony izaitsizy ; fa norahonan’i Jesoa ny fanahy maloto, dia nositraniny ilay zazalahy ka nomeny an-drainy.
43Et tous étaient frappés de la grandeur de Dieu. Comme tous s’émerveillaient de tout ce qu’il faisait, il dit à ses disciples : 43Dia talanjona izy rehetra noho ny halehiben’Andriamanitra. Ilay mbola gaga tamin’izay rehetra nataon’i Jesoa iny izy rehetra, dia hoy Izy tamin’ny mpianany :

2ème annonce de la Passion (9, 44-45)

Fanambaràna fanindroany ny Fijaliana (Lk 9, 44-45)

–     « 44Ecoutez bien ce que je vais vous dire : le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes. » –     « 44Alatsaho tsara ao amin’ny sofinareo izao rehetra izao, satria tsy maintsy hatolotra ao am-pelatanan’ny olona ny Zanak’Olona. »
45Mais ils ne comprenaient pas cette parole ; elle leur restait voilée pour qu’ils n’en saisissent pas le sens ; et ils craignaient de l’interroger sur ce point. 45Fa tsy azon’izy ireo izany teny izany, fa takona taminy ka tsy fantany, sady tsy sahy nanontany Azy ny amin’izany izy.

Qui est le plus grand ? (9, 46-50)

Iza no lehibe indrindra ? (Lk 9, 46-50)

46Une discussion s’éleva entre les disciples pour savoir qui était le plus grand parmi eux. 46Nisy hevitra tonga tao an-tsain’ireo mpianatra, dia ny amin’izay lehibe aminy.
47Mais Jésus, connaissant la discussion qui occupait leur pensée, prit un enfant, le plaça à côté de lui 47Fantatr’i Jesoa ny hevitra tao am-pony, ka naka zaza kely anankiray Izy napetrany teo anilany,
48et leur dit :

–     « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, accueille aussi celui qui m’a envoyé. Et celui d’entre vous qui est le plus petit, c’est celui-là qui est le plus grand. »

48dia hoy Izy :

–     « Na iza na iza mandray itony zaza kely itony amin’ny Anarako dia mandray Ahy, ary na zovy na zovy mandray Ahy dia mandray Ilay naniraka Ahy ; fa izay kely indrindra eo aminareo rehetra dia izy no lehibe ».

49Jean, l’un des Douze, dit à Jésus :

–     « Maître, nous avons vu quelqu’un chasser les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l’en empêcher, car il n’est pas avec nous pour te suivre. »

49Dia niteny i Joany nanao hoe :

–     « Ry Mpampianatra ô, nahita olona anankiray nandroaka demony tamin’ny Anaranao izahay, ka noraranay, satria tsy namantsika izy ».

50Jésus leur répondit :

–     « Ne l’empêchez pas : celui qui n’est pas contre vous est pour vous. »

50Fa hoy i Jesoa taminy :

–     « Aza raràna, fa izay tsy manohitra anareo dia momba anareo ».

La montée à Jérusalem (9, 51 – 19, 27)

Ny niakarana tany Jerosalema (Lk 9, 51 – 19, 27)

Jésus prit avec courage la route de Jérusalem (9, 51-56)

Nanapa-kevitra hankany Jerosalema i Jesoa (Lk 9, 51-56)

51Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. 51Nony efa antomotra ny andro tsy maintsy hanalàna an’i Jesoa eto amin’izao tontolo izao, dia nanapakevitra hankany Jerosalema Izy.
52Il envoya des messagers devant lui ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. 52ka nandefa iraka nialoha Azy. Dia nandeha ireo ka niditra tao amin’ny tanàna anankiray tany amin’ny Samaritanina, mba hanomana ny fandraisana Azy ;
53Mais on refusa de l’accueillir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 53fa tsy nisy nandray Azy ny olona, satria olona hankany Jerosalema no fijeriny Azy.
54Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent :

–     « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire ? »

54Nony nahita izany i Jakôba sy i Joany mpianany dia nanao hoe :

–     « Tompoko, tianao va raha asainay ilatsahan’ny afo avy any an-danitra izy handevona azy ? »

55Mais Jésus se retourna et les interpella vivement. 55Fa nitodika Izy ka nananatra azy mafy hoe :

–     « Tsy fantratrareo manko izay tokony ho fanahinareo. Ny Zanak’olona anie tsy tonga hamery olona fa hamonjy azy ».

56Et ils partirent pour un autre village. 56Dia nankany amin’ny vohitra hafa izy ireo.

Être prêt à suivre Jésus (9, 57-62)

Ny vonona mba hanaraka an’i Jesoa (Lk 9, 57-62)

57Comme ils étaient en route, quelqu’un dit à Jésus en chemin :

–     « Je te suivrai partout où tu iras. »

57Raha mbola teny an-dalana i Jesoa sy ny mpianany, dia nisy olona anankiray nilaza tamin’i Jesoa hoe :

–     « Hanaraka Anao aho, na aiza na aiza halehanao. »

58Jésus lui dit :

–     « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids ; le Fils de l’homme, lui, n’a pas où poser la tête. »

58Fa hoy i Jesoa taminy :

–     « Ny amboadia manan-davaka, ary ny voro-manidina manana akany, fa ny Zanak’Olona tsy mba manana izay hampandriany ny lohany.

59Il dit à un autre :

–     « Suis-moi. »

Celui-ci répondit :

–     « Permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. »

59Ary hoy Izy tamin’ny anankiray hafa :

–     « Manaraha Ahy. »

Dia izao no navalin’io :

–     « Aoka aloha, Tompoko, handevina ny raiko aho. »

60Mais Jésus lui dit :

–     « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le Règne de Dieu. »

60Fa hoy i Jesoa taminy :

–     « Avelao ny maty handevina ny maty ao aminy fa ianao kosa mandehana mitory ny Fanjakan’Andriamanitra. »

61Un autre encore lui dit :

–     « Je vais te suivre, Seigneur ; mais d’abord permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison. »

61Dia nisy iray hafa koa nanao taminy hoe :

–     « Hanaraka Anao aho, Tompoko, fa aoka aloha hanao veloma ny ao an-tranoko aho. »

62Jésus lui dit :

–     « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le Royaume de Dieu. »

62Fa hoy i Jesoa taminy :

–     « Rahefa mety ho mpitana angadin’omby miherika, dia tsy sahaza ny Fanjakan’ Andriamanitra. »

Luc chapitre 10

Lioka toko faha-10

Envoi des soixante-douze (10, 1-12)

Ny nanirahana ireo mpianatra roa amby fitopolo (Lk 10, 1-12)

1Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes où lui-même devait aller. 1Nony afaka izany dia nifidy roa amby fitopolo lahy hafa koa ny Tompo ka naniraka azy tsiroaroa hialoha Azy, any amin’ny tanàna sy ny tany rehetra izay halehany.
2Il leur dit :

–     « La mission est abondante, mais le ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.

2Ary hoy Izy tamin’izy ireo :

–     « Be ny vokatra, fa ny mpijinja no vitsy ; koa mangataha amin’ny tompom-bokatra mba hanirahany mpiasa hijinja ny vokany.

      3Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.       3Mandehana ; indro Aho maniraka anareo tahaka ny zanak’ondry eo afovoan’ny amboadia.
      4N’emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur la route.       4Aza mitondra kitampom-bola na kitapo hafa, na kiraro, ary aza miarahaba olona akory eny an-dalana.
      5Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’       5Amin’izay trano hidiranareo, dia milazà aloha hoe : ‘Fiadanana anie ho amin’ity trano ity’ ;
      6S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous.       6ka raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia ho ao aminy ny fiadanana lazainareo ; fa raha tsy misy kosa, dia hiverina aminareo ihany izany.
      7Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous servira ; car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison.       7Ary mitoera amin’izany trano izany, ka mihinàna sy misotroa izay misy ao, fa mendrika ny karamany ny mpiasa. Aza mifindrafindra trano.
      8Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu’on vous offrira.       8Ary amin’izay tanàna idiranareo, raha mandray anareo ny olona, dia hano izay atolony anareo ;
      9Là, guérissez les malades, et dites aux habitants : ‘Le Règne de Dieu est tout proche de vous.’       9ary sitrano ny marary izao ao, ka lazao hoe : ‘Efa mby akaiky anareo ny fanjakan’Andriamanitra’.
      10Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites :       10Fa amin’izay tanàna idiranareo kosa nefa tsy mandray anareo ny olona, dia mankanesa eny an-kianja ka lazao hoe :
      11‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le : le Règne de Dieu est tout proche.’       11‘Na ny vovoky ny tanànanareo nipetaka tamin’ny tongotray aza dia ahintsanay hiampanga anareo; fantaro anefa fa efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra.’
      12Je vous le déclare : au jour du jugement, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville. »       12Lazaiko aminareo fa amin’izay andro izay, dia ho moramora kokoa ny ho amin’i Sôdôma noho ny ho amin’izany tanàna izany.
   

Malheureuse es-tu Corazine ! (10, 13-16)

Mampalahelo ianao, ry Kôrazîna (Lk 10, 13-16)

      13Malheureuse es-tu, Corazine ! malheureuse es-tu, Bethsaïde ! Car, si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil, et se seraient assis dans la cendre en signe de pénitence.       13Loza ho anao, ry Kôrôzaïna, loza ho anao, ry Betsda ! Fa raha izay no natao tany Tira sy Sidôna ny fahagagana natao taminareo, dia ela no ho efa nibebahany tamin’ny akanjo malailay sy tamin’ny lavenona.
      14En tous cas, Tyr et Sidon seront traitées moins sévèrement que vous lors du jugement.       14Noho izany, amin’ny andro fitsarana dia ho moramora kokoa ny ho amin’i Tira sy Sidôna noho ny aminareo.
      15Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevée jusqu’au ciel ? Non, tu descendras jusqu’au séjour des morts.       15Ary ianao, ry Kafarnaoma izay misondrotra hanakatra ny lanitra dia haetry hatrany amin’ny afobe ianao.
      16Celui qui vous écoute m’écoute ; celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me rejette rejette celui qui m’a envoyé.       16Izay mihaino anareo mihaino Ahy, ary izay manamavo anareo manamavo Ahy ; izay manamavo Ahy anefa dia manamavo Izay naniraka Ahy.

Jésus exulte au retour des disciples (10, 17-24)

Nifaly i Jesoa rehafa niverina ny Mpianany (Lk 10, 17-24)

17Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux. Ils racontaient :

–     « Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. »

17Niverina tamin-kafaliana ny roa amby fitopolo lahy ka nanao hoe :

–     « Tompo ô, na dia ny demony aza dia manaiky anay noho ny Anaranao. »

18Jésus leur dit :

–     « Je voyais Satan tomber du ciel comme l’éclair.

18Dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Nahita an’i Satana latsaka avy tany an-danitra toy ny varatra Aho.

      19Vous, je vous ai donné pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l’Ennemi ; et rien ne pourra vous faire du mal.       19Indro efa nomeko ny fahefana hanitsaka ny bibilava sy ny maingoka mbamin’ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ianareo ka tsy hisy hampaninona anareo akory ireny.
      20Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. »       20Tsy noho ny fanahy ratsy manaiky anareo anefa no tokony hifalianareo, fa noho ny anaranareo efa voasoratra any an-danitra no ifalio. »
21A ce moment, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit :

–     « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté.

21Tamin’izay nientan-kafaliana tamin’ny Fanahy Masina Izy ka nanao hoe :

–     « Misaotra Anao Aho, ry Raiko Tompon’ny lanitra sy ny tany, noho Ianao nanafina izany tamin’ny mahay sy ny hendry, fa nanambara azy tamin’ny zaza madinika kosa. Eny, Raiko, fa izany no sitraponao.

      22Tout m’a été confié par mon Père ; personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.       22Efa nomen’ny Raiko Ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray, na ny Ray afa-tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanambara Azy. »
23Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier :

–     « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez !

23Dia nitodika tamin’ny mpianany Izy ka nilaza taminy manokana hoe :

–     « Sambatra ny maso mahita izay hitanareo ;

      24Car, je vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. »       24fa lazaiko aminareo fa maro ny mpaminany sy ny mpanjaka naniry hahita izay hitanareo, fa tsy nahita, ary handre izay renareo fa tsy nandre. »

Le plus grand commandement (10, 25-28)

Ny didy lehibe indrindra (Lk 10, 25-28)

25Et voici qu’un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l’épreuve :

–     « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ? »

25Ary indro mpampiana-dalàna nitsangana haka fanahy an’i Jesoa ka nanao hoe :

–     « Tompo ô, inona no hataoko hahazoako ny fiainana mandrakizay ? »

26Jésus lui dit :

–     « Dans la Loi qu’est-il écrit ? Comment lis-tu ? »

26Dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Inona no voalazan’ny Soratra Masina ao amin’ny Lalàna ary ahoana no famakinao azy ? »

27Il lui répondit :

–     « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. »

27Ary namaly izy ka nanao hoe :

–     « Tiava ny Tompo Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo, amin’ny fanahinao manontolo, amin’ny herinao manontolo, ary amin’ny sainao manontolo, ary koa : Tiava ny namanao tahaka ny itiavanao ny tenanao. »

28Jésus lui dit :

–     « Tu as bien répondu. Fais cela et tu auras la vie. »

Dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Marina ny navalinao, manaova izany dia ho velona ianao. »

Parabole du Bon Samaritain (10, 29-37)

Fanoharana ny amin’ilay Samaritanina tsara fanahy (Lk 10, 29-37)

29Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus :

–     « Et qui est mon prochain ? »

29Fa nitady hanamarin-tena ralehilahy ka nanao tamin’i Jesoa hoe :

–     « Iza àry no namako ? »

30Jésus reprit :

–     « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l’ayant dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.

30Ary hoy i Jesoa taminy :

–     « Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ho any Jerikao ; azon’ny jiolahy izy, ka nendahany ny lambany, nokapohiny ny tenany ary saika maty vao navelany.

      31Il se trouva qu’un prêtre descendait par ce chemin ; il vit l’homme et passa à bonne distance.       31Dia nisy kosa mpisorona anankiray nidina tamin’izany lalana izany ka nahita azy nefa nandalo ihany.
      32Un lévite de même arriva en ce lieu ; il vit l’homme et passa à bonne distance.       32Toy izany koa ity levita anankiray izay tonga teo, nahita azy, nefa nandalo ihany.
      33Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l’homme : il le vit et fut pris de pitié.       33Fa nisy kosa Samaritanina anankiray nivahiny tonga teo aminy, ka nangoraka nony nahita azy.
      34Il s’approcha, banda ses plaies en y versant de l’huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui.       34Nanatona azy izy, dia namehy ny feriny ary nanisy diloilo sy divay azy, vao nampitaingina azy ny borikiny, sy nitondra azy tany an-tranom-bahiny ka nitsabo azy.
      35Le lendemain, tirant deux pièces d’argent, il les donna à l’aubergiste et lui dit : ‘Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c’est moi qui te le rembourserai quand je repasserai.’       35Nony ampitso, dia naka denàry roa izy ka nomeny ny tompon-trano, ary nataony hoe : ‘Tsaboy izy ary na hoatrinona na hoatrinona laninao mihoatra noho ireny, dia honerako rahefa miverina aho.’
      36Lequel des trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme qui était tombé sur les bandits ? »       36Iza amin’izy telo lahy no ataonao ho naman’ilay azon’ny jiolahy ? »
37Le légiste répondit :

–     « C’est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. »

Jésus lui dit :

–     « Va et, toi aussi, fais de même. »

37Dia hoy ilay mpampiana-dalàna :

–     « Ilay niantra azy. »

Hoy i Jesoa taminy :

–     « Mandehana àry, ka manaova toy izany koa. »

L’unique nécessaire… Marthe et Marie (10, 38-42)

Marta sy Maria (Lk 10, 38-42)

38Alors qu’il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. 38Raha mbola nandeha ry i Jesoa sy ny mpianany, dia niditra tamin’ny tanàna anankiray i Jesoa, ary nisy vehivavy atao hoe Marta nandray Azy tao an-tranony.
39Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa Parole 39Nanan-drahavavy anankiray atao hoe Maria izy, izay nipetraka teo anilan’ny tongotry ny Tompo nihaino ny teniny ;
40Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit :

–     « Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m’aider. »

40fa i Marta kosa sahirana tamin’ny fanompoana be. Dia niato kely izy ka nanao hoe :

–     « Tompoko, tsy mampaninona Anao ve ny amelan’ny rahavaviko ahy hanompo irery ? Mba asaovy manampy ahy re izy. »

41Le Seigneur lui répondit :

–     « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses.

41Fa namaly ny Tompo ka nanao taminy hoe :

–     « Marta, Marta, maro tadiavina sy be tebiteby ianao,

      Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera pas enlevée. »       42nefa zavatra iray monja no ilaina ; fa i Maria no nifidy ny anjara tsara indrindra izay tsy halana aminy. »

Luc chapitre 11

Lioka toko faha-11

Le Notre Père (11, 1-4)

Ny Rainay (Lk 11, 1-4)

1Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda :

–     « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean Baptiste l’a appris à ses disciples ».

1I Jesoa nivavaka tao amin’ny fitoerana anankiray, ka nony nitsahatra Izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy :

–     « Mba ampianaro hivavaka izahay, Tompoko, tahaka ny nampianaran’i Joany ny mpianany ».

2Il leur répondit :

–     « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.

2Ary hoy Izy taminy :

–     « Raha mivavaka ianareo manaova hoe : Ray ô, hohamasinina anie ny Anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao.

      3Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour.       3Omeo anay anio ny hanina ilainay isan’andro.
      4Pardonne-nous nos péchés car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous et ne nous soumets pas à la tentation.       4Avelao ny fahotanay, fa izahay koa mamela izay rehetra nanao ratsy taminay. Ary aza avelanao ho resin’ny fitaoman-dratrsy izahay. »

Demandez et vous obtiendrez… (11, 5-13)

Mangataha, dia homena ianareo… (Lk 11, 5-13)

5Jésus leur dit encore :

–     « Supposons que l’un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi trois pains :

5Dia hoy indray koa i Jesoa taminy :

–     « 5Raha misy aminareo manan-tsakaiza mankao aminy misasaka alina ka manao aminy hoe : ‘Ry sakaiza, ampisambory mofo telo aho,

      6un de mes amis arrive de voyage, et je n’ai rien à lui offrir’.       6fa misy sakaizako nandeha nivahiny ka tonga ao amiko, nefa tsy manan-katolotra azy aho’,
      7Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas me tourmenter ! Maintenant, la porte est fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain’,       7ary ilay tompon-trano kosa hamaly ka hanao hoe : ‘Aza manahirana ahy, fa ny varavarana efa mihidy ; izaho sy ny zanako efa tafandry ka tsy afaka hifoha hanome anao aho’.
      8moi, je vous l’affirme : même s’il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.       8Lazaiko aminareo, fa raha maharitra mandondona izy, na dia tsy hifoha hanome azy noho ny fisakaizany aza ilay ao an-trano, dia hifoha hanome izay ilainy noho ny fanaovany lemozy.
      9Eh bien, moi, je vous dis : ‘Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ; frappez, la porte vous sera ouverte.       9Ary hoy Izaho aminareo : ‘Mangataha, dia homena ianareo ; mitadiava, dia hahita ; mandondóna, dia hovohàna.
      10Celui qui demande, reçoit ; celui qui cherche, trouve ; et pour celui qui frappe, la porte s’ouvre.       10Fa izay rehetra mangataka no mahazo ; izay mitady no mahita, ary izay mandondóna no vohàna.
      11Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ?       11Iza aminareo no ray hanome vato ny zanany, raha mofo no angatahiny, na hanome bibilava azy, raha hazandrano no angatahiny,
      12Ou encore un scorpion, quand il demande un œuf ?       12na hanome maingoka azy, raha atody no angatahiny ?
      13Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? »       13Koa raha ianareo, na dia ratsy toy inona aza, mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka va ny rainareo izay any an-danitra no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy ? »

Jésus et Béelzéboul (11, 14-26)

Jesoa sy Belzeboba (Lk 11, 14-26)

14Il chassait un démon muet. Or, une fois le démon sorti, le met se mit à parler et les foules s’émerveillèrent. 14Ary nandroaka demony i Jesoa, ka moana izany demony izany. Nony voaroaka ny demony, dia niteny ilay moana, ka gaga ny vahoaka ;
15Certains se mirent à dire :

–     « C’est par Béelzéboul, le chef des démons, qu’il expulse les démons. »

15dia niteny ny sasany tamin’izay teo nanao hoe :

–     « I Belzeboba lehiben’ny demony no androahany ny demony ».

16D’autres, pour le mettre à l’épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. 16Ary ny sasany kosa naka fanahy Azy ka nangataka famantarana avy any an-danitra taminy.
17Jésus connaissant leurs intentions, leur dit :

–     « Tout royaume divisé devient un désert, ses maisons s’écroulent les unes sur les autres.

17Fa i Jesoa nahalala ny heviny ka nanao taminy hoe :

–     « Rava izay fanjakana miady an-trano ; mianjera mifanongoa ny trano ;

      18Si Satan, lui aussi, est divisé, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites que c’est par Béelzéboul que j’expulse les démons.       18ka raha miady an-trano ary i Satana, ahoana no haharetan’ny fanjakany ? satria lazainareo fa i Belzeboba no androahako ny demony.
      19Et si c’est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.       19Ary raha amin’ny herin’i Belzeboba ary no androahako ny demony, amin’ny herin’iza kosa no androahan’ny zanakareo azy ? Koa izy ireo ihany no ho mpitsara anareo.
      20Mais, si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, c’est donc que le Règne de Dieu est survenu pour vous.       20Fa raha ny rantsan-tanan’Andriamanitra no androahako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan’ Andriamanitra.
      21Quand l’homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité.       21Raha lehilahy matanjaka sy ary fiadiana tsara no miambina ny tranony, dia voaaro ny fananany rehetra ;
      22Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l’équipement de combat qui lui donnait confiance, et il distribue tout ce qu’il lui a pris.       22fa raha tonga kosa ny mahery noho izy, ka mandresy azy, dia sady hahalasa ny fiadiany rehetra izay nitokiany no hizara izay nobaboiny.
      23Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.       23Izay tsy momba Ahy, dia manohitra Ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka.
      Quand l’esprit mauvais est sorti d’un homme, il parcourt les terres desséchées en cherchant un lieu de repos. Et comme il n’en trouve pas, il se dit : ‘Je vais retourner dans ma maison, d’où je suis sorti’.       Raha mivoaka amin’ny olona ny fanahy maloto, dia mandehandeha mitady fialan-tsasatra eny amin’ny tanety maina izy, ka nony tsy mahita dia manao hoe : ‘Hody any an-tranoko izay nivoahako aho’.
      25En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée.       25Ary nony tonga izy dia mahita azy voadio sy voaravaka,
      26Alors, il s’en va, et il prend sept autres esprits encore plus mauvais que lui, ils y entrent, et ils s’y installent. Ainsi, l’état de cet homme est pire à la fin qu’au début.       26ka mandeha maka fanahy fito ratsiratsy kokoa noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra eo. Ary ny faran’izany olona izany dia tonga ratsiratsy kokoa noho ny voalohany ».

Bienheureux le ventre qui t’a porté (11, 27-28)

Sambatra ny kibo izay nitondra Anao (Lk 11, 27-28)

27Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour dire :

–     « Heureuse la mère qui t’a porté dans ses entrailles, et qui t’a nourri de son lait ! »

27Nisy vehivavy anankiray niantso teo afovoan’ny vahoaka, nanao tamin’i Jesoa hoe :

–     « Sambatra ny kibo izay nitondra Anao, sy ny nono izay ninonoanao ! »

28Alors Jésus lui déclara :

–     « Heureux plutôt ceux qui entendent la Parole de Dieu, et qui la gardent ! »

28Fa hoy i Jesoa :

–     « Vao mainka sambatra aza, izay mihaino ny tenin’Andriamanitra ka mitandrina azy ».

Il y a ici bien plus que Jonas, que Salomon (11, 29-32)

Misy mihoatra noho i Jônasa sy i Salômôna eto (Lk 11, 29-32)

29Comme la foule s’amassait, Jésus se mit à dire :

–     « Cette génération est une génération mauvaise : elle demande un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui de Jonas.

29Nitangorona betsaka ny vahoaka, dia nilazain’i Jesoa hoe :

–     « Taranaka ratsy ity taranaka ity ; mitady famantarana izy, nefa tsy homena afa-tsy ny famantaran’i Jônasa mpaminany.

      30Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive : il en sera de même avec le Fils de l’homme pour cette génération.       30Fa tahaka ny naha-famantarana an’i Jônasa tamin’ny olona tany Niniva no haha-famantarana ny Zanak’olona koa amin’ity taranaka ity.
      31Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue de l’extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon.       31Hiara-mitsangana amin’ny olona amin’ity taranaka ity ny mpanjakavavy avy any atsimo amin’ny andro fitsarana ka hanameloka azy satria niala avy tany amin’ny faravazan-tany izy hihaino ny fahendren’i Salômôna, nefa indro misy mihoatra noho i Salômôna eto.
      32Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront ; en effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. »       32Hiara-mitsangana amin’ity taranaka ity ny olona tany Niniva amin’ny andro fitsarana ka hanameloka azy, satria nibebaka tamin’ny toritenin’i Jônasa izy ireny, nefa indro misy mihoatra noho i Jônasa eto.

La lampe du corps (11, 33-36)

Ny Jiro ambony fitoeran-jiro (Lk 11, 33-36)

      33Personne n’allume une lampe pour la mettre dans une cachette, mais on la met sur son support, pour que ceux qui entrent voient la clarté.       33Tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao an-katakonana na ao ambanin’ny vata famarana, fa eo amin’ny fitoeran-jiro izy no apetrany mba hahitan’izay miditra ny mazava.
      34La lampe de ton corps, c’est l’œil. Quand ton œil est sain, ton corps tout entier est aussi dans la lumière ; mais si ton œil est malade, ton corps aussi est dans les ténèbres.       34Ny maso no jiron’ny tenanao, ka raha tsara ny masonao dia hazava ny tenanao manontolo ; fa raha ratsy kosa izy dia ho maizina koa ny tenanao.
      35Examine donc si la lumière qui est en toi n’est pas ténèbres.       35Tandremo àry fandrao zary haizina ny fahazavana ao anatinao.
      36Si donc ton corps est tout entier dans la lumière, sans aucune part de ténèbres, il sera dans la lumière tout entier comme lorsque la lampe t’illumine de son éclat. »       36Fa raha ao amin’ny mazava tsy mifangaro haizina ny tenanao manontolo, dia hazava avokoa izy manontolo, mova tsy ny hazavain’ny jiro tsara firehitra ianao.

Purifier l’intérieur (11, 37-41)

Mandio ny ao anatiny (Lk 11, 37-41)

37Comme Jésus parlait, un pharisien l’invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et se mit à table. 37Raha mbola niteny i Jesoa, dia nisy farisianina anankiray nanasa an’i Jesoa hisakafo ao aminy, ka niditra Izy dia nipetraka nihinana.
38Le pharisien fut étonné en voyant qu’il n’avait pas d’abord fait son ablution avant le repas. 38Fa velona eritreritra ilay Farisianina nahita ity Izy tsy nisasa alohan’ny fihinanana,
39Le Seigneur lui dit :

–     « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l’extérieur de la coupe et du plat, mais à l’intérieur, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté.

39ka hoy ny Tompo taminy :

–     « Ianareo Farisianina kosa iky mandio ny vohon’ny kapoaka sy ny lovia, kanefa ao anatinareo feno halatra sy faharatsiana.

      40Insensés ! Celui qui a fait l’extérieur n’a-t-il pas fait aussi l’intérieur ?       40Ry adala, moa izay manao ny vohony tsy manao ny atiny koa ?
      41Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. »       41Izaho ihany : manaova fiantrana araka izay anananareo, dia hadio ho anareo ny zavatra rehetra. »

Malheureux pharisiens et docteurs de la Loi (11, 42-46)

Loza ho anareo, ry Farisianina, sy ry mpampianatra ny Lalàna (Lk 11, 42-46)

      42Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous laissez de côté la justice et l’amour de Dieu. Voilà ce qu’il fallait pratiquer, sans abandonner le reste.       42Loza ho anareo, ry Farisianina, satria ny fahafolon’ny solila sy ny rota ary ny anana rehetra aloanareo, ary ny rariny sy ny fitiavana an’Andriamanitra tsy asianareo raharaha akory ; nefa tsy maintsy atao izany, ary tsy azo ajanona koa ny sisa.
      43Malheureux êtes-vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers rangs dans ls synagogues, et les salutations sur les places publiques.       43Loza ho anareo, ry Farisianina, fa tia ny toerana voalohany ao amin’ny sinagôga sy ny arahaba eny an-kianja ianareo.
      44Malheureux êtes-vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu’on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir.       44Loza ho anareo fa toy ny fasana tsy hita ianareo, ka hitsahin’ny olona fa tsy fantany. »
45Alors un Docteur de la Loi prit la parole :

–     « Maître, en parlant ainsi, c’est nous aussi que tu insultes. »

45Dia niteny ny mpampiana-dalàna anankiray ka nanao taminy hoe :

–     « Ry Mpampianatra ô, raha izany no ataonao, dia manala baraka anay koa Ianao ».

46Jésus repris :

–     « Vous aussi, les docteurs de la Loi, malheureux étes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-mêmes, vous ne touchez même pas ces fardeaux d’un seul doigt. »

46Fa hoy i Jesoa :

–     « Loza ho anareo koa, ry mpampianatra ny Lalàna, fa mampitondra entan-tsy zaka ny olona ianareo, nefa na dia ny rantsan-tananareo iray aza tsy akasikareo an’izany akory. »

Vous avez enlevé la clef de la connaissance et vous tuez les prophètes (11, 47-54)

nalainareo ny fanalahidin’ny fahalalana sy namono ny mpaminany ianareo (Lk 11, 47-54)

      47Malheureux êtes-vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués.       47Loza ho anareo, fa manao fasana ho an’ny mpaminany ianareo, kanefa ny razanareo ihany no namono azy !
      48Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux.       48Koa mitsangan-ko vavolombelona sy mpankasitraka ny nataon’ny razanareo ianareo, fa izy moa namono ny mpaminany, ianareo kosa manao fasana ho azy.
      49C’est pourquoi la Sagesse de Dieu elle-même a dit : ‘Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et en persécuteront d’autres.’       49Izany no nanaovan’ny fahendren’ Andriamanitra hoe : ‘Haniraka mpaminany sy Apôstôly ho any aminy Aho, ka ny sasany hovonoiny ary ny sasany hoenjehiny
      50Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde,       50mba hampamoahina an’ity taranaka ity avokoa ny ran’ny mpaminany rehetra izay nalatsaka hatramin’ny nahariana an’izao tontolo izao.
      51depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie, qui a péri entre l’autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare : cette génération devra en rendre compte.       51Dia hatramin’ny ran’i Abel ka hatramin’ny ran’i Zakaria izay novonoina tanelanelan’ny ôtely sy ny tempoly’. Eny, lazaiko aminareo fa hampamoahina an’izany tokoa ity taranaka ity.
      52Malheureux êtes-vous, docteurs de la Loi, parce que vous avez enlevé la clef de la connaissance ; vous-mêmes n’êtes pas entrés, et ceux qui essayaient d’entrer, vous les en avez empêchés. »       52Loza ho anareo, ry mpampianatra ny Lalàna, fa nalainareo ny fanalahidin’ny fahalalana, ka ianareo tsy niditra, ny te-hiditra nosakananareo. »
53Après que Jésus fut parti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à lui en vouloir terriblement et ils le harcelaient de questions ; 53Raha mbola niteny izany Izy, dia nododonan’ny Farisianina sy ny mpanora-dalàna, ary nozezehany fanontaniana maro,
54Ils étaient à l’affût pour s’emparer d’une de ses paroles. 54mba hamandrihany Azy sy hahazoany vava latsaka hiampangana Azy

Luc chapitre 12

Lioka toko faha-12

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps (12, 1-7)

Aza matahotra izay mahafaty ny nofo (Lk 12, 1-7)

1Comme la foule s’était rassemblée par dizaines de milliers, au point qu’on s’écrasait, Jésus se mit à dire d’abord à ses disciples :

–     « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, c’est-à-dire de leur hypocrisie.

1Tafangona an’arivony maro ny olona ka efa ila hifanosy mihitsy, dia niteny tamin’ny mpianany i Jesoa nanao hoe :

–     « Tandremo aloha indrindra sao voan’ny lalivain’ny farisianina ianareo, izany hoe : ny fihatsarambelatsihy.

      2Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu.       2Fa tsy misy takona izay tsy haseho, na miafina izay tsy ho fantatra.
      3Aussi, tout ce que vous aurez dit dans l’ombre sera entendu au grand jour, ce que vous aurez dit à l’oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits.       3Koa izay rehetra nolazainareo tao amin’ny maizina dia ho re ao amin’ny mazava, ary izay nobitsihinareo tamin’ny sofina tao an-trano, dia hotorina eny an-tafon-trano.
      4Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis : ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus.       4Ka izao no lazaiko aminareo sakaizako : Aza matahotra izay mahafaty ny nofo, nefa rahefa izany tsy afa-manoatra intsony ;
      5Je vais vous montrer qui vous devez craindre : craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d’envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c’est celui-là que vous devez craindre.       5fa hany tokony hatahoranareo dia izao : matahora izay manam-pahefana hamarina any amin’ny afobe rahefa novonoiny ianareo ; eny, hoy Aho aminareo, matahora azy.
      6Est-ce qu’on ne vend pas cinq moineaux pour deux sous ? Et pas un seul n’est indifférent aux yeux de Dieu.       6Moa tsy ilavoamena va no vidin’ny fody dimy ? kanefa tsy misy hadinoina eo anatrehan’Andriamanitra amin’ireny na dia iray aza.
      7Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde.       7Fa na dia ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra ary, fa mihoatra lavitra noho ny fody maro ianareo.

Se prononcer pour Jésus et ne pas blasphémer contre l’Esprit Saint (12, 8-12)

Hanaiky an’i Jesoa eo anatrehan’ny olona (Lk 12, 8-12)

      8Je vous le déclare : celui qui se sera prononcé pour moi devant les hommes, le Fils de l’homme se prononcera pour lui devant les anges de Dieu.       8Na iza na iza hanaiky Ahy eo anatrehan’ny olona dia hoeken’ny Zanak’Olona koa izy eo anatrehan’ny Anjelin’Andriamanitra ;
      9Mais celui qui m’aura renié en face des hommes sera renié en face des anges de Dieu.       9fa izay handà Ahy eo anatrehan’ny olona kosa dia holavina koa izy eo anatrehan’ ny Anjelin’ Andriamanitra.
      10Et celui qui dira une parole contre le Fils de l’homme, cela lui sera pardonné ; mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné.       10Na iza na iza hanao teny manohitra ny Zanak’Olona dia hahazo famelan-keloka ihany, fa izay hiteny ratsy ny Fanahy Masina kosa dia tsy hahazo famelan-keloka intssny.
      11Quand on vous traduira devant les synagogues, les puissances et les autorités, ne vous tourmentez pas pour savoir comment vous défendre ou comment parler.       11Raha entina ho any amin’ny Sinagôga sy ny mpifehy ary ny manam-pahefana ianareo, dia aza manahy izay hamalianareo na izay holazainaro
      12Car l’Esprit Saint vous enseignera à cette heure même ce qu’il faudra dire.       12fa hatoron’ny Fanahy Masina anareo eo no ho eo ihany izay holazainareo.

Gardez-vous de toute avidité (Lc 12, 13-21)

Tandremo tsara sao azon’ny fitiavan-karena ianareo (Lk 12, 13-21)

13Du milieu de la foule, quelqu’un dit à Jésus :

–     « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. »

13Tamin’izay dia nisy anankiray tao amin’ny vahoaka nanao tamin’i Jesoa hoe :

–     « Ry Mpampianatra, mba ilazao kely ny rahalahiko hizara ny lovanay amiko.

14Jésus lui dit :

–     « Qui m’a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? »

14Fa hoy i Jesoa taminy :

–     « Andriamatoa ô, iza moa no nanendry Ahy ho mpitsara na ho mpizara aminareo ?

15Et il leur dit :

–     « Attention ! Gardez-vous de toute avidité ; ce n’est pas du fait qu’un homme est riche qu’il a sa vie garantie par ses biens. »

15Ary hoy Izy tamin’ny olona :

–     « Tandremo tsara sao azon’ny fitiavan-karena ianareo, fa ny ain’ny olona tsy miankina amin’ny habetsahan’izay ananany.

16Et il leur dit une parabole :

–     « Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté.

16Dia nanao fanoharana tamin’izy ireo Izy ka nanao hoe :

–     « Nanan-tany nahavokatra be ity lehilahy mpanankarena anankiray,

      17Et il se demandait :

–     Que vais-je faire ? car je n’ai pas où rassembler ma récolte.

      17ka velona eritreritra toy izao : ‘Inona no hataoko, fa tsy manan-toerana hamoriako ny vokatro aho ity ?
         18Puis il se dit :

–     Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en bâtirai de plus grands et j’y rassemblerai tout mon blé et mes biens.

      18Izao lahy no ndeha hataoko, hoy izy : ‘Horavako ny toeram-bariko ka hanao lehibebe kokoa aho, dia hangoniko aho daholo rahefa mety ho vokatro sy fananako rehetra,
      19Et je me dirai à moi-même : Te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années ; repose-toi, mange, bois, fais bombance.       19ary holazaiko amin’ny fanahiko hoe : Ry fanahiko, manam-pananana be ampy ho amin’ny taona maro ianao, ka mialà sasatra, mihinàna, misotroa, manaova fihinanam-be.
      20Mais Dieu lui dit :

–     Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce que tu as préparé, qui donc l’aura ?

20Fa hoy kosa Andriamanitra taminy :

–     « Ry adala, anio alina ihany dia halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza ary izay novorinao ?

      21Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même au lieu de s’enrichir auprès de Dieu. »       21Toy izany ny olona izay manangon-karena ho an’ny tenany ihany, fa tsy mba mihary eo amin’Andriamanitra. »

Ne vous inquiétez pas pour votre vie (12, 22-32)

Aza manahy izay hanina hivelomanareo (Lk 12, 22-32)

22Jésus dit à ses disciples :

–     « Voilà pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez.

22Dia hoy i Jesoa tamin’ny mpianany :

–     « Noho izany dia lazaiko aminareo fa aza manahy izay hanina hivelomanareo, na izay fitafiana hitafian’ny vatanareo ;

      23Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.       23fa ambony noho ny hanina ny aina, ary mihoatra noho ny fitafiana ny tena.
      24Observez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’ont ni cellier ni grenier ; et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux !       24Diniho ange ny goaika e : tsy mamafy izy na mijinja, ary tsy manan-trano fitahirizan-kanina, na toeram-bary, fa Andriamanitra no mamelona azy, ka moa tsy mihoatra lavitra noho ireny ve ianareo ?
      25Et qui d’entre vous peut par son inquiétude prolonger tant soit peu son existence ?       25Ary na dia hanahy aza ianareo, iza moa no mahay mampitombo ny halavany iray hakiho akory ?
      26Si donc vous êtes sans pouvoir même pour si peu, pourquoi vous inquiéter pour tout le reste ?       26Koa raha ny kely indrindra aza tsy efanareo, ahoana no anahianareo ny zavatra hafa ?
      27Observez les lis : ils ne filent ni ne tissent, et je vous le dis : Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a jamais été vêtu comme l’un d’eux.       27Diniho koa ange ny fanirin’ny lisy e : tsy mba miasa na mamoly ireny ; kanefa lazaiko aminareo fa na i Salômôna teo amin’ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin’izy ireny.
      28Si Dieu habille ainsi en pleins champs l’herbe qui est là aujourd’hui et qui demain sera jetée au feu, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi.       28Koa raha toy izany ary no ampitafian’ Andriamanitra ny ahitra izay eny an-tsaha anio nefa hariana any am-patana rahampitso, tsy mainka ve ianareo, ry kely finoana ?
      29Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas.       29Ka aoka re ianareo tsy hikaroka izay hohaninareo na izay hosotroinareo, ary aza be ahiahy foana ;
      30Tout cela, les païens de ce monde le recherchent sans répit, mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin.       30Fa ny hafa firenena amin’izao tontolo izao no manahy ny amin’izany rehetra izany. Fantatry ny Rainareo anie fa ilainareo izany e.
      31Cherchez plutôt son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît.       31Koa katsaho àry aloha ny Fanjakan’ Andriamanitra, dia homena anareo ho fanampiny izany rehetra izany.
      32Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.       32Aza matahotra, ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny Rainareo ny hanome anareo ny fanjakany.

Le trésor dans les cieux (12, 33-34)

Mivarotra ny fananana sy manao fiantrana (Lk 12, 33-34)

      33Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses inusables, un trésor inaltérable dans les cieux ; là ni voleur n’approche, ni mite ne détruit.       33Amidio izay anananareo ka anaovy fiantrana ; manaova kitapom-bola tsy tontan’ny ela ho anareo, dia rakitra tsy mety lany any an-danitra, izay tsy azon’ny mpangalatra idirana sady tsy misy kalalao manimba ;
      34Car, où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.       34fa izay misy ny harenareo no hisy ny fonareo koa.

3 paraboles pour appeler à veiller (12, 35-48)

Mivonona amin’ny fiverenan’ny Tompo (Lk 12, 35-48)

      35Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées.       35Aoka ho vonona lalandava ianareo ka ho voasikina ny lambanareo ary ho voarehitra ny jironareo.
      36Et soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera.       36Manaova toy ny olona izay miandry ny fotoana hiverenan’ny tompony avy any amin’ny fampakaram-bady, mba hamoha azy miaraka amin’izay raha vantany vao tonga sy mandondona izy.
      37Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le déclare, il prendra la tenue de travail, les fera mettre à table et passera pour les servir.       37Sambatra ireo mpanompo tratran’ny tompony miambina raha tonga izy ; lazaiko marina aminareo fa hisikina ny tompony ka hampipetraka azy hihinana, ary ho avy hampihinana azy.
      38Et si c’est à la deuxième veille qu’il arrive, ou à la troisième, et qu’il trouve cet accueil, heureux sont-ils !       38Na tonga amin’ny misasakalina izy, na tonga amin’ny maneno akoho ka mahatratra azy manao toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo.
      39Vous le savez : si le maître de maison connaissait l’heure à laquelle le voleur va venir, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison.       39Ary fantaro tsara fa raha fantatry ny tompon-trano ny ora hiavian’ny mpangalatra, dia hiambina izy, fa tsy hamela ny tranony hotamina.
      40Vous aussi, tenez-vous prêts, car c’est à l’heure que vous ignorez que le Fils de l’homme va venir. »       40Koa mivonóna koa ianareo, fa ho avy amin’izay ora tsy hampoizinareo ny Zanak’ Olona. »
41Pierre dit alors :

–     « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tout le monde ? »

41Dia hoy i Piera tamin’i Jesoa :

–     « Tompoko, ho anay ihany ve no ilazanao izany fanoharana izany, sa ho an’ny olona rehetra koa ? »

42Le Seigneur lui dit :

–     « Quel est donc l’intendant fidèle, avisé, que le maître établira sur sa domesticité pour distribuer en temps voulu les rations de blé ? »

42Ary hoy ny Tompo :

–     « Iza moa no mpitandrimpananana mahatoky sy hendry izay hotendren’ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy ny anjara variny ara-potoana ?

      43Heureux ce serviteur, que son maître en arrivant trouvera en train de faire ce travail !       43Sambatra izany mpanompo izany raha tratran’ny tompony manao tahaka izany raha avy izy.
      44Vraiment, je vous le déclare, il l’établira sur tous ses biens.       44Lazaiko marina aminareo fa hotendreny ho mpitandrina ny fananany rehetra izy.
      45Mais si ce serviteur se dit en son cœur : Mon maître tarde à venir et qu’il se mette à battre les garçons et les filles de service, à manger, à boire et à s’enivrer,       45Fa raha izany mpanompo izany kosa, manao anakampo hoe : Ela vao ho avy ny tompoko, ka amin’izany dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy, sady mihinana sy misotro ka mamo,
      46le maître de ce serviteur arrivera au jour qu’il n’attend pas et à l’heure qu’il ne sait pas : il le chassera et lui fera partager le sort des infidèles.       46dia ho avy amin’ny andro tsy ampoiziny sy amin’ny ora tsy fantany ny tompon’ izany mpanompo izany, ka hataony rotiky ny kapoka izy, ary homeny anjara any amin’ny mpanompo ratsy.
      47Ce serviteur qui connaissait la volonté de son maître et qui pourtant n’a rien préparé ni fait selon cette volonté recevra bien des coups ;       47Izay mpanompo nahalala ny sitrapon’ny tompony ihany nefa tsy niomana, na tsy nanao araka ny sitrapony, no hokapohina imbetsaka ;
      48celui qui ne la connaissait pas et qui a fait de quoi mériter des coups en recevra peu. A qui l’on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on réclamera davantage.       48fa izay tsy nahalala kosa, na nanao zavatra mendri-pamaizana aza, dia hokapohina kelikely ihany. Izay nomena be no hitakiana be, ary izay nanankinana be no hadinina be koa.

Venu apporté un feu sur la terre (12, 49-53)

Tonga mba hanipy afo ety ambonin’ny tany (Lk 12, 49-53)

–     « 49Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais déjà qu’il soit allumé !       49Tonga hanipy afo etý ambonin’ny tany Aho, ka akory ity faniriako mba hirehetan’izany sahady !
      50Je dois recevoir un baptême, et comme il m’en coûte d’attendre qu’il soit accompli !       50Ary manana batemy hanaovana batemy Ahy koa Aho, ka ory manao ahoana Aho ambara-pahatanteraka izany!
      51Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division.       51Moa ataonareo fa tonga hitondra fihavanana etý an-tany Aho ? Tsia, hoy Izaho aminareo, fa fampisarahana aza.
      52Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ;       52Satria hatramin’izao raha olona dimy an-trano iray, dia hifanao andaniny, ka hifanohitra ny telo amin’ny roa, ary ny roa amin’ny telo ;
      53ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »       53ny ray amin’ny zanany lahy, ary ny zanaka lahy amin’ny rainy ; ny reny amin’ny zanany vavy, ary ny zanaka vavy amin’ny reniny ; ny rafozambavy amin’ny vinantony vavy, ary ny vinanto vavy amin’ny rafozany vavy. »

Reconnaître les signes des temps (12, 54-57)

Mahafantratra ny andro (Lk 12, 54-57)

54Il dit encore aux foules :

–     « Quand vous voyez un nuage se lever au couchant, vous dites aussitôt : ‘La pluie vient’, et c’est ce qui arrive.

54Dia hoy koa i Jesoa tamin’ny vahoaka :

–     « Raha vao mahita rahona avy any andrefana ianareo, dia manao hoe : ‘Ho avy ny orana’, ka avy tokoa izy ;

      55Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites : Il va faire une chaleur accablante, et cela arrive.       55ary raha renareo avy atsimo ny rivotra, dia hoy ianareo : ‘Hafana ny andro’, ka tonga tokoa izany.
      56Esprits pervertis, vous savez reconnaître l’aspect de la terre et du ciel, et le temps présent, comment ne savez-vous pas le reconnaître ?       56Ry mpihatsaravelatsihy, hainareo fantarina ny toetran’ny lanitra sy ny tany, ka ahoana àry no tsy ahafantaranareo izao andro diavintsika izao ?
      57Pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes de ce qui est juste ?       57Nahoana koa no tsy amantaran’ny tenanareo izay marina ?

Avant d’aller devant le juge (12, 58-59)

Raha mandeha hanatrika ny mpitsara ianao (Lk 12, 58-59)

      58Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche de te dégager de lui en chemin, de peur qu’il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au garde et que le garde ne te jette en prison.       58Fa raha miara-mandeha amin’izay manana ady aminao ianao hanatrika ny mpitsara, dia ataovy izay hahafahanao aminy raha mbola eny an-dalana ianareo, fandrao tongany any amin’ny mpitsara ianao ka atolotry ny mpitsara amin’ny mpamatotra, ary alatsaky ny mpamatotra an-tranomaizina.
      59Je te le déclare : Tu n’en sortiras pas tant que tu n’auras pas payé jusqu’au dernier centime.       59Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao ambara-pahaloanao ny iraimbilanja farany.

Luc chapitre 13

Lioka toko faha-13

Les galiléens tués et l’accident de la Tour de Siloé (13, 1-5)

Ny galileanina voavono ary ny lozan’ny tilikambon’i Silôà (Lk 13, 1-5)

1A ce moment survinrent des gens qui lui rapportèrent l’affaire des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs sacrifices. 1Tamin’izany andro izany ihany koa no nisy olona sasany tonga nilaza tamin’i Jesoa ny nanjo an’ireo Galileanina, fa nalatsak’i Pilato niaraka tamin’ny soron’izy ireo ny rany.
2Il leur répondit :

–     « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ?

2Ary novalian’i Jesoa hoe :

–     « Moa ataonareo fa ireny Galileanina ireny dia mpanota mihoatra noho ny Galileanina rehetra matoa nozoin-doza toy izany ?

donc    3Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même.       3Tsia, hoy Aho aminareo ; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho very tahaka azy avokoa ianareo rehetra.
      4Et ces dix-huit personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé, et qu’elle a tuées, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?       4Na moa ataonareo fa ny olona valo ambin’ny folo maty niajeran’ny tilikambon’i Silôà no meloka noho ny mponina rehetra tao Jerosalema ?
      5Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. »       5Tsia, hoy Aho aminareo ; fa raha tsy mibebaka ianareo, dia ho very tahaka azy avokoa ianareo rehetra.

Le figuier stérile (13, 6-9)

Fanoharana ny amin’ilay aviavy tsy namoa (Lk 13, 6-9)

6Et il dit cette parabole :

–     « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n’en trouva pas.

6Dia nanao ity fanoharana ity koa i Jesoa :

–     « Nisy lehilahy anankiray nanana aviavy nambolena tamin’ny tanim-boalobony, ka nankeo aminy mba hitady voa fa tsy nahita.

      7Il dit alors au vigneron :

+    ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n’en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu’il épuise la terre ?’

      7Dia hoy izy tamin’ny mpiasa ny tanim-boalobony :

+    ‘Indro efa telo taona izay no tonga mitady voa amin’ity aviavy ity aho, nefa tsy mahita; koa kapao io, fa nahoana no manimba ny tany foana eo ?

      8Mais l’autre lui répond :

+    ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier.

      8Ary hoy ny mpiasa namaly azy :

+    ‘Aoka re ho eo ihany izy amin’ity taona ity, tompoko, dia hohevoiko ny fotony sady hasiako zezika ;

      9Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.       9angamba hamoa izy, fa raha tsy izany dia hokapainao ihany izy.

La femme courbée guérie un jour de sabbat (13, 10-17)

Fanasitrana ilay vehivavy tsy nahatraka tamin’ny andro sabata (Lk 13, 10-17)

10Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. 10Ary nampianatra tao amin’ny sinagôga anankiray i Jesoa indray sabata.
11Il y avait là une femme possédée d’un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans ; elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. 11Ka nisy vehivavy anankiray teo azon’ny demony hatramin’ny valo ambin’ny folo taona, ka efa nataony saozanina sy nanjoko tsy afa-nitraka mihitsy.
12En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit :

–     « Femme, te voilà libérée de ton infirmité. »

12Nony nahita azy i Jesoa dia niantso azy ka nanao taminy hoe :

–     « Ravehivavy, afaka ny aretinao. »

13Il lui imposa les mains : aussitôt elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. 13Dia nametrahany tanana izy, ka nitraka niaraka tamin’izay, sy nanome voninahitra an’ Andriamanitra.
14Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus ait fait une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule :

–     « Il y a six jours pour travailler. C’est donc ces jours-là qu’il faut venir pour vous faire guérir, et pas le jour du sabbat. »

14Fa sosotra ny lehiben’ny sinagôga noho i Jesoa nanasitrana tamin’ny andro sabata, ka niloa-bava tamin’ny vahoaka nanao hoe :

–     « Andro enina no andro azo iasana ka tongava hositranina amin’ireo ianareo fa aza amin’ny andro sabata. »

15Le Seigneur lui répondit :

–     « Esprits pervertis, est-ce que le jour du sabbat chacun de vous ne détache pas de la mangeoire son boeuf ou son âne pour le mener boire ?

15Fa hoy ny navalin’ny Tompo azy :

–     « Ry mpihatsaravelatsihy, moa tsy samy mamaha ny ombiny na ny ampondrany hiala amin’ny tranony avy ianareo, ka mitondra azy hisotro rano na dia sabata aza ny andro ?

      16Et cette femme, fille d’Abraham, que Satan a liée voici dix-huit ans, n’est-ce pas le jour du sabbat qu’il fallait la détacher de ce lien ? »       16Ary ity zanakavavin’i Abrahama izay efa nafatotr’i Satàna hatramin’ny valo ambin’ny folo taona ity ve tsy tokony hovahana amin’izany fatorana izany amin’ny andro sabata ? »
17A ces paroles, tous ses adversaires étaient couverts de honte, et toute la foule se réjouissait de toutes les merveilles qu’il faisait. 17Tamin’i Jesoa niteny izany, izay rehetra nanohitra Azy dia nangaihay foana, fa ny vahoaka rehetra kosa nifaly noho ny zavatra malaza rehetra nataony.

Paraboles du grain de moutarde et du levain (13, 18-20)

Fanoharana ny voan-tsinapy sy ny lalivay (Lk 13, 18-20)

18Il dit alors :

–     « A quoi est comparable le Royaume de Dieu ? A quoi le comparerai-je ?

18Dia hoy indray i Jesoa :

–     « Ny inona no tahaka ny Fanjakan’ Andriamanitra, ary ny inona no hanoharako azy ?

      19Il est comparable à une graine de moutarde qu’un homme prend et plante dans son jardin. Elle pousse, elle devient un arbre, et les oiseaux du ciel font leurs nids dans ses branches.       19Tahaka ny voan-tsinapy izay nalain’ny lehilahy anankiray izy ka namboleny tamin’ny tanimboliny, dia nitombo ka tonga hazo, ary nitoeran’ny voro-manidina ny rantsany.
20Il dit encore :

–     « A quoi comparerai-je le Royaume de Dieu ?

20Dia hoy indray i Jesoa :

–     « Ny inona no hanoharako ny Fanjakan’ Andriamanitra ?

      21Il est comparable à du levain qu’une femme prend et enfouit dans trois mesures de farine, si bien que toute la masse lève.       21Tahaka ny lalivay izay nalain’ny vehivavy anankiray izy, ka nampifangaroiny tamin’ny lafarina eran’ny daba mba hampibohaka ny koba-dafarina manontolo.

La porte étroite (13, 22-30)

Ny varavarana ety (Lk 13, 22-30)

22Il passait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. 22Dia nitety ny tanàn-dehibe sy ny tanàna kely i Jesoa ka nampianatra sy nandroso ho any Jerosalema.
23Quelqu’un lui demanda :

–     « Seigneur, n’y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ? »

Jésus leur dit

23Ary nisy olona anankiray nanontany Azy hoe :

–     « Tompoko, moa dia vitsy ihany no ho voavonjy ? »

Ka hoy Izy tamin’ny olona :

–     « 24Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. –     « 24Mikeleza aina hiditra amin’ny varavarana ety ; fa lazaiko aminareo fa maro no hitady hiditra nefa tsy ho afaka.
      25Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’       25Satria rahefa hitsangana manidy ny varavarana ny tompon-trano no tavela any alatrano ianareo ka handondóna ny varavarana hanao hoe :

+    ‘Tompoko vohay izahay,

Dia hovaliany hoe :

+    ‘Tsy fantatro izay niavianareo.’

      26Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’       26Ary amin’izay ianareo dia hanao hoe :

+    ‘Nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny amin’ny kianjanay Ianao.’

      27Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Eloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal.’       27Fa hovaliany hoe :

+    ‘Lazaiko aminareo fa tsy fantatro izay niavianareo ; mialà amiko ianareo rehetra mpanao ratsy.’

      28Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le Royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors.       28Ary amin’izay vao hisy fitomaniana sy fikitroha-nify rahefa hitanareo eo amin’ny Fanjakan’Andriamanitra i Abrahama sy i Itsehàka ary i Jakôba mbamin’ny mpaminany rehetra, fa ianareo kosa ho voaroaka any ivelany.
      29Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le Royaume de Dieu.       29Hisy olona avy any atsinanana sy andrefana, ary avy any avaratra sy atsimo, hipetraka hihinana eo amin’ny Fanjakan’ Andriamanitra.
      30Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers.       30Ary indro hisy farany izay ho voalohany, ary hisy voalohany izay ho farany.

Hérode le renard (13, 31-35)

I Herôda fetsilahy (Lk 13, 31-35)

31Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire:

–     « Va-t’en, pars d’ici, car Hérode veut te tuer. »

31Tamin’izany andro izany dia nisy farisianina sasany nanatona an’i Jesoa, ka nanao taminy hoe :

–     « Mandehana miala eo ianao, fa tadiavin’i Herôda hovonoina. »

32Il leur répondit :

–     « Allez, et dites à ce renard : Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd’hui et demain, et le troisième jour j’aurai fini.

32Dia hoy Izy tamin’ireo :

–     « Mandehana lazao amin’izay amboadia izany hoe : Indro mandroaka demony sy manasitrana marary Aho anio sy rahampitso, fa amin’ny andro fahatelo vao ho tanteraka ny amiko.

      33Mais il faut que je marche aujourd’hui, demain, et le jour suivant; car il ne convient pas qu’un prophète périsse hors de Jérusalem.       33Kanefa tsy maintsy tohiziko ihany ny diako anio sy rahampitso ary rahafakampitso ; satria tsy mety raha mpaminany ka dia hovonoina ivelan’i Jerosalema.

Jésus pleure sur Jérusalem

Mampalahelo i Jerosalema i Jesoa

      34Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu!       34Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitora-bato izay irahina aminao, impiry re no nitadiavako hamory ny zanakao tahaka ny reniakoho mambomba ny zanany eo ambany elany, fa tsy nety ianareo !
      35Voici, votre maison vous sera laissée; mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !       35Ary indro fa avela aminareo ny tranonareo. Fa lazaiko aminareo fa tsy hahita Ahy intsony ianareo ambara-pilazanareo hoe : Hotahina amin’ny anaran’ny Tompo anie Ilay avy ! »

Luc chapitre 14

Lioko toko faha-14

Est-il permis de guérir un jour de sabbat (14, 1-6)

Fanasitranana lehilahy manirano andro sabata (Lk 14, 1-6)

1Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la maison de l’un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l’observaient. 1Indray sabata, raha niditra hisakafo tao antranon’ny loholon’ny farisianina anankiray i Jesoa, dia nitsikilo Azy izy ireo.
2Et voici, un homme hydropique était devant lui. 2Ary indro nisy lehilahy anankiray manirano teo anatrehany.
3Jésus prit la parole, et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens :

–     « Est-il permis, ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? »

3Dia niteny i Jesoa ka nanao tamin’ny mpampianatra ny Lalàna sy ny farisianina hoe :

–     « Azo atao ve ny manasitrana amin’ny andro ny sabata ? »

4Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit, et le renvoya. 4Fa tsy niteny tsy nivolana izy ireo. Dia noraisin’i Jesoa tamin’ny tanany kosa ralehilahy ka nositraniny ary nalefany handeha,
5Puis il leur dit:

–     « Lequel de vous, si son fils ou son boeuf tombe dans un puits, ne l’en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ? »

5izay izy vao nilaza tamin’ireo hoe :

–     « Raha latsaka amin’ny fantsakana lalina ny ampondra na ny ombinareo, iza aminareo no tsy hanafaka azy faingana na dia sabata aza ny andro ? »

6Et ils ne purent rien répondre à cela. 6Fa tsy nanan-kavaly an’izany izy ireo.

Prendre la dernière place (14, 7-11)

Ny amin’ny fifantenana toerana (Lk 14, 7-11)

7Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole : 7Nony hitan’i Jesoa ny hamaizan’ny olona nasaina naka ny fitoerana voalohany, dia nanao ity fanoharana ity tamin’izy ireo Izy :
–     « 8Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu’un de plus important que toi, –     « 8Raha asaina amin’ny fampakaram-bady ianao, aza mipetraka amin’ny fitoerana voalohany, fandrao misy olona nasaina ambony toetra noho ianao,
      9Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendrait te dire : ‘Cède-lui ta place, et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place.       9Ka ho avy izay nanasa anao sy izy, hilaza aminao hoe : ‘Omeo an’ity ny fitoeranao’, ary amin’izay ho menatra ianao hofindra ary amin’ny fitoerana farany.
      10Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t’a invité, il te dira : ‘Mon ami, avance plus haut’, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi.       10Fa raha asaina ianao, dia any amin’ny fitoerana farany mipetraka, ka raha tonga izay nanasa anao, dia hilaza aminao hoe : ‘Mandrosoa, ry sakaiza, etsy alohaloha kokoa’ ; amin’izay dia hahazo voninahitra eo imason’izay rehetra hiara-mihinana aminao ianao.
      11Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »       11Fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra.

Inviter les pauvres (14, 12-14)

Ny fifantenana ny olona asaina (Lk 14, 12-14)

12Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité :

–     « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi t’inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue.

12Ary hoy i Jesoa tamin’ilay nanasa Azy :

–     « Raha manasa olona hisakafo antoandro na hariva ianao, aza dia ny sakaizanao na ny rahalahinao, na ny havanao na ny mpanankarena mifanakaiky aminao no asaina, fandrao asain’ireo koa ianao ka ho voavaliny izay nataonao taminy.

      13Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ;       13Fa raha manao fanasana ianao, ny mahantra, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba, no asao :
      14Et tu seras heureux, parce qu’ils n’auront rien à te rendre : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »       14dia ho sambatra ianao, satria tsy mba manan-kavaly anao ireo ; fa rahefa mby amin’ny fitsanganan’ny olo-marina vao hovaliana ianao.

Les invités qui ne viennent pas (14, 15-24)

Ny olona asaina tsy tonga (Lk 14, 15-24)

15Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus :

–     « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ! »

15Nony avy nandre ny tenin’i Jesoa ny anankiray tamin’izay niara-nihinana taminy, dia nanao tamin’i Jesoa hoe :

–     « Sambatra lahy izay hanana anjara amin’ny fihinanam-be any amin’ny fanjakan’ Andriamanitra ! »

Et Jésus lui répondit:

–     « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens.

16Fa hoy Izy taminy :

–     « Nisy lehilahy anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro.

      17A l’heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés :

+       ‘Venez, car tout est déjà prêt.’

      17Nony tonga ny fotoana fisakafoana, dia naniraka ankizilahy iray izy hanainga ny nasaina hoe :

+    ‘Ndeha ianareo, fa efa vonona ny zavatra rehetra’.

         18Mais tous unanimement se mirent à s’excuser. Le premier lui dit :

+    ‘J’ai acheté un champ, et je suis obligé d’aller le voir; excuse-moi, je te prie.

      18Fa samy niala tsiny izy rehetra. Hoy ny voalohany taminy :

+    ‘Efa nividy saha aho ka tsy maintsy mandeha hizaha azy ; koa mihanta aminao aho, aoka re tsy ho tsiniko’.

      19Un autre dit :

+    ‘J’ai acheté cinq paires de boeufs, et je vais les essayer; excuse-moi, je te prie.’

      19Hoy kosa ny faharoa :

+    ‘Efa nividy omby folo aho, ka handeha hitsapa azy ; koa mihanta aminao aho, aoka re tsy ho tsiniko’.

      20Un autre dit :

+    ‘Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne puis aller.’

      20Ary hoy koa ny anankiray :

+    ‘Vao nampaka-bady aho ka tsy afa-mankany’.

      21Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur :

+    ‘Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.’

      21Dia nody ilay ankizilahy ka nilaza izany tamin’ny tompony. Tezitra tamin’izay ny tompony ka nanao tamin’ny ankizilahiny hoe :

+    ‘Mandehana faingana mankany amin’ny kianja sy ny lalam-ben’ny tanàna, ka ento mankatý ny mahantra sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringa’.

      22Le serviteur dit :

‘Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place.’

      22Ary hoy ilay ankizilahy :

+    ‘Tompoko, vita ny nasainao atao, nefa mbola misy fitoerana ihany’.

         23Et le maître dit au serviteur :

+    ‘Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d’entrer, afin que ma maison soit remplie.

      23Dia hoy ny tompo tamin’ilay ankizilahy :

+    ‘Mandehana mankeny amin’ny lalam-be sy ny fefim-boly, ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko.

         24Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper.’       24Fa lazaiko aminareo fa tsy hisy hanandrana ny sakafo amin’ireo olona nasaina ireo na dia iray aza.’

Renoncer à tout et prendre sa croix pour suivre Jésus (14, 25-33)

Mamoy an’izay tena tiana (Lk 14, 25-33)

25De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit : 25Nisy vahoaka be nanaraka an’i Jesoa, ary nitodika Izy nanao tamin’ireo hoe :
–     26Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. –     « 26Raha misy manatona Ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny, ary ny vadiny sy ny zanany, mbamin’ny rahalahiny sy ny anabaviny ary na dia ny ainy aza, dia tsy mendrika ho mpianatro.
      27Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple.       27Ary izay tsy mitondra ny hazofijaliany sy tsy manaraka Ahy dia tsy mety ho mpianatro.
      28Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer,       28Ka iza tokoa moa aminareo no te hanao tilikambo ka tsy mipetraka aloha hitety izay holaniny, na hanana ny ampy hamitana azy izy, na tsia ;
      29de peur qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler,       29Sao vita ny fototra vao tsy afa-manefa azy izy, ka holatsain’izay rehetra mahita
      30en disant:

+    ‘Cet homme a commencé à bâtir, et il n’a pu achever ?’

      30hoe :

+    ‘Mba nanomboka nanao trano ralehilahy io, nefa tsy nahavita tsinona’.

      31Ou quel roi, s’il va faire la guerre à un autre roi, ne s’assied d’abord pour examiner s’il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l’attaquer avec vingt mille ?       31Sa iza no mpanjaka handeha hiady amin’ny mpanjaka hafa, ka tsy hipetraka aloha hihevitra na ho azony atao amin’ny miaramila iray alina ny hikatroka amin’ny fahavalo roa alina avy hamely azy, na tsia ?
      32S’il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix.       32Fa raha tsy hahomby izy, dieny mbola lavitra ilay mpanjaka anankiray dia handefa iraka hanao raharaham-pihavanana aminy izy.
      33Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple.       33Toy izany koa, na iza na iza aminareo tsy hahafoy izay rehetra ananany dia tsy mety ho mpianatro. »

Parabole du sel (14, 34-35)

Fanoharan’ny sira (Lk 14, 34-35)

      34Le sel est une bonne chose; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l’assaisonnera-t-on ?       34Tsara ny fanasina ; nefa raha ny fanasina no tonga matsatso, hatao ahoana indray no fanasina azy ?
      35Il n’est bon ni pour la terre, ni pour le fumier ; on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. »       35Tsy hahasoa tany, tsy hahasoa zezika izy, ka dia hariana any alatrano. Aoka hihaino izay manan-tsofina hihainoana.

Luc chapitre 15

Lioka toko faha-15

Jésus, les pécheurs, les religieux (15, 1-2)

I Jesoa sy ny mpanota ary ny relijiozy (Lk 15, 1-2)

1Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 1Ary nanatona hihaino an’i Jesoa avokoa ny Poblikanina sy ny mpanota,
2Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :

–     « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »

2ka nimonjomonjo ny Farisianina sy ny mpanora-dalàna nanao hoe :

–     « Ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy ».

La brebis perdue (15, 3-7)

Ny ondry very (Lk 15, 3-7)

3Alors Jésus leur dit cette parabole : 3Dia nilaza ity fanoharana ity taminy i Jesoa nanao hoe :
–     « 4Si l’un de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? –     « 4Iza moa aminareo no manana ondry zato ka very ny anankiray no tsy handao ny sivy amby sivifolo any an’efitra, ka handeha hitady ilay very mandra-pahitany azy ?
      5Quand il l’a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules,       5Ary rehefa hitany dia ataony eo an-tsorony an-kafaliana,
      6et, de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins ; il leur dit :

–     ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis qui était perdue !’

      6ka nony tonga any an-tranony izy, dia mamory ny sakaizany sy ny olo-mifanakaiky aminy ary manao amin’ireo hoe :

–     ‘Miaraha mifaly amiko, fa efa hitako ny ondriko very’.

      7Je vous le dis : c’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion.       7Lazaiko aminareo, fa toy izany koa hisy hafaliana lehibe kokoa any an-danitra amin’ny mpanota iray mibebaka, noho ny amin’ny olo-marina sivy amby sivifolo tsy mila fibebahana.

La femme qui retrouve sa pièce d’argent (15, 8-10)

Ny dragma very (Lk 15, 8-10)

      8Ou encore, une femme a dix pièces d’argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ?       8Sa iza no vehivavy manana dragma folo ka very ny anankiray no tsy hampirehitra jiro sy hifafa trano, ary hitady azy tsara ambara-pahitany azy ?
      9Quand elle l’a retrouvée, elle réunit ses amies et ses voisines et leur dit :

–     ‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’

      9Ary rehefa hitany, dia mamory ny sakaizany sy ny vehivavy mifanakaiky aminy izy ka manao hoe :

–     ‘Miaraha mifaly amiko, fa efa hitako ny dragmako very’.

      10De même je vous le dis : il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »       10Toy izany koa lazaiko aminareo, fa hisy hafaliana lehibe eo anatrehan’ny Anjelin’ Andriamanitra raha misy hafaliana mpanota iray mibebaka. »

Le fils prodigue (15, 11-32)

Ny zaza-pandany (Lk 15, 11-32)

11Jésus dit encore :

–     « Un homme avait deux fils.

11Hoy koa Izy :

–     « Nisy lehilahy anankiray nanan-janaka mirahalahy,

      12Le plus jeune dit à son père :

–     ‘Père, donne-moi la part d’héritage qui me revient.’

Et le père fit le partage de ses biens.

      12ka hoy ilay zandriny tamin-drainy:

–     ‘Dada ô, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy’.

Dia nozarainy tamin’izy roa lahy ny fananany.

      13Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre.       13Nony afaka andro vitsivitsy, dia nangonin’ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy, nandany ny fananany tamin’ny fitondran-tena ratsy.
      14Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère.       14Rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary lehibe tamin’izany tany izany ka nahantra izy.
      15Il alla s’embaucher chez un homme du pays qui l’envoya dans ses champs garder les porcs.       15Dia lasa ny anao nikarama tamin’ny tompon-tany anankiray tany, ka nirahiny hiandry kisoa tany an-tsaha.
      16Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien.       16Naniry hivoky amin’ny hodi-boan-javatra nohanin’ny kisoa izy, fa tsy nisy nanome azy.
      17Alors il réfléchit :

–     « Tant d’ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim !

      17Izay vao nody ny sainy ka hoy izy:

–     ‘Firifiry akory moa ny mpikaraman’i Dada no manan-kanina be, nefa izaho kosa ity maty noana atý !

      18Je vais aller vers mon père et je lui dirai :

–     ‘Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi.

      18Hitsangana aho ho any amin’ny raiko ka hanao aminy hoe :

–     ‘Dada ô ! Efa nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho,

      19Je ne mérite plus d’être appelé ton fils. Prends-moi comme l’un de tes ouvriers.’       19ka tsy mendrika hantsoina hoe zanakao intsony ; fa mba ataovy tahaka ny anankiray amin’ny mpikaramanao re aho’.
      20Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de pitié ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers.       20Dia niainga izy ka lasa nankany amin-drainy. Mbola lavitra kosa izy, dia nahatazana azy rainy, ka onena nidodododo nitsena azy, ary namihina ny vozony sy nanoroka azy.
      21Le fils lui dit :

–     « Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé ton fils… »

      21Dia hoy ity zanany taminy :

–     ‘Dada ô ! Efa nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika hantsoina hoe zanakao intsony…’

      22Mais le père dit à ses domestiques :

–     ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds.

      22Fa hoy ny rainy tamin’ny mpanompony :

–     ‘Alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy ; asio peratra ny rantsan-tanany, kiraroy ny tongony,

      23Allez chercher le veau gras, tuez-le ; mangeons et festoyons.       23ary ento ny zanak’omby matavy ka vonoy, dia aoka hihinana sy hifaly isika,
      24Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’

Et ils commencèrent la fête.

      24fa ity zanako ity dia maty ka velona indray, ary very ka hita indray.’

Dia nifaly izy rehetra.

      25Le fils aîné était aux champs. A son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses.       25Sendra tany an-tsaha kosa ny zanany lahy matoa tamin’izay. Nony nody izy sy mby teo akaikin’ny trano, dia nandre zava-maneno sy dihy,
      26Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait.       26ka niantso ankizilahy anankiray sy nanontany azy izay anton’izany.
      27Celui-ci répondit :

–     ‘C’est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a vu revenir son fils en bonne santé.’

      27Dia hoy ilay mpanompo taminy :

–     ‘Tonga ny rahalahinao, ka namono zanak’omby matavy ny rainao, satria tafaverina soa aman-tsara izy’.

      28Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait.       28Dia tezitra izy, ka tsy nety niditra ary nivoaka ny rainy hampandroso azy.
      29Mais il répliqua :

–     ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.

      29Fa hoy ny navaliny an-drainy :

–     ‘Indro efa no nanompoako anao, ary tsy mbola nandika ny didinao akory aho, nefa tsy mbola mba nomenao zanak’osy iray akory hifaliako amin’ny sakaizako ;

      30Mais, quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’       30fa nony tonga kosa io zanakao io izay avy nandany ny fanananao tamin’ny vehivavy janga, dia namonoanao zanak’omby matavy izy’.
      31Le père répondit :

–     ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.

      31Fa hoy ny rainy taminy :

–     ‘Ianao, anaka, dia eto amiko mandrakariva ka anao avokoa izay rehetra ananako ;

      32Il fallait bien festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. »       32fa mety kosa ny manao fihinanam-be sy fifaliana, satria io rahalahinao io, dia maty ka velona indray, ary very ka hita indray’.

Luc chapitre 16

Lioka toko faha-16

L’économe habile (16, 1-8)

Ilay mpitandrina tsy marina (Lk 16, 1-8)

1Jésus dit aussi à ses disciples :

–     « Un homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens.

1Ary hoy koa i Jesoa tamin’ny mpianany :

–     « Nisy lehilahy mpanankarena anankiray nanana mpitandrin-pananana izay nampangain’ny olona taminy fa nandany ny fananany.

      2Il l’appela, et lui dit :

+    ‘Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens.’

      2Dia nantsoiny izy ka nilazany hoe :

+    ‘Ahoana izany reko momba anao izany ? Avoahy kely hoe ny fitandremanao, fa amin’ny sisa dia tsy hahazo miadidy ny fananako intsony ianao.

      3L’économe dit en lui-même :

+    ‘Que ferai-je, puisque mon maître m’ôte l’administration de ses biens ? Travailler à la terre ? je ne le puis. Mendier ? j’en ai honte.

      3Tamin’izay ilay mpitandrina dia nanao anakampo hoe :

+    ‘Inona re no hataoko, fa esorin’ny tompoko amin’ny fitandremana ny fananany aho ity ? Ny miasa tany moa tsy vitako, ny mangataka indray mahamenatra ahy.

      4Je sais ce que je ferai, pour qu’il y ait des gens qui me reçoivent dans leurs maisons quand je serai destitué de mon emploi.’       4Aoka fa fantatro izay hataoko, mba handraisan’ny olona ahy any an-tranony rahefa esorina amin’ny raharahako aho.’
      5Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier :

+    ‘Combien dois-tu à mon maître ?’

      5Dia nampanalainy tsirairay izay rehetra nitrosa tamin’ny tompony, ka hoy izy tamin’ny voalohany :

+    ‘Ananan’ny tompoko hoatrinona ianao ?’

+    ‘6Cent mesures d’huile’,

répondit-il. Et il lui dit :

‘Prends ton billet, assieds-toi vite, et écris cinquante.’

+    ‘Diloilo injaton’ny barika’,

hoy io. Dia hoy ny mpitandrina taminy :

+    ‘Raiso ny taratasinao, ary mipetraha ka soraty haingana dimampolo.’

      7Il dit ensuite à un autre :

+    ‘Et toi, combien dois-tu ?’

+    ‘Cent mesures de blé’,

répondit-il. Et il lui dit :

+    ‘Prends ton billet, et écris quatre-vingts.’

      7Dia hoy indray izy tamin’ny anankiray :

+    ‘Hoatrinona kosa ny trosa aminao ?’

+    ‘Vary injaton’ny famarana’,

Hoy izy. Dia hoy ilay mpitandrina :

+    ‘Raiso ny taratasinao ka soraty valopolo.’

      8Le maître loua l’économe infidèle de ce qu’il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l’égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. »       8Noderain’ny tompony ilay mpitandrina tsy marina satria nampiseho hafetsena fa hendrihendry kokoa ny zanak’izao tontolo izao amin’izy samy izy noho ny zanaky ny fahazavana.

Le bon usage de l’argent (16, 9-14)

Ny vola nampiasaina tsara (Lk 16, 9-14)

      « 9Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu’ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer.       « 9Ka hoy Aho aminareo mpianatro : Aoka ny harena tsy marina no hahazoanareo sakaiza, mba handraisany anareo any amin’ny tranolay mandrakizay raha avy izay haharerahanareo !
      10Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l’est aussi dans les grandes.       10Izay mahatoky amin’ny kely, dia mahatoky koa amin’ny lehibe, ary izay tsy marina amin’ny kely, dia tsy marina koa amin’ny lehibe.
      11Si donc vous n’avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?       11Koa raha tsy mahatoky amin’ny harena tsy marina ianareo, iza no hametraka aminareo ny harena marina ?
      12Et si vous n’avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?       12Ary raha tsy mahatoky amin’izay tsy anareo ianareo, iza no hanome anareo izay anareo ?
      13Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. »       13Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa na hankahala ny iray izy ka ho tia ny anankiray ; na homba ny anankiray kosa ka hanamavo ny iray indray. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy ny harena ianareo. »
14Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. » 14Ny farisianina izay fatra-pitia vola dia mba nihaino izany rehetra izany koa, ka dia naneso an’i Jesoa.
15Jésus leur dit :

–     « Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs ; car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu.

15Fa hoy Izy tamin’izy ireo :

–     « Ianareo dia mpanamarin-tena eo imason’ny olona, nefa fantatr’ Andriamanitra ihany ny fonareo ; ary izay ambony eo imason’ny olombelona dia maharikoriko eo anatrehan’ Andriamanitra kosa.

Nouveauté du Royaume (16, 16-18)

Ezaka hiditra ny fanjakan’Andriamanitra (Lk 16, 16-18)

      16La loi et les prophètes ont subsisté jusqu’à Jean; depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer.       16Ny Lalàna sy ny Mpaminany no niroso hatramin’i Joany, fa hatramin’i Joany kosa dia ny fanjakan’Andriamanitra no torina, ka samy mikezaka hiditra ao ny olona.
      17Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu’il ne l’est qu’un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber.       17Moramora kokoa ny hahalevonan’ny tany amana habakabaka noho ny hahafoana na dia ny tendron-tsoratra iray amin’ny Lalàna aza.
      18Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère.       18Izay rehetra misao-bady ka manambady hafa dia manitsakitsaka ny vadiny taloha ; ary izay manambady ny efa voasaotra dia maka vadin’olona.

Le pauvre Lazare (16, 19-31)

I Lazara mahantra (Lk 16, 19-31)

19Il y avait un homme riche qui s’habillait de pourpre et de linge fin et qui faisait chaque jour de brillants festins. 19Nisy mpanankarena anankiray niakanjo jaky sy rongonim-bazaha madinika, sady nanao fihinanam-be isan’andro.
20Un pauvre du nom de Lazare gisait couvert d’ulcères au porche de sa demeure. 20Ary nisy kosa mahantra ferena anankiray atao hoe Lazara nivalandotra teo am-bavahadiny.
21Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais c’était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. 21Naniry hihinana ny sombin-kanina latsaka tamin’ny latabatr’ilay mpanankarena izy, fa ny alika avy no tonga ka nilelaka ny feriny.
22Or le pauvre mourut et fut emporté par les anges au côté d’Abraham ; le riche mourut aussi et fut enterré. 22Ary maty ilay mahantra ka nentin’ny anjely tany an-tratran’i Abrahama ; dia maty koa ilay mpanankarena ka nalevina.
23Au séjour des morts, comme il était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. 23Tao amin’ny fitoeran’ny maty, ilay nijaly iny izy, dia niandrandra, ka tazany teny lavitra eny i Abrahama sy i Lazara teo an-tratrany,
24Alors il s’écria :

–     « Abraham, mon père, aie pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ces flammes. »

24ka niantso izy nanao hoe :

–     « Ry kiaky Abrahama ô ! mamindrà fo amiko, mba iraho kely re i Lazara handroboka ny loha fanondrony ao anaty rano mba hampangatsiatsiaka ny lelako ahay, fa mijaly loatra aho eto anatin’ity lelafo ity. »

25Abraham lui dit :

–     « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie, comme Lazare le malheur ; et maintenant il trouve ici sa consolation, et toi la souffrance.

25Fa hoy i Abrahama taminy :

–     « Anaka, tsarovy fa tamin’ny andro niainanao, ianao moa nahita soa ary i Lazara kosa nozoim-pahoriana : koa ankehitriny kosa mba azy ny fanalana alahelo, fa anao ny fijaliana.

      26De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous ne le puissent pas et que, de là non plus, on ne traverse pas vers nous. »       26Sady amin’ireto toerantsika ireto, dia misy hantsana makadiry natao hanelanelana antsika, ka izay te-hiala atý hankany aminareo tsy afaka ; ary izay eny kosa tsy afaka miampita atý. »
27Le riche dit :

–     « Je t’en prie alors, père, d’envoyer Lazare dans la maison de mon père,

27Dia hoy izy :

–     « Mihanta aminao re aho, ry kiaky, mba iraho kely i Lazara ho any an-tranon-draiko

      28car j’ai cinq frères. Qu’il les avertisse pour qu’ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. »       28fa manan-drahalahy dimy aho, mba hilaza aminy ny marina, fandrao tonga amin’itony fitoerana fijaliana itony koa izy ireo.
29Abraham lui dit :

–     « Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent.

29Fa hoy i Abrahama taminy :

–     « Manana an’iizy sy ny Mpaminany izy ireo, ka aoka hihaino an’ireo izy. »

30L’autre reprit :

–     « Non Abraham, mon père, mais si quelqu’un vient à eux de chez les morts, ils se convertiront.

30Fa hoy izy :

–     « Tsia re, ry kiaky Abrahama ô ! fa raha anankiray amin’ny maty no mandany aminy, dia hibebaka izy. »

31Abraham lui dit :

–     « S’ils n’écoutent pas Moïse, ni les prophètes, même si quelqu’un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. »

31Fa hoy i Abrahama taminy :

–     « Raha tsy mihaino an’iizy sy ny Mpaminany izy, dia tsy hino na dia misy mitsangan-ko velona aza. »

Luc chapitre 17

Lioka toko faha-17

Les scandales, de soi, du frère (17, 1-4)

Ny fanafintohin’ny tena sy ny rahalahy (Lk 17, 1-4)

1Jésus dit à ses disciples :

–     « Il est impossible qu’il n’arrive pas des scandales; mais malheur à celui par qui ils arrivent !

1Niteny tamin’ny mpianany i Jesoa nanao hoe :

–     « Tsy maintsy ho avy ny fanafintohinana fa loza ho an’izay iaviany !

      2Il vaudrait mieux pour lui qu’on mît à son cou une pierre de moulin et qu’on le jetât dans la mer, que s’il scandalisait un de ces petits.       2Aleo anantonana vato fikosohan-dafarinina ny vozony ka alentika any anatin’ny ranomasina izy toy izay manafintohina na dia ny anankiray amin’ireto madinika ireto aza.
      3Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s’il se repent, pardonne-lui.       3Koa mitandrema ianareo. Raha diso taminao ny rahalahinao, anaro izy, ka raha mivalo izy, dia mamelà azy »
      4Et s’il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant: Je me repens, tu lui pardonneras. »       4Ary na dia ho diso aminao impito indray andro aza izy, ka miverina impito koa manao hoe : ‘mifona aho’, dia mamelà azy. »

La foi grosse comme un grain de moutarde (17, 5-6)

Ny finoana lehibe toy ny voa-tsinapy (Lk 17, 5-6)

5Les apôtres dirent au Seigneur :

–     « augmente en nous la foi ! »

5Ny apôstôly nanao tamin’ny Tompo hoe :

–     « Ampitomboy ny finoanay ».

6Le Seigneur répondit :

–     « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’ ; il vous obéirait.

6Fa hoy ny Tompo :

–     « Raha manam-pinoana ohatra ny voan-tsinapy iray ianareo dia mahazo milaza amin’io voaroihazo io hoe : ‘Miongota, ka mifindrà any amin’ny ranomasina’, dia hanaiky anareo izy.

Le serviteur inutile (17, 7-10)

Ny mpanompo tsy mahasoa (Lk 17, 7-10)

      7Lequel d’entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite à table’ ?       7Ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandry ondry avy any an-tsaha, no mba hilaza aminy hoe : ‘Metia faingana, ary mipetraha hihinana ?’
      8Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite tu pourras manger et boire à ton tour.’       8Moa tsy izao aza no holazainy aminy : ‘Amboary ny sakafoko, ary misikîna hampihinana ahy mandra-pitsahatro avy mihinana sy misotro, fa raha efa izany vao hihinana sy hisotro ianao ?’
      9Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ?       9Ary moa misaotra izany mpanompo izany akory va izy, satria nanao izay nasainy natao io ? Ataoko fa tsy izany.
      10De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu a commandé, dites-vous : ‘Nous sommes des serviteurs quelconques : nous n’avons fait que notre devoir.’ »       10Koa tahaka izany koa ianareo : rehefa vitanareo izay nandidiana anareo, dia lazao hoe : ‘Mpanompo tsy mahasoa izahay, fa izay tsy maintsy ho nataonay ihany no hany vitanay’. »

Les Dix lépreux (17, 11-19)

Ny boka folo lahy (Lk 17, 11-19)

11Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. 11Raha nandeha ho any Jerosalema i Jesoa, dia nanara-tsisina an’i Samaria sy i Galilea.
12Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance 12Ary, raha niditra tao amin’ny vohitra anankiray Izy, dia nifanena tamin’ny boka folo lahy izay nijanona teny lavidavitra teny.
13et lui crièrent :

–     « Jésus, maître, prends pitié de nous. »

13Dia niantso izy ireo ka nanao hoe :

–     « Ry Jesoa Mpampianatra ô, mamindrà fo aminay ! »

14En les voyant, Jésus leur dit :

–     « Allez vous montrer aux prêtres. »

En cours de route, ils furent purifiés.

14Vantany vao nahita azy ireo Izy, dia nanao hoe :

–     « Mandehàna, misehoa amin’ny mpisorona ».

Ka nony nandeha ho any izy ireo dia sitrana teny am-pandehanana.

15L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. 15Ary ny anankiray tamin’ireny, rehefa nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery.
16Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. 16Niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesoa izy, dia nisaotra Azy ; ary Samaritanina izy io.
17Alors Jésus demanda :

–     « Est-ce que tous les dix n’ont pas été purifiés ? Et les neuf autres, où sont-ils ?

17Dia niteny i Jesoa ka nanao hoe :

–     « Moa tsy folo lahy va no nadio ? Ka nankaiza ary ny sivy ?

      18On ne les a pas vu revenir pour rendre gloire à Dieu ; il n’y a que cet étranger ! »       18Ny vahiny indray ity no hany niverina tamin’izy ireny mba hankalaza an’Andriamanitra ! »
19Jésus lui dit :

–     « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »

19Dia hoy Izy taminy

–     « Mitsangàna, ary mandehàna, fa ny finoanao no nahavonjy anao ».

La venue du Royaume de Dieu (17, 20-21)

Ny hahatongavan’ny fanjakan’ Andriamanitra (Lk 17, 20-21)

20Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit :

–     « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. »

21I Jesoa nanontanian’ny farisianina izay andro hiavian’ ny fanjakan’ Andriamanitra, ka namaly hoe :

–     « Tsy mba manetriketrika fiavy ny fanjakan’ Andriamanitra,

      21On ne dira point: Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. »       22ary tsy hataon’ny olona hoe : Indro atý na arý izy ; fa indro ao anatinareo ny fanjakan’Andriamanitra. »

Le jour du Fils de l’homme (17, 22-37)

Ny andron’ny Zanak’olona (Lk 17, 22-37)

22Et il dit aux disciples :

–     « Des jours viendront où vous désirerez voir l’un des jours du Fils de l’homme, et vous ne le verrez point.

22Dia hoy koa Izy tamin’ny mpianany :

–     « Ho avy ny andro hanirianareo hahita ny anankiray amin’ny andron’ ny Zanak’ olona, fa tsy hahita ianareo.

      23On vous dira: Il est ici, il est là. N’y allez pas, ne courez pas après.       23Hilazan’ny olona ianareo fa hoe : Indro erý, na indro etý ; nefa aza mankany ianareo, na manaraka izany akory.
      24Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi sera le Fils de l’homme en son jour.       24Fa tahaka ny fanjelatry ny hela-baratra miserana ny faravodilanitra hatramin’ny lafiny iray ka hatrany amin’ny hafa, dia ho tahaka izany koa no fiavin’ny Zanak’Olona amin’ny androny.
      25Mais il faut auparavant qu’il souffre beaucoup, et qu’il soit rejeté par cette génération.       25Fa tsy maintsy hijaly mafy aloha Izy sy holavin’itý taranaka itý.
      26Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.       26Toy ny niseho tamin’ny andron’ie no hiseho koa amin’ny andron’ny Zanak’ Olona :
      27Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr.       27nihinana sy nisotro ny olona ary nampaka-bady sy namoa-jazavavy, mandra-pahatongan’ny andro nidiran’ie tao amin’ny sambo fiara, dia tonga ny safodrano ka nandringana azy rehetra.
      28Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient ;       28Ary koa tahaka ny tamin’ny andron’i Lôta : nihinana sy nisotro ny olona, nividy sy nivarotra, ary namboly sy nanao trano ;
      29mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr.       29fa tamin’ny andro nivoahan’i Lôta tao Sôdôma kosa, nisy afo sy solifara avy any an-danitra nilatsaka nandringana azy rehetra.
      30Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.       30Dia ho tahaka izany koa amin’ny andro hisehoan’ny Zanak’Olona.
      31En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière.       31Amin’izany andro izany, izay any ambony tafon-trano aoka tsy hidina haka ny fananany ao an-tranony ; toy izany koa, izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina haka izay nilaozany.
      32Souvenez-vous de la femme de Lot.       32Tsarovy ny vadin’i Lôta !
      33Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera.       33Izay hitady hamonjy ny ainy, dia hahavery azy, fa izay hahafoy azy no hamonjy azy.
      34Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l’une sera prise et l’autre laissée;       34Lazaiko aminareo fa amin’izany alina izany, amin’ny olona roa lahy miray fandriana, ny iray horaisina ary ny iray havela ;
      35de deux femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée.       35amin’ny olona roa vavy miara-manodina fikosohan-dafarinina, ny iray horaisina ary ny iray havela ;
      36De deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé.       36ary amin’ny roa lahy izay eny an-tsaha, ny iray horaisina ary ny iray havela.
37Les disciples lui dirent :

–     « Où sera-ce, Seigneur ? »

Et il répondit :

–     « Où sera le corps, là s’assembleront les aigles. »

37Dia namaly izy ireo ka nanao taminy hoe :

–     « Ho aiza Tompoko ? »

Ary hoy Izy taminy hoe :

–     « Amin’izay hitoeran’ny faty no hiangonan’ny voromahery. »

Luc chapitre 18

Lioka toko faha-18

Prier sans se décourager (18, 1-8)

tsy maintsy ivavahana lalandava sy amim-paharetana (Lk 18, 1-8)

1Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu’il faut toujours prier sans se décourager. 1I Jesoa nanao fanoharana tamin’ny mpianany momba ny tsy maintsy ivavahana lalandava sy amim-paharetana.
2Il leur dit :

–     « Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes.

2Hoy Izy :

–     « Tany amin’ny tanàna anankiray nisy mpitsara anankiray tsy natahotra an’Andriamanitra sy tsy mena-maso olona.

      3Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’       3Ary tao amin’izany tanàna izany koa, dia nisy mpitondratena anankiray nankao aminy matetika nanao hoe : ‘Omeo rariny aho amin’ilay miady amiko’ ;
      4Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Je ne respecte pas Dieu, et je me moque des hommes, mais cette femme commence à m’ennuyer :       4Fa tsy nanaiky na oviana na oviana izy. Kanjo tamin’ny farany, dia hoy izy anakampo : ‘Na dia tsy matahotra an’Andriamanitra aza aho sy tsy mena-maso olona,
      5Je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête.’ »       5dia manahirana ahy ity mpitondratena ity, ka homeko rariny izy mba tsy hiverimberina mandrakariva hanorisory ahy.’
6Le Seigneur ajouta :

–     « Ecoutez bien ce que dit ce juge sans justice !

–     « 6Ary henoy, hoy ny Tompo, izay lazain’ ilay mpitsara tsy marina,
      7Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Est-ce qu’il les fait attendre ?       7ka Andriamanitra indray va no tsy hanome rariny ny olom-pinidiny izay mitaraina aminy andro aman-alina, ary tsy halaky hamonjy azy ?
      8Je vous le déclare : sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?       8Lazaiko aminareo fa homeny rariny haingana izy ireo. Kanefa rehefa tonga ny Zanak’Olona, moa mba hahita finoana ety ambonin’ny tany Izy ?

Le pharisien et le publicain (18, 9-14)

Ny farisianina sy ny pôblikanina (Lk 18, 9-14)

9Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient tous les autres : 9Dia nanao ity fanoharana ity koa i Jesoa tamin’ireo sasany natoky tena ho marina sy nanebaka ny namany :
–     « 10Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un était pharisien et l’autre collecteur d’impôts. –     « 10Nisy roa lahy niakatra nivavaka tany an-tempoly. Farisianina ny iray, ary poblikanina ny anankiray.
      11Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : ‘O Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d’impôts.       11Nitsangana ilay farisianina ka nivavaka tao am-pony hoe : ‘Andriamanitra ô ! Misaotra Anao aho fa tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpangalatra, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka itsy poblikanina itsy akory aza ;
      12Je jeûne deux fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure.’       12mifady hanina indroa isan-kerinandro aho, ary mandoa ny ampahafolon’ny fananako rehetra.’
      13Le collecteur d’impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : O Dieu, prends pitié du pécheur que je suis.       13Fa ilay poblikanina kosa nijanona eny lavidavitra eny sady tsy sahy niandrandra ny lanitra akory, fa nandona ny tratrany nanao hoe : ‘Andriamanitra ô ! Mamindrà fo amiko, fa mpanota aho.’
      14Je vous le déclare : celui-ci redescendit chez lui justifié, et non l’autre, car tout homme qui s’élève sera abaissé, mais celui qui s’abaisse sera élevé. »       14Lazaiko aminareo fa ity no nidina efa nohamarinina tany an-tranony, fa tsy ilay anankiray ; fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra. »

Jésus bénit les petits enfants (18, 15-17)

Mametraka tanana ny zazakely i Jesoa (Lk 18, 15-17)

15On lui amena aussi les petits enfants, afin qu’il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. 15Ary nisy koa olona nitondra zazakely ho eo amin’i Jesoa mba hametrahany tanana : fa nony nahita izany ny mpianatra dia niteny ireo olona ireo.
16Et Jésus les appela, et dit :

–     « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

16Nefa nantsoin’i Jesoa hankeo aminy kosa ireto zazakely sady hoy Izy hoe :

–     « Avelao hanatona ahy ny zazakely, ary aza sakanana izy, fa ny toa azy no hanana ny Fanjakan’Andriamanitra.

      17Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. »       17Lazaiko marina aminareo, fa izay tsy handray ny Fanjakan’Andriamanitra tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra any akory.

Le jeune homme riche (18, 18-27)

Ilay olobe mpanankarena (Lk 18, 18-27)

18Un chef interrogea Jésus, et dit :

–     « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?

18Ary, nisy lehibe anankiray nanontany an’i Jesoa hoe :

–     « Ry Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko hahazahoako ny fiainana mandrakizay ? »

19Jésus lui répondit :

–     « Pourquoi m’appelles-tu bon ? Il n’y a de bon que Dieu seul.

19Dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Ahoana ary no iantsoanao Ahy hoe : tsara ? Tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra irery.

      20Tu connais les commandements : Tu ne commettras point d’adultère ; tu ne tueras point; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ; honore ton père et ta mère. »       20Fantatrao ny didy hoe : Aza maka vadin’olona ; aza mamono olona, aza mangalatra ; aza mety ho vavolombelona tsy marina ; manajà ny rainao aman-dreninao. »
–     « 21J’ai,

dit-il,

observé toutes ces choses dès ma jeunesse. »

21Dia hoy izy :

–     « Efa nitandrina izany rehetra izany hatry ny fony kely aho. »

22Jésus, ayant entendu cela, lui dit :

–     « Il te manque encore une chose: vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi. »

22Nony nandre izany i Jesoa, dia nanao taminy hoe :

–     « Zavatra iray no tsy ampy aminao : amidio ny fanananao rehetra ka omeo ny mahantra ny vidiny, dia hanan-drakitra any an-danitra ianao, ary avia hanaraka Ahy. »

23Lorsqu’il entendit ces paroles, il devint tout triste ; car il était très riche. 23Fa nony nandre izany teny izany izy, dia nanjonitra, satria mpanankarendoatra izy.
24Jésus, voyant qu’il était devenu tout triste, dit :

–     « Qu’il est difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu !

24Ka hoy i Jesoa nony nahita nalahelo :

–     « Akory ity hasarotry ny hidiran’ny mpanankarena amin’ny Fanjakan’ Andriamanitra !

      25Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. »       25Fa moramora kokoa ny hidiran’ny rameva amin’ny vody fanjaitra noho ny hidiran’ny mpanankarena amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. »
26Ceux qui l’écoutaient dirent :

–     « Et qui peut être sauvé ?

26Dia hoy izay nihaino hoe :

–     « Iza ary no ho voavonjy ? »

27Jésus répondit :

–     « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. »

Ka hoy ny navaliny :

–     « Izay tsy azon’ny olona atao, dia azon’ Andriamanitra atao.

Nous avons tout quitté pour te suivre (18, 28-30)

Valisoa ho an’ny mahafoy harena (Lk 18, 28-30)

28Pierre dit alors :

–     « Voici, nous avons tout quitté, et nous t’avons suivi. »

28Ary hoy i Piera :

–     « Indro izahay efa nandao ny zavatra rehetra ka nanaraka Anao. »

29Et Jésus leur dit :

–     « Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants,

29Dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Lazaiko marina aminareo fa na iza na iza handao ny tranony, na ny havany, na ny mpiray tampo aminy, na ny vadiny, na ny zanany noho ny Fanjakan’ Andriamanitra,

      30ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. »       30dia sady hahazo bebe kokoa amin’izao fiainana izao, no hanana ny fiainana mandrakizay any aoriana. »

3ème annonce de la Passion (18, 31-34)

Fanambarana fanintelony ny Fijaliana (Lk 18, 31-34)

31Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit :

–     « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l’homme s’accomplira.

31Nony inona dia nalain’i Jesoa manokana ny 12 lahy ka nilazany hoe :

–     « Indro miakatra ho any Jerosalema isika, ka ho tanteraka izay rehetra nosoratan’ny mpaminany ny amin’ny Zanak’Olona :

      32Car il sera livré aux païens ; on se moquera de lui, on l’outragera, on crachera sur lui,       32fa hatolotra amin’ny hafa firenena Izy ka hoesoina, holatsaina, hororàna,
      33et, après l’avoir battu de verges, on le fera mourir; et le troisième jour il ressuscitera. »       33ary rahefa voakapoka dia hovonoina, fa hitsangana velona amin’ny andro fahatelo. »
34Mais ils ne comprirent rien à cela; c’était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. 34Tsy nisy azon’izy ireo anefa izany, fa teny miafina ho azy ka tsy fantany akory izay heviny.

L’aveugle de Jéricho (18, 35-43)

Ny jamban’i Jerikao (Lk 18, 35-43)

35Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, et mendiait. 35Nony tao akaikin’i Jerikao i Jesoa, dia nisy kosa jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana.
36Entendant la foule passer, il demanda ce que c’était. 36Ary nony nandre ny vahoaka nandalo izy, dia nanontany hoe inona izany ?
37On lui dit :

–     « C’est Jésus de Nazareth qui passe. »

37Ka nilazana izy fa i Jesoa avy any Nazareta no nandalo.
38Et il cria :

–     « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! »

38Dia niantso izy nanao hoe :

–     « Ry Jesoa, Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko ! »

39Ceux qui marchaient devant le reprenaient, pour le faire taire ; mais il criait beaucoup plus fort :

–     « Fils de David, aie pitié de moi ! »

39Noraràn’izay teo aloha izy mba hangina, fa vao mainka niantso mafimafy kokoa nanao hoe :

–     « Ry Zanak’i Davida ô, mamindrà fo amiko e ! »

40Jésus, s’étant arrêté, ordonna qu’on le lui amène ; et, quand il se fut approché, il lui demanda: 40Dia nijanona i Jesoa, ka nasainy hoentina mankeo aminy izy. Ary nony tonga teo akaikiny dia nanontaniany hoe :
–     « 41Que veux-tu que je te fasse ? »

Il répondit :

–     « Seigneur, que je recouvre la vue. »

–     « 41Inona no tianao hataoko aminao ? »

Ary hoy izy :

–     « Mba hahiratra aho, Tompoko. »

42Et Jésus lui dit :

–     « Recouvre la vue; ta foi t’a sauvé. »

42Dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Mahiràta, ny finoanao no nahavonjy anao. »

43A l’instant il recouvra la vue, et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. 43Niaraka tamin’izay, dia nahiratra izy ka nanaraka an’i Jesoa sy nanome voninahitra an’Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra nahita izany koa nidera an’Andriamanitra.

Luc chapitre 19

Lioka toko faha-19

Zachée (19, 1-10)

Zakeo (Lk 19, 1-10)

1Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. 1Nony niditra tao Jerikao i Jesoa, dia namaky ny tanàna.
2Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, 2Ary indro nisy lehilahy anankiray atao hoe Zakeo, lehiben’ny poblikanina sady mpanankarena,
3cherchait à voir qui était Jésus mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. 3nitady hahita an’i Jesoa mba hahalala Azy, fa tsy afaka noho ny habetsahan’ny olona satria fohy izy.
4Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu’il devait passer par là. 4Koa nihazakazaka nialoha izy, dia nianika amontana anankiray hitazana azy, fa eo no handalovany.
5Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit

–     « Zachée, hâte-toi de descendre; car il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison. »

5Nony mby teo i Jesoa dia niandrandra ka nahita azy ary nanao taminy hoe :

–     « Ry Zakeo, midína haingana, fa tsy maintsy hiantrano ao aminao Aho anio. »

6Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. 6Dia nidina haingana izy ka nandray Azy tamin-kafaliana.
7Voyant cela, tous murmuraient, et disaient :

–     « Il est allé loger chez un homme pécheur. »

7Ary nony nahita izany ny olona, dia nimonomonona nanao hoe :

–     « Lasa niditra any an-tranon’ny mpanota Izy ! »

8Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit :

–     « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple. »

8Fa i Zakeo kosa nijoro nanao tamin’ny Tompo hoe :

–     « Tompoko, indro ny antsasaky ny fananako omeko ny mahantra, ary raha misy zavatr’olona nalaiko tsy an-drariny dia honerako inefatra hoatra azy. »

9Jésus lui dit :

–     « Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d’Abraham.

9Dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Tonga amin’ity trano ity androany ny famonjena, satria zanak’i Abrahama koa ity lehilahy ity,

      10Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »       10fa ny hitady sy hamonjy ny very no nahatongavan’ny Zanak’Olona. »

Parabole des mines (19, 11-27)

Fanoharana amin’ny mina (Lk 19, 11-27)

11Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu’il était près de Jérusalem, et qu’on croyait qu’à l’instant le royaume de Dieu allait paraître. 11Raha mbola nihaino izany ny olona, dia nanao ity fanoharana ity i Jesoa, fa efa akaikin’i Jerosalema Izy, ary nataon’ny olona fa ny Fanjakan’Andriamanitra hiseho miaraka amin’izay ;
12Il dit donc

–     « Un homme de haute naissance s’en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l’autorité royale, et revenir ensuite.

12ka hoy Izy hoe :

–     « Nisy andriandahy anankiray nankany an-tany lavitra mba handray fanjakana, dia mbola hiverina.

      13Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines, et leur dit :

–     ‘Faites-les valoir jusqu’à ce que je revienne.’

      13Dia niantso folo lahy tamin’ny mpanompony izy ka nanome azy mina folo avy ary nanao taminy hoe :

–     ‘Ampitomboy ireny mandra-piveriko.’

      14Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire :

–     ‘Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous.’

      14Fa nankahala azy kosa ny vahoaka iray tanindrazana aminy ka nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe :

–     ‘Tsy tianay hanjaka aminay iny lehilahy iny.’

      15Lorsqu’il fut de retour, après avoir été investi de l’autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l’argent, afin de connaître comment chacun l’avait fait valoir.       15Nony nahazo fanjakana izy ka tafaverina, dia nampaka ny mpanompo nomeny vola mba hahitany izay tombony azony avy.
      16Le premier vint, et dit :

–     ‘Seigneur, ta mine a rapporté dix mines.’

      16Dia tonga ny voalohany ka nanao hoe :

–     ‘Tompoko, nahazoana mina folo ny mina iray.’

      17Il lui dit :

–     ‘C’est bien, bon serviteur; parce que tu as été fidèle en peu de chose, reçois le gouvernement de dix villes.’

      17Ary hoy izy taminy :

–     ‘Mahafinaritra izany, ry mpanompo tsara, noho ianao nahatoky tamin’ny kely, dia hanapaka tanàna folo ianao.’

      18Le second vint, et dit :

–     ‘Seigneur, ta mine a produit cinq mines.’

      18Dia tonga koa ny faharoa ka nanao hoe :

–     ‘Tompoko, nahazoana mina dimy ny mina iray.’

      19Il lui dit :

–     ‘Toi aussi, sois établi sur cinq villes.’

      19Ary hoy izy taminy :

–     ‘Hanapaka tanàna dimy koa ianao.’

      20Un autre vint, et dit :

–     ‘Seigneur, voici ta mine, que j’ai gardée dans un linge ;

      20Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe :

–     ‘Tompoko, indro ny minanao, fa notahiriziko tao anaty lamba ;

      21car j’avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère ; tu prends ce que tu n’as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n’as pas semé.’       21satria natahotra anao aho, noho ianao lehilahy sarotiny ka maka izay tsy napetrakao, sy mijinja izay tsy nafafinao.’
      22Il lui dit :

–     ‘Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur ; tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n’ai pas déposé, et moissonnant ce que je n’ai pas semé ;

      22Dia hoy ilay mpanjaka taminy :

–     ‘Azoko amin’ny vavanao ianao, ry mpanompo ratsy fanahy ; fantatrao fa olona sarotiny aho ka maka izay tsy napetrako ary mijinja izay tsy nafafiko ;

      23pourquoi donc n’as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu’à mon retour je le retirasse avec un intérêt ?       23koa nahoana ary no tsy napetrakao tany amin’ny banky ny volako mba handraisako azy mban-janany rahefa tafaverina aho ?
      24Puis il dit à ceux qui étaient là :

–     ‘Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix mines.’

      24Dia izao no nataony tamin’izay teo :

–     ‘Alao ny minany eny aminy ka omeo ilay manana folo.’

      25Ils lui dirent :

–     ‘Seigneur, il a dix mines.’

      25Fa hoy ireo taminy :

–     ‘Tompoko, efa manana mina folo izy.’

      26Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. –     ‘26Lazaiko aminareo fa izay manana no homena ; fa izay tsy manana kosa dia halaina mbamin’izay ananany aza.
      27Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n’ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence.       27Ary ireo fahavaloko tsy nety hanjakako ireo kosa dia ento atý, ka vonoy eto anatrehako. »

Derniers jours à Jérusalem (19, 28 – 21, 38)

Andro farany tao Jerosalema (Lk 19, 28 – 21, 38)

L’entrée du Messie à Jérusalem (19, 28-40)

Ny nidiran’ny Mesia tao Jerosalema (Lk 19, 28-40)

28Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule, pour monter à Jérusalem. 28Rahefa niteny izany i Jesoa, dia nandeha nialoha hiakatra any Jerosalema.
29Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, 29Ka nony mby akaikin’i Betifagè sy i Betania anilan’ny tendrombohitra Analanôliva Izy, dia naniraka ny mpianany roa lahy,
30en disant :

–     « Allez au village qui est en face ; quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s’est jamais assis; détachez-le, et amenez-le.

30nanao hoe :

–     « Mankanesa amin’itsy vohitra aloha itsy, fa rahefa miditra ao ianareo dia hahita zanak’ampondra mifatotra tsy mbola nitaingenan’olona ka vahao izy, dia ento atý.

      31Si quelqu’un vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous lui répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin.’       31Ary raha misy manontany anareo hoe : ‘Nahoana io no vahanareo ?’ Valio hoe : ‘Misy ilan’ny Tompo azy.’
32Ceux qui étaient envoyés allèrent, et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. 32Dia lasa ireo iraka ka nahita ny zavatra araka ny voalazan’i Jesoa taminy.
33Comme ils détachaient l’ânon, ses maîtres leur dirent :

–     « Pourquoi détachez-vous l’ânon ? »

33Teo ampamahana ny zanak’ampondra dia hoy ny tompony tamin’izy ireo :

–     « Nahoana no vahanareo ity zanak’ ampondra ? »

34Ils répondirent :

–     « Le Seigneur en a besoin. »

34Ka novaliany hoe :

–     « Misy ilàn’ny Tompo azy. »

35Et ils amenèrent à Jésus l’ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. 35Dia nentiny tany amin’i Jesoa ny zanak’ampondra, ka nataony teo amboniny ny fitafiany, dia natainginy teo i Jesoa.
36Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. 36Nony nandroso Izy, dia novelaran’ny olona ny fitafiany ny lalana.
37Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus. 37Ary rehefa mby akaikin’ny fidinana amin’ny tendrombohitra Analanôliva Izy, dia nientan-kafaliana ny mpianany maro be ka nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery, noho ny asa mahagaga rehetra hitany.
38Ils disaient :

–     « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts ! »

38Hoy ireo hoe :

–     « Hotahîna amin’ny Anaran’ny Tompo anie ny Mpanjaka izay avy ! Fiadanana anie any an-danitra, ary voninahitra anie amin’ny Avo indrindra ! »

39Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus :

–     « Maître, reprends tes disciples. »

39Ary ny farisianina sasany izay teo amin’ny vahoaka nanao tamin’i Jesoa hoe :

–     « Ry Mpampianatra ô, rarao re ny mpianatrao ! »

40Et il répondit :

–     « Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres crieront ! »

40Fa novaliany hoe :

–     « Lazaiko aminareo fa raha mangina ireo, dia ny vato no hiantsoantso. »

Lamentation sur Jérusalem (19, 41-44)

Mankasitraka ny fideran’ny mpianany i Jesoa (Lk 19, 41-44)

41Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, 41Ary nony mby akaiky i Jesoa ka nahita an’i Jerosalema dia nitomany azy nanao hoe :
–     « 42Si toi aussi, au moins en ce jour qui t’est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix! Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. –     « 42Raha izay kosa mantsy ianao no mba nahalala izay hampiadana anao, na dia amin’ity andro nomena anao ity ihany aza ! Fa takona ny masonao izany ankehitriny.
      43Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t’environneront de tranchées, t’enfermeront, et te serreront de toutes parts ;       43Ka ho avy aminao ny andro hanaovan’ny fahavalonao hady manodidina anao ; hosaronany ianao sy hotereny hatraiza hatraiza,
      44ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n’as pas connu le temps où tu as été visitée.       44ary hofongorany hatramin’ny tany mbamin’ny zanakao eo anatinao ka tsy havelany hisy vato mifanongoa eo aminao, satria tsy nahalala ny andro namangiana anao ianao.

Les vendeurs chassés du Temple (19, 45-46)

Ireo mpivarotra noroahina avy tao an-tempoly (Lk 19, 45-46)

45Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, 45Nony niditra tao an-kianjan’ny tempoly i Jesoa, dia nandroaka ny mpivarotra sy ny mpividy tao,
46leur disant

–     « Il est écrit : ‘Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs.’ »

46ka nanao taminy hoe :

–     « Izao no voalazan’ny Soratra Masina : ‘Ny tranoko dia trano fivavahana’, nefa ianareo kosa nanao azy ho zohin’ny mpangalatra. »

L’enseignement de Jésus au Temple (19, 47-48)

Ny fampianarana tao an-tempoly (Lk 19, 47-48)

47Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux prêtres, les scribes, et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr ; 47Dia nampianatra isan’andro tao an-kianjan’ny tempoly i Jesoa ; fa ny lohandoha-mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona kosa nitady hahafaty Azy ;
48mais ils ne savaient comment s’y prendre, car tout le peuple l’écoutait avec admiration. 48nefa tsy hitan’izy ireo izay hevitra hoenti-manao izany, satria faly sy ravo nihaino Azy ny vahoaka rehetra.

Luc chapitre 20

Lioka toko faha-20

De quelle autorité fais-tu cela ? (20, 1-8)

Inona moa no fahefana anaovanao izao zavatra izao ? (Lk 20, 1-8)

1Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu’il annonçait la bonne nouvelle, les principaux prêtres et les scribes, avec les anciens, survinrent, 1Ary indray andro tamin’izany, nampianatra ny vahoaka tao an-kianjan’ny Tempoly i Jesoa ka nitory ny Vaovao Mahafaly, dia tonga ny mpisorombe sy ny mpanora-dalàna mbamin’ny loholona,
2et lui dirent

–     « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t’a donné cette autorité ? »

2ka nanao taminy hoe :

–     « Lazao anay : inona moa no fahefana anaovanao izao zavatra izao, ary iza no nanome anao izany fahefana izany ? »

3Il leur répondit :

–     « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi,

3Ary namaly i Jesoa ka nanao tamin’izy ireo hoe :

–     « Mba hanontany zavatra anankiray aminareo koa ary aho ka valio :

      4le baptême de Jean venait-il du ciel, ou des hommes ?       4Avy aiza moa ny batemin’i Joany, avy amin’Andriamanitra sa avy amin’ny olona ? »
5Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux

–     « Si nous répondons : ‘Du ciel’, il dira : ‘Pourquoi n’avez-vous pas cru en lui ?’

5Dia niara-nisaina izy ireo nanao hoe :

–     « Raha izao mantsy no lazaintsika hoe avy amin’Andriamanitra, dia hovaliany hoe : ‘Nahoana ary ianareo no tsy nino azy ?’

      6Et si nous répondons : ‘Des hommes’, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. »       6Ary raha hataontsika hoe avy amin’ny olona indray, dia hitora-bato antsika ny vahoaka, satria inoany ho mpaminany i Joany. »
7Alors ils répondirent qu’ils ne savaient d’où il venait. 7Koa namaly izy ireo hoe :

–     « Tsy hitanay izay holazaina ny amin’izany. »

8Et Jésus leur dit :

–     « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. »

8Dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Izaho koa tsy hilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao. »

Parabole des vignerons homicides (21, 9-19)

Fanoharana momba ireo mpamboly voaloboka mpamono olona (Lk 21, 9-19)

9Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole

–     « Un homme planta une vigne, l’afferma à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays.

9Dia nilaza ity fanoharana ity tamin’ny vahoaka i Jesoa nanao hoe :

–     « Nisy lehilahy anankiray namboly tanim-boaloboka ka nahofany tamin’ny mpiasa, dia lasa izy ka nitoetra ela tany an-tany hafa.

      10Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons, pour qu’ils lui donnent une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent, et le renvoyèrent à vide.       10Nony tonga ny taom-pahavokarana dia naniraka mpanompo anankiray tany amin’ny mpiasa izy, mba haka amin’ny vokatry ny tanim-boalobony ; nefa nokapohin’izy ireo sy nampodîny maina.
      11Il envoya encore un autre serviteur ; ils le battirent, l’outragèrent, et le renvoyèrent à vide.       11Dia naniraka mpanompo anankiray hafa indray izy, fa nokapohin’ireo ihany koa sady notevatevainy sy nampodîny maina.
      12Il en envoya encore un troisième ; ils le blessèrent, et le chassèrent.       12Ary naniraka fanintelony izy, fa io koa sady nataony naratra no noroahiny.
      13Le maître de la vigne dit :

‘Que ferai-je ? J’enverrai mon fils bien-aimé ; peut-être auront-ils pour lui du respect.’

      13Ka hoy ny tompon’ny tanim-boaloboka :

Inona re no hataoko ? Ndeha irahiko lahy ny zanako malalako, fa angamba hanaja azy izy ireo raha mahita azy.’

      14Mais, quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux, et dirent :

+    ‘Voici l’héritier ; tuons-le, afin que l’héritage soit à nous.’

      14Kanjo nony nahita iny ny mpiasa, dia niara-nidinika sy nifampiresaka hoe :

+    ‘Ity ny mpandova ka ndeha hovonointsika, dia ho antsika ny lova.’

      15Et ils le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne ?       15Dia noroahiny ho any ivelan’ny tanimboaloboka izy ka novonoiny. Inona ary no hataon’ny tompon-tanim-boaloboka amin’izy ireo ?
      16Il viendra, fera périr ces vignerons, et il donnera la vigne à d’autres. »

Lorsqu’ils eurent entendu cela, ils dirent :

–     « A Dieu ne plaise ! »

      16Ho avy izy ka handringana ireo mpiasa ireo, ary ny tanim-boaloboka dia hafindrany amin’olon-kafa.

Nony nandre izany ry zareo teo, dia nanao hoe :

–     « Sanatria izany ! »

17Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit :

–     « Que signifie donc ce qui est écrit : ‘La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle’ ?

17Fa nibanjina azy ireo i Jesoa ka nanao hoe :

–     « Inona ary ity voasoratra ity : ‘Ny vato nolavin’ny mpanao trano no efa tonga vato fehizoro ?’

      18Quiconque tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé.       18Izay rehetra lavo amin’izany vato izany dia ho torotoro, ary izay hianjerany dia ho mongomongo.
19Les principaux prêtres et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l’heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c’était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. 19Dia notadiavin’ny lohandoha-mpisorona sy ny mpanora-dalàna hosamborina teo no ho eo ihany Izy satria fantany fa izy ireo ihany no nanaovan’i Jesoa izany fanoharana izany ; saingy ny tahony ny vahoaka no nampiato azy indray.

Le paiement de l’impôt (20, 20-26)

Ny hetra aloa ho an’ny Amperôra (Lk 20, 20-26)

20Ils se mirent à observer Jésus ; et ils envoyèrent des gens qui feignaient d’être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à l’autorité du gouverneur. 20Koa dia nataon’ny lohandoha-mpisorona sy ny mpanora-dalàna andrimaso i Jesoa sy nanirahany mpitsikilo, izay nody ho marina mba haningotra Azy amin’ny teniny, hanolorany Azy eo ampelatanan’ny governora.
21Ces gens lui posèrent cette question :

–     « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l’apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité.

21Ary toy izao no fanontanian’ireo olona ireo Azy :

–     « Ry Mpampianatra ô, fantatray fa miteny sy mampianatra araka ny hitsiny Ianao ka tsy mizaha tavan’olona, fa mampianatra ny lalan’Andriamanitra araka ny marina :

      22Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? »       22mety ve raha mandoa hetra ho an’ny Amperôra izahay sa tsia ? »
23Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit :

 

23Fa fantatr’i Jesoa ny hafetsen-dratsin’izy ireo, ka hoy Izy taminy :

–     « Nahoana no maka fanahy Ahy ianareo ?

–     « 24Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l’effigie et l’inscription ? »

–     « De César »,

répondirent-ils.

      24Asehoy Ahy ny vola denary. Sarin’iza sy anaran’iza ity ? »

–     « An’ny Amperôra »

hoy iretsy.

25Alors il leur dit :

–     « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »

25Dia hoy Izy tamin’ny :

–     « Aloavy ho an’ny Amperôra ary izay an’ny Amperôra, ary ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra. »

26Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple ; mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. 26Gaga foana ry zareo tamin’ny valin-teniny ka kepoka nangina terý, fa tsy nahita teny iray akory haniniany Azy teo imason’ny vahoaka teo.

La femme aux sept maris (20, 27-40)

Ny vehivavy no manana fito vady (Lk 20, 27-40)

27Quelques-uns des sadducéens, qui disent qu’il n’y a point de résurrection, s’approchèrent, et posèrent à Jésus cette question : 27Dia nanatona an’i Jesoa koa ny sasany tamin’ny Tsadôseanina izay mandà ny fitsanganan’ny maty ho velona, ka nanontany Azy hoe :
–     « 28Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit : Si le frère de quelqu’un meurt, ayant une femme sans avoir d’enfants, son frère épousera la femme, et suscitera une postérité à son frère. –     « 28Ry Mpampianatra ô, iizy nanome lalàna ho antsika hoe : ‘Raha misy lehilahy manambady ka maty momba, dia aoka ny rahalahiny hampakatra ny vadiny mba hiteraka hamelo-maso ny rahalahiny !
      29Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans enfants.       29Koa nisy olona fito mirahalahy ary nanambady ny zokiny, fa maty momba.
      30Le second et le troisième épousèrent la veuve ;       30Dia nanambady an-dravehivavy ny faharoa, fa maty momba koa.
      31il en fut de même des sept, qui moururent sans laisser d’enfants.       31Nanaraka izany dia nanambady azy indray ny fahatelo, ary nanao toy izany avokoa izy fito mirahalahy, fa maty momba daholo.
      32Enfin, la femme mourut aussi.       32Farany, dia maty koa ravehivavy.
      33A la résurrection, duquel d’entre eux sera-t-elle donc la femme ? Car les sept l’ont eue pour femme. »       33Koa ho vadin’iza ravehivavy raha mby amin’ny fitsangan’ny maty ho velona fa efa samy nanambady azy avokoa izy fito lahy ? »
34Jésus leur répondit :

–     « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris ;

34Dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Ny zanak’izao fiainana izao no mampaka-bady sy avoaka hampakarina ;

      35mais ceux qui seront trouvés dignes d’avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femmes ni maris.       35fa izay efa hita ho mendrika hahazo ny fiainana ho avy sy ny fitsanganana ho velona avy any amin’ny maty kosa, dia tsy mba mampaka-bady, na voaka hampakarina ;
      36Car ils ne pourront plus mourir, parce qu’ils seront semblables aux anges, et qu’ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection.       36ary tsy mety maty intsony izy, fa tahaka ny anjely sady Zanak’Andriamanitra, satria olona efa nataony mendrika hitsangana velona.
      37Que les morts ressuscitent, c’est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob.       37Ary raha ny hoe hitsangana velona ny maty, dia zavatra efa nambaran’iizy amin’ilay ao amin’ny toko momba ny Roimeny izany, fony izy niantso ny Tompo hoe : ‘Andriamanitr’i Abrahama sy Andriamanitr’i Itsehàka ary Andriamanitr’i Jakôba.’
      38Or, Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants; car pour lui tous sont vivants. »       38Koa velona eo anatrehany izy rehetra ireo, satria tsy mba Andriamanitry ny maty Izy, fa an’ny velona.
39Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent :

–     « Maître, tu as bien parlé. »

39Dia namaly ny sasany ny mpanora-dalàna ka nanao taminy hoe :

–     « Ry Mpampianatra ô, marina ny filazanao. »

40Et ils n’osaient plus lui faire aucune question. 40Ary tsy nisy olona sahy nanontany an’i Jesoa intsony.

Le Christ, Fils et Seigneur de David (20, 41-44)

I Kristy, zanak’i Davida sy Tompony (Lk 20, 41-44)

41Jésus leur dit :

–     « Comment dit-on que le Christ est fils de David ?

41Dia hoy i Jesoa tamin’ireto mapanora-dalàna :

–     « Ahoana no iantsoana an’i Kristy hoe zanak’i Davida,

      42David lui-même dit dans le livre des Psaumes : ‘Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite,       42nefa i Davida ihany no milaza ao amin’ny bokin’ny Salamo hoe : ‘Mipetraha eto ankavanako ;
      43Jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.       43Izaho kosa hanao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao ?’
      44David donc l’appelle Seigneur ; comment est-il son fils ? »       44Antsoin’i Davida hoe Tompoko i Kristy, ka ahoana no maha zanany Azy ? »

Jugement sur les scribes (20, 45-47)

Ny mpanora-dalàna tsarain’i Jesoa (Lk 20, 45-47)

Tandis que tout le peuple l’écoutait, il dit à ses disciples : 45Mbola mihaino Azy eo ny vahoaka rehetra dia hoy i Jesoa tamin’ny mpianany :
–     « Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans les places publiques ; qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les festins ; –     « Tandremo ny mpanora-dalàna, izay finaritra mitsangantsangana amin’ny akanjo rebareba, te ho arahabaina eny amin’ny kianja, tia ny fipetrahana voalohany amin’ny sinagôga mbamin’ny toerana voalohany amin’ny fanasana,
      qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l’apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement.       46fa mifetsy ny fananan’ny mpitondra-tena amin’ny fivavahana lavareny ataony mba ho fieboana fotsiny, ka hohelohina mafimafy kokoa izy.

Luc chapitre 21

Lioka toko faha-21

L’offrande de la veuve (21, 1-4)

Ny fanatitran’ny mpitondra-tena (Lk 21, 1-4)

1Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. 1Nanopy ny masony i Jesoa ka nahita ny mpanan-karena nanatitra vola tao amin’ny fandatsahan-drakitra.
2Il vit aussi une pauvre veuve, qui y mettait deux petites pièces. 2Dia nahita mpitondra-tena anankiray nanatitra farantsa kely varahina roa tao koa Izy,
3Et il dit :

–     « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres ;

3ka nanao hoe :

–     « Lazaiko marina aminareo fa io mpitondra-tena mahantra io no nandatsaka bebe kokoa noho izy rehetra ;

      4car c’est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu’elle avait pour vivre. »       4satria ireo rehetra ireo dia nanatitra ny ambim-bavany ho an’Andriamanitra, fa io kosa, dia tamin’ny fahantrany indrindra izy no nanatitra ny fivelomana rehetra nananany. »

Annonce des persécutions (21, 5-28)

Fanambaran’ny fahenjehana (Lk 21, 5-28)

5Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l’ornement du temple, Jésus dit : 5Ary nisy nilaza ny tempoly ho voaravaka vato tsara sy fanatitra sarobidy, fa hoy i Jesoa hoe :
–     « 6Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » –     « 6Ho avy ny andro handravana ireo zavatra rehetra hitanareo ireo, ka tsy havela hisy vato mifanongoa eo izay tsy horavana. »
7Ils lui demandèrent

–     « Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ? »

7Dia nanontany Azy izy ireo nanao hoe :

–     « Ry Mpampianatra, rahoviana no ho tonga izany, ary inona no famantarana hahalalana fa efa akaiky izany ? »

8Jésus répondit :

–     « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant : C’est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.

8Ka hoy i Jesoa hoe :

–     « Tandremo sao ho voafitaka ianareo, fa maro no ho avy hisandoka ny Anarako hanao hoe : ‘Izaho no izy, ary efa akaiky ny andro’, fa aza manaraka azy.

      9Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. »       9Ary raha mandre ady sy fikomiana ianareo, aza taitra : fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy mbola ho tonga miaraka amin’izay akory ny farany. »
10Alors il leur dit :

–     « Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume ;

10Dia hoy koa izy tamin’izy ireo :

–     « Hisy firenena hitsangana hiady amin’ny firenena, sy fanjakana hiady amin’ny fanjakana,

      11il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines ; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel.       11hisy horohoron-tany mafy sy areti-mandringana ary mosary amin’ny tany samihafa ; eny an-danitra koa, dia hisy fisehoana mahatahotra sy famantarana lehibe.
      12Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l’on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs, à cause de mon nom.       12Fa alohan’izany rehetra izany ianareo dia hosamborina, hoenjehina, hoentina any amin’ny sinagôga sy any an-trano-maizina, ary hatolotra ny mpanjaka sy ny manam-pahefana noho ny Anarako.
      13Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage.       13Izany no ho tonga aminareo, dia mba ho vavolombeloko ianareo.
      14Mettez-vous donc dans l’esprit de ne pas préméditer votre défense ;       14Koa alatsaho ao am-ponareo ny mba tsy hihevitra mialoha izay havalinareo akory ;
      15car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire.       15fa Izaho ihany no hanome vava anareo, sy fahendrena tsy ho azon’ny fahavalonareo toherina na lavina velively.
      16Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d’entre vous.       16Na ny ray aman-dreny sy ny rahalahinareo aza, mbamin’ny Havana aman-tsakaizanareo dia hanolotra anareo koa, ka hovonoiny ny maro aminareo,
      17Vous serez haïs de tous à cause de mon nom.       17ary ho halan’ny olona rehetra ianareo noho ny Anarako ;
      18Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête ;       18nefa tsy hisy ho very na dia singam-bolo iray amin’ny lohanareo aza.
      19par votre persévérance vous sauverez vos âmes.       19Ny faharetanareo no hamonjenareo ny tenanareo.
      20Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche.       20Rahefa hitanareo, voahodidin’ny miaramila i Jerosalema, dia fantaro amin’izany fa efa antomotra ny fandravana azy,
      21Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n’entrent pas dans la ville.       21ka amin’izany, izay any Jodea aoka handositra any an-tendrom-bohitra, izay ao an-tanàna aoka hivoaka any ivelany, ary izay an-tsaha aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony,
      22Car ce seront des jours de vengeance, pour l’accomplissement de tout ce qui est écrit.       22satria izany andro izany no ho andro famaizana sy hahatanterahan’izay rehetra voasoratra.
      23Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple.       23Loza ho an’ny bevohoka sy ny mitaiza kely amin’izany andro izany, fa ho lehibe tokoa ny fahoriana eto an-tany, ary ho mafy ny hatezeran’Andriamanitra amin’ity firenena ity :
      24Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que les temps des nations soient accomplis.       24haringana amin’ny lela sabatra izy, sy ho lasan-ko babo any amin’ny firenena rehetra, ary hohitsakitsahin’ny Jentily i Jerosalema mandra-pahafenon’ ny andron’ ny Jentily.
      25Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre les nations seront dans l’angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation,       25Hisy famantarana koa eny amin’ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary ety an-tany dia ho ory sy very hevitra ny firenena noho ny fikotrokotroky ny ranomasina sy ny onjany ;
      26tandis que les hommes défailleront de frayeur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde ; car les puissances des cieux seront ébranlées.       26ho ankona foana ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay loza hanjo an’izao tontolo izao, hihozongozona ny herin’ny lanitra.
      27Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire.       27Dia ho hita amin’izay ny Zanak’Olona avy any ambonin’ny rahona amim-pahefana sy voninahitra lehibe.
      28Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche.       28Raha vao miantomboka izany zavatra izany, dia miandrandrà ka asandrato ny lohanareo, fa efa akaiky ny fanavotana anareo.

Parabole du figuier (21, 29-33)

Fanoharan’ny amin’ny aviavy (Lk 21, 29-33)

29Et il leur dit une comparaison:

–     « Voyez le figuier, et tous les arbres.

29Dia nilaza fanoharana tamin’ny mpihaino Azy i Jesoa nanao hoe :

–     « Jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra :

      31Dès qu’ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l’été est proche.       31raha vao hitanareo fa manaroka izy, dia fantatrareo fa akaiky ny fahavaratra.
      31De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche.       32Toy izany koa raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia fantaro fa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra.
      32Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.       33Lazaiko marina aminareo fa tsy ho lany ity taranaka ity ambara-pahatongan’izany rehetra izany.
      33Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.       34Ho levona ny lanitra sy ny tany, fa ny teniko tsy mba ho levona.

Exhortation à la vigilance (21, 34-36)

Miambina mba tsy ho voatampoka (Lk 21, 34-36)

      34Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ;       34Tandremo fandrao vesaran’ny fihinanan-doatra sy ny fimamoana ary ny fiahiana izao fiainana izao ny fonareo ; ka tratrany tonga tampoka aminareo anie izany andro izany e !
      35car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre.       35Fa ho sahala amin’ny fandrika hahavoa ny olona rehetra mitoetra eto ambonin’ny tany izany.
      36Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme.       36Koa miambena ary, ary mivavaha mandrakariva mba ho mendrika ho afaka amin’izany loza rehetra tsy maintsy tonga izany ianareo, ka hitsangana hiseho eo anatrehan’ny Zanak’Olona. »

Les dernières journées de Jésus (21, 37-38)

Ny andon’i Jesoa farany (Lk 21, 37-38)

37Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des oliviers. 37Tamin’ny antoandro no nampianatra tao an-kianjan’ny Tempoly i Jesoa, fa nony avy ao dia lasa mankany ivelan’ny tanàna ka mandany ny alina tany amin’ny tendrombohitra Analanôliva.
38Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l’écouter. 38Ary vao maraina koa dia nanatona Azy tao an-kianjan’ny Tempoly ny vahoaka rehetra mba hihaino Azy.

La Passion de Jésus (Luc 21 et 22)

Ny Fijalian’i Jesoa (Lioka toko faha-21 sy faha-22)

Luc 22

Lioka toko faha-22

Le complot et la trahison de Juda (22, 1-6)

Ny famadihan’i Jodasy (Lk 22, 1-6)

1La fête des Pains sans levain, qu’on appelle Pâque, approchait. 1Efa mby akaiky ny fetin’ny Azima atao hoe Paka,
2Les grands prêtres et les scribes cherchaient la manière de le supprimer car ils craignaient le peuple. 2ary ny lohandoha-mpisorona sy ny mpanora-dalàna dia nikaroka izay hevitra hamonoana an’i Jesoa, fa natahotra ny vahoaka izy ireo.
3Et Satan entra en Judas appelé Iscariote, qui était du nombre des Douze, 3Nidiran’i Satana kosa i Jodasy, ilay atao hoe Iskariôta, anisan’ny roa ambin’ny folo lahy,
4et il alla s’entretenir avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. 4ka lasa izy nankany amin’ny lohandoha-mpisorona sy ny manam-pahefana niraharaha ny amin’izay hanolorany an’i Jesoa amin’izy ireo.
5Eux se réjouirent et convinrent de lui donner de l’argent. 5Dia faly izy ireo ka nanaiky hanome vola azy.
6Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour le leur livrer à l’écart de la foule. 6Ary nanaiky izy ka nikendry izay fotoana tsy hisy olona hanolorany Azy.

Préparatifs du repas pascal (22, 7-13)

Fanomanana ny sakaon’ny Paka (Lk 22, 7-13)

7Vint le jour des Pains sans levain où il fallait immoler la Pâque. 7Dia tonga ny andron’ny Azima izay tsy maintsy hamonoana ny zanak’ondrin’ny Paka,
8Jésus envoya Pierre et Jean en disant :

–     « Allez nous préparer la Pâque, que nous la mangions. »

8ka naniraka an’i Piera sy i Joany i Jesoa nanao hoe :

–     « Mandehana manamboatra ny sakafo Paka hohanintsika. »

9Ils lui demandèrent :

–     « Où veux-tu que nous la préparions ? »

–     « 9Aiza no tianao hanamboaranay azy ? »

hoy ireo.

10Il leur répondit :

–     « A votre entrée dans la ville, voici que viendra à votre rencontre un homme portant une cruche d’eau. Suivez-le dans la maison où il entrera,

10Dia hoy Izy taminy :

–     « Indro, rahefa miditra ao an-tanàna ianareo, dia hifanena amin’ny lehilahy anankiray mitondra siny feno rano, ka manaraha azy any amin’izay trano hidirany,

      11et vous direz au propriétaire de cette maison : ‘Le Maître te fait dire : Où est la salle où je vais manger la Pâque avec mes disciples ?’       11dia lazao amin’ny tompon-trano hoe : ‘Izao no asain’ny Mpampianatra lazaina aminao : Aiza ny efitrano hihinanako ny sakafo Paka miaraka amin’ny mpianatro ?’
      12Et cet homme vous montrera la pièce du haut, vaste et garnie ; c’est là que vous ferez les préparatifs. »       12Dia hotoroany efitrano malalaka àry fanaka ianareo, ka no amboary izay ilaina. »
13Ils partirent, trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. 13Dia nandeha izy ireo ka nahita araka izay nolazain’i Jesoa taminy, ary nanamboatra ny sakafo Paka.

Le repas pascal (22, 14-20)

Ny sakafon’ny Paka (Lk 22, 14-20)

14Et quand ce fut l’heure, il se mit à table, et les apôtres avec lui. 14Nony tonga ny fotoana, dia nipetraka hihinana i Jesoa sy ny apôstôly roa ambin’ny folo lahy.
15Et il leur dit :

–     « J’ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.

15Ary hoy Izy tamin’izy ireo :

–     « Naniry dia naniry hiara-mihinana ity sakafo Paka ity aminareo Aho alohan’ny hijaliako ;

      16Car, je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le Royaume de Dieu. »       16fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana azy intsony aho mandra-pahatanterany any amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. »
17Il reçut alors une coupe et, après avoir rendu grâce, il dit :

–     « Prenez-la et partagez entre vous.

17Dia nandray kalisy Izy ka nisaotra, ary nanao hoe :

–     « Raiso ity, ka zarao aminareo.

      18Car, je vous le déclare: Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu’à ce que vienne le Règne de Dieu. »       18Fa lazaiko aminareo fa hatramin’izao dia tsy hisotro divay intsony Aho mandra-pahatongan’ny Fanjakan’Andriamanitra. »
19Puis il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant :

–     « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »

19Rahefa izany, dia nandray mofo i Jesoa, ka nony efa nisaorany an’ Andriamanitra izany dia novakîny sy nomeny azy ireo nataony hoe :

–     « Ny tenako ity, izay atolotra ho anareo ; manaova izany ho fahatsiarovana Ahy. »

20Et pour la coupe, il fit de même après le repas, en disant :

–     « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang versé pour vous.

20Dia nataony toy izany koa ny kalisy rahefa avy nihinana, ka hoy Izy hoe :

–     « Ity kalisy ity no ilay Fanekempihavanana Vaovao aorin’ Andriamanitra amin’ny rako, izay alatsaka ho anareo.

Annonce de la trahison (22, 21-23)

Fanambaràna ny famadihan’i Jodasy (Lk 22, 21-23)

      21Mais voici : la main de celui qui me livre se sert à cette table avec moi.       21Kanefa indro ny tanan’izay mamadika Ahy efa mby eto amiko eto ambony latabatra.
      22Car le Fils de l’homme s’en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme par qui il est livré ! »       22Raha ny Zanak’Olona, dia mandeha araka ny lahatra ; fa mampalahelo kosa ilay olona hanolotra Azy. »
23Et ils se mirent à se demander les uns aux autres lequel d’entre eux allait faire cela. 23Dia nifanontany ny mpianatra hoe :

–     « Iza amintsika re no dia hahavita izany ? »

Qui est le plus grand ? (22, 24-27)

Iza no lehibe indrindre ? (Lk 22, 24-27)

24Ils en arrivèrent à se quereller sur celui d’entre eux qui leur semblait le plus grand. 24Ary velona koa ny adihevitra tamin’ny apôstôly, momba ny hahalalany izay lehibe indrindra amin’izy ireo,
25Il leur dit :

–     « Les rois des nations agissent avec elles en Seigneurs, et ceux qui dominent sur elles se font appeler bienfaiteurs.

25ka hoy i Jesoa taminy :

–     « Eo amin’ny hafa firenena, ny mpanjaka dia manjakazaka ary ny mpanampatra fahefana no mitonon-tena hoe mpanao soa ;

      26Pour vous, rien de tel. Mais que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert.       26fa aminareo kosa tsy mba toy izany, fa aoka izay lehibe aminareo no ho toy ny zandry, ary izay mandidy no ho toy ny mpanompo.
      27Lequel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Or, moi, je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert.       27Fa iza moa no lehibebe kokoa, ny mihinana amin’ny latabatra ve sa ny manompo ? Moa tsy ny mihinana amin’ny latabatra ve ? Ary Izaho anefa eto aminareo dia toy ny mpanompo.

Promesse de bonheur aux apôtres (22, 28-30)

Valisoa ampanantenaina ho an’ny apôstôly (Lk 22, 28-30)

      28Vous êtes, vous, ceux qui avez tenu bon avec moi dans mes épreuves.       28Ianareo moa, naharitra nanaraka Ahy tamin’izay nanjo Ahy,
      29Et moi, je dispose pour vous du Royaume comme mon Père en a disposé pour moi :       29Izaho kosa hanamboatra fanjakana ho anareo, tahaka ny nanamboaran’ny Raiko fanjakana ho Ahy,
      30ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël. »       Mba hihinananareo sy hisotroanareo eo amin’ny latabatro any amin’ny fanjakako, ary hipetrahanareo amin’ny sezafiandrianana hitsara ny foko roa ambin’ny folo amin’i Israely. »

Annonce du retour et des reniements de Pierre (22, 31-34)

Fanambaràna ny fiverenana sy ny fandavan’i Piera (Lk 22, 31-44)

31Le Seigneur dit :

–     « Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous secouer dans un crible comme on fait pour le blé.

31Ary hoy ny Tompo hoe :

–     « Ry Simôna, ry Simôna, indro i Satana nitady hikororoka anareo tahaka ny vary,

      32Mais moi, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. »       32fa Izaho nangataka ho anao, mba tsy ho lavo ny finoanao, ary rahefa mibebaka ianao dia hamafiso ny rahalahinao. »
33Pierre lui dit :

–     « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller même en prison, même à la mort. »

31Ary hoy i Piera taminy :

–     « Vonon-kanaraka Anao aho, Tompoko, na ho ao an-tranomaizina, na ho any amin’ny fahafatesana aza. »

34Jésus dit :

–     « Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd’hui, que tu n’aies par trois fois nié me connaître. »

34Fa hoy i Jesoa hoe :

–     « Lazaiko aminao, ry Piera, fa mbola tsy haneno ny akoho anio, dia handà intelo ho tsy mahalala Ahy ianao. »

L’heure du combat décisif (22, 35-38)

Ny oran’ny ady farany (Lk 22, 35-38)

35Et il leur dit :

–     « Lorsque je vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? »

Ils répondirent :

–     « De rien. »

35Ary hoy koa i Jesoa tamin’ny mpianany :

–     « Raha naniraka anareo tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kiraro Aho, moa orin-javatra ve ianareo ? »

–     « Tsy orin’inona n’inona izahay »

Hoy izy ireo.

36Il leur dit :

–     « Maintenant, par contre, celui qui a une bourse, qu’il la prenne; de même celui qui a un sac; et celui qui n’a pas d’épée, qu’il vende son manteau pour en acheter une.

36Dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Fa amin’izao kosa izay manan-kitapom-bola aoka hitondra azy ; toy izany koa izay manan-kitapom-batsy, ary izay tsy manan-tsabatra aoka hivarotra ny akanjony ka hividy iray ;

      37Car, je vous le déclare, il faut que s’accomplisse en moi ce texte de l’Écriture: On l’a compté parmi les criminels. Et, de fait, ce qui me concerne va être accompli. »       37fa lazaiko marina aminareo fa ity tenin’ny Soratra Masina ity koa tsy maintsy ho tanteraka amiko, dia ilay hoe : ‘Natao ho isan’ny mpanao ratsy Izy, fa efa ho tapitra daholo ny amiko. »
38Ils lui dirent :

–     « Seigneur, voici deux épées. »

Il leur répondit :

–     « C’est assez. »

38Dia hoy izy ireo :

–     « Tompoko, indreto misy sabatra roa. »

Dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Ampy izay. »

Prière et agonie au mont des Oliviers (22, 39-46)

Tao amin’ny tendrombohitra Analanôliva (Lk 22, 39-46)

39Il sortit et se rendit comme d’habitude au mont des Oliviers et les disciples le suivirent. 39Dia nivoaka nankany an-tendrombohitra Analanôliva araka ny fanaony i Jesoa, ka nanaraka Azy koa ny mpianany.
40Arrivé sur place, il leur dit :

–     « Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. »

40Nony tonga tany Izy dia nanao tamin’izy ireo hoe :

–     « Mivavaha mba tsy ho azon’ny fakampanahy ianareo. »

41Et lui s’éloigna d’eux à peu près à la distance d’un jet de pierre ; s’étant mis à genoux, il priait, disant : 41Dia nihataka tamin’izy ireo tokony ho tra-toraka Izy ka nandohalika, dia nivavaka, nanao hoe :
–     « 42Père, si tu veux écarter de moi cette coupe… Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se réalise ! » –     « 42Raiko, raha sitrakao, halaviro ahy izao ; ny sitraponao anefa no aoka ho tanteraka, fa tsy ny ahy ! »
43Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. 43Tamin’izay dia nisy Anjely anankiray avy tany an-danitra niseho taminy nankahery Azy.
44Pris d’angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. 44Dia voan’ny fiadiana aina Izy, fa vao mainka nivavaka mafimafy kokoa. Ary nanjary toy ny ra ny hatsembohany sady nipotrapotraka tamin’ny tany.
45Quand, après cette prière, il se releva et vint vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. 45Nony nitsangana avy nivavaka Izy, dia nankeo amin’ny mpianany ka nahita azy matory noho ny alahelo,
46Il leur dit :

–     « Quoi ! Vous dormez ! Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation ! »

46ary nilaza taminy hoe :

–     « Nahoana no matory ianareo ? Mifohaza ka mivavaha mba tsy ho azon’ny fakam-panahy ianareo ! »

L’arrestation de Jésus (22, 47-53)

Ny nisamborana an’i Jesoa (Lk 22, 47-53)

47Il parlait encore quand survint une troupe. Celui qu’on appelait Judas, un des Douze, marchait à sa tête ; il s’approcha de Jésus pour lui donner un baiser. 47Raha mbola niteny i Jesoa, dia indro nisy andian’olona maromaro nitranga ka ilay atao hoe Jodasy, anankiray tamin’ny roa ambin’ny folo lahy, no lohalalana, ary nanatona an’i Jesoa ilay io mba hanoroka Azy.
48Jésus lui dit :

–     « Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils de l’homme ! »

48Ary hoy i Jesoa taminy :

–     « Ry Jodasy, dia fanorohana lahy no anoloranao ny Zanak’Olona ? »

49Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent :

–     « Seigneur, frapperons-nous de l’épée ? »

49Nony hitan-dry zareo teo amin’i Jesoa izay hanjo, dia hoy izy taminy :

–     « Tompoko, mba hamely amin’ny sabatra ve izahay ? »

50Et l’un d’eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l’oreille droite. 50Dia nasian’ny anankiray taminy tokoa ny mpanompon’ny mpisorombe, ka afaka terý ny sofiny ankavanana.
51Mais Jésus prit la parole :

–     « Laissez faire, même ceci »

dit-il et, lui touchant l’oreille, il le guérit.

51Fa hoy i Jesoa hoe :

–     « Aoka izay. »

Dia nanendry ny sofin-dralehilahy Izy, ka nahasitrana azy.

52Jésus dit alors à ceux qui s’étaient portés contre lui, grands prêtres, chefs des gardes du Temple et anciens :

–     « Comme pour un bandit, vous êtes partis avec des épées et des bâtons !

52Ary hoy i Jesoa tamin’ny lohandoha-mpisorona sy ny mpandraharaha amin’ny tempoly ary ny loholona izay tonga teo hamabo Azy :

–     « Mova tsy hisambotra Jody izato fiavinareo, mitondra sabatra sy kibay !

      53Quand j’étais avec vous chaque jour dans le Temple, vous n’avez pas mis la main sur moi ; mais c’est maintenant votre heure, c’est le pouvoir des ténèbres. »       53Teo aminareo isan-andro tao an-kianjan’ny tempoly Aho, nefa tsy nikasi-tanana Ahy akory ianareo ; fa izao tonga ny fotoanareo sy ny herin’ny maizina. »

Les reniements de Pierre (22, 54-62)

Ny fandavan’i Piera (Lk 22, 54-62)

54Ils se saisirent de lui, l’emmenèrent et le firent entrer dans la maison du Grand Prêtre. Pierre suivait à distance. 54Dia nisambotra an’i Jesoa ireo ka nitondra azy tany an-tranon’ny mpisorombe. I Piera izany nanaraka teny lavidavitra eny ihany.
55Comme ils avaient allumé un grand feu au milieu de la cour et s’étaient assis ensemble, Pierre s’assit au milieu d’eux. 55Ary nampirehitra afo teo afovoan’ny tokotany ny olona, dia nipetraka nanodidina, ka mba niara-nipetraka taminy teo koa i Piera.
56Une servante, le voyant assis à la lumière du feu, le fixa du regard et dit :

–     « Celui-là aussi était avec lui. »

56Nisy ankizivavy anankiray kosa nahita azy nipetraka tao akaikin’ny afo, ka nijery azy, dia nanao hoe :

–     « Ity koa niaraka tamin’io. »

57Mais il nia en disant :

–     « Femme, je ne le connais pas. »

57Fa nandà i Piera nanao hoe :

–     « Ravehivavy, tsy mahalala Azy akory aho. »

58Peu après, un autre dit en le voyant :

–     « Toi aussi, tu es des leurs. »

Pierre répondit :

–     « Je n’en suis pas. »

58Nony afaka kelikely dia nisy lehilahy anankiray koa nahita azy ka nanao hoe :

–     « Ianao koa lahy naman’irony olona irony. »

Fa hoy i Piera :

–     « Ry sakaiza, tsy namany akory aho. »

59Environ une heure plus tard, un autre insistait :

–     « C’est sûr, disait-il, celui-là était avec lui ; et puis, il est Galiléen. »

59Ora iray taorian’izany, dia nisy hafa nilaza tamim-pitokiana hoe :

–     « Tena marina raha tsy namany koa ralehilahy ity, satria Galileanina izy. »

60Pierre répondit :

–     « Je ne sais pas ce que tu veux dire. »

Et aussitôt, comme il parlait encore, un coq chanta.

60Dia hoy i Piera :

–     « Ry sakaiza, tsy fantatro izay lazainao. »

Niaraka tamin’izay raha mbola niteny izy, dia naneno ny akoho.

61Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre ; et Pierre se rappela la parole du Seigneur qui lui avait dit : « Avant que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. » 61Ary nitodika nijery an’i Piera ny Tompo, ka tsaroan’i Piera ilay tenin’ny Tompo nanao hoe : ‘Alohan’ny maneno akoho anio, dia handà Ahy intelo ianao ;
62Il sortit et pleura amèrement. 62dia lasa nankany ivelany izy ka nitomany fatratra.

Premiers outrages (22, 63-65)

Voaloham-panevatevana (Lk 22, 63-65)

63Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le battaient. 63Dia nataon’ireo olona nitana Azy fihomehezana i Jesoa sady nokapohiny,
64Ils lui avaient voilé le visage et lui demandaient :

–     « Fais le prophète ! Qui est-ce qui t’a frappé ? »

64notampenany ny masony, notehafiny ny tavany, dia hoy izy taminy :

–     « Vinanio hoe izay namely Anao ! »

65Et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres insultes. 65Ary maro ny teny ratsy hafa nanaratsiany Azy.

Jésus devant le Sanhédrin (22, 66-71)

I Jesoa teo anatrehan’ny Sinedry (Lk 22, 66-71)

66Lorsqu’il fit jour, le conseil des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, se réunit, et ils l’emmenèrent dans leur Sanhédrin, 66Nony vao maraina ny andro, dia nivory ny loholona sy ny lohandoha-mpisorona ary ny mpanora-dalàna, ka nentiny tao amin’ny Sinedry i Jesoa
67et lui dirent :

–     « Si tu es le Messie, dis-le-nous. »

Il leur répondit :

–     « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas ;

67ary hoy izy taminy :

–     « Raha Ianao no Kristy, dia lazao aminay. »

Fa hoy Izy taminy :

–     « Na hilaza aminareo aza Aho, tsy hinoanareo akory ;

      68et si j’interroge, vous ne répondrez pas.       68ary raha hanontany anareo aza Aho, tsy hovalianareo na halefanareo akory.
      69Mais désormais le Fils de l’homme siégera à la droite du Dieu puissant. »       69Tsy ho ela intsony anefa ny Zanak’Olona dia hipetraka eo ankavanan’ilay Andriamanitra mahery. »
70Ils dirent tous :

–     « Tu es donc le Fils de Dieu ! »

Il leur répondit :

–     « Vous-mêmes, vous dites que je le suis. »

70Dia hoy izy rehetra :

–     « Zanak’Andriamanitra izany Ianao ? »

Ary hoy Izy taminy :

–     « Voalazanareo, Izy Aho. »

71Ils dirent alors :

–     « Qu’avons-nous encore besoin de témoignage, puisque nous l’avons entendu nous-mêmes de sa bouche ? »

71Ka hoy izy ireo :

–     « Inona indray no ilantsika vavolombelona ? Tenantsika no nandre tamin’ny vavany. »

Luc chapitre 23 :

Lioka toko faha-23 :

Jésus devant Pilate (23, 1-7)

I Jesoa teo anatrehan’i Pilato (Lk 23, 1-7)

1Et ils se levèrent tous ensemble pour le conduire devant Pilate. 1Tamin’izay dia nitsangana ny mpivory rehetra ka nitondra an’i Jesoa tany amin’i Pilato,
2Ils se mirent alors à l’accuser en ces termes :

–     « Nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation: il empêche de payer le tribut à César et se dit Messie, roi. »

2ary niampanga Azy toy izao :

–     « Azonay nampiodina ny firenenay ilay io, sy nandrara tsy handoa hetra ho an’ny Amperôra, ary nilaza ny tenany ho Kristy Mpanjaka. »

3Pilate l’interrogea :

–     « Es-tu le roi des Juifs ? »

Jésus lui répondit :

–     « C’est toi qui le dis. »

3Dia nanontany an’i Jesoa i Pilato nanao hoe :

–     « Moa mpanjakan’ny Jody ve Ianao ? »

Ka novaliany hoe :

–     « Voalazanao. »

4Pilate dit aux grands prêtres et aux foules :

–     « Je ne trouve rien qui mérite condamnation en cet homme. »

4Ary hoy i Pilato tamin’ny lohandoha-mpisorona sy ny vahoaka :

–     « Tsy hitako izay mahameloka io lehilahy io. »

5Mais ils insistaient en disant :

–     « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée à partir de la Galilée jusqu’ici. »

5Fa vao mainka nanao izay handentehana izy ireo nanao hoe :

–     « Mampiodina ny vahoaka Izy, aeliny eran’i Jodea manontolo ny fampianarany, dia hatrany Galilea izay nanombohany ka hatratý. »

6A ces mots, Pilate demanda si l’homme était Galiléen 6Nony nandre ny teny hoe Galilea i Pilato, dia nanontany raha olona avy any Galilea Izy ;
7et, apprenant qu’il relevait de l’autorité d’Hérode, il le renvoya à ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. 7ka nony fantany fa hoe avy amin’ny tany fehezin’i Herôda Izy, dia nampanateriny tany amin’i Herôda, izay tao Jerosalema koa tamin’izany andro izany.

Jésus devant Hérode (23, 8-12)

I Jesoa teo anatrehan’i Herôda (Lk 23, 8-12)

8A la vue de Jésus, Hérode se réjouit fort, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu’il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire quelque miracle. 8Faly dia faly i Herôda nony nahita an’i Jesoa, fa ela no naniriany hahita Azy, noho ny fandrenesany Azy efa maresaka erý, sady nanantena izy fa hahita hanao famantarana.
9Il l’interrogeait avec force paroles, mais Jésus ne lui répondit rien. 9Nanao fanontaniana maro taminy izy, fa tsy namaly na inona na inona kosa i Jesoa.
10Les grands prêtres et les scribes étaient là qui l’accusaient avec violence. 10Eo izany ny lohandoha-mpisorona sy ny mpanora-dalàna efa nikiribiby erý miampanga Azy.
11Hérode en compagnie de ses gardes le traita avec mépris et se moqua de lui ; il le revêtit d’un vêtement éclatant et le renvoya à Pilate. 11Dia notebahin’i Herôda sy ny miaramilany Izy, ka nony efa nampiakanjoiny akanjo fotsy sy nolalaoviny, dia naveriny tany amin’i Pilato indray.
12Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent amis, eux qui auparavant étaient ennemis. 12Tamin’izay andro izay dia tonga nisakaiza terý i Herôda sy i Pilato, ilay efa nifandrafy teo iny.

Jésus de nouveau devant Pilate (23, 13-25)

I Jesoa teo anatrehan’i Pilato indray (Lk 23, 13-25)

13Pilate alors convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple 13Nasain’i Pilato novorina ny lohandoha-mpisorona sy ny manampahefana Jody ary ny vahoaka,
14et il leur dit :

–     « Vous m’avez amené cet homme-ci comme détournant le peuple du droit chemin ; or, moi qui ai procédé devant vous à l’interrogatoire, je n’ai rien trouvé en cet homme qui mérite condamnation parmi les faits dont vous l’accusez ;

14dia nilazany hoe :

–     « Nentinareo tatý io Lehilahy io, fa hoe mandrendri-bahoaka hikomy, ary efa nanadina Azy teo anatrehanareo aho, nefa tsy hitako velively izay helony amin’izay iampanganareo azy.

      15Hérode non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé. Ainsi il n’y a rien qui mérite la mort dans ce qu’il a fait.       15Tahaka izany koa i Herôda, fa namerina Azy ho atý amintsika izy ; ary indro tsy misy na inona na inona tokony hanamelohana Azy ho faty.
      16Je vais donc lui infliger un châtiment et le relâcher. »       16Koa hofaiziko Izy, dia halefako. »
17Ils s’écrièrent tous ensemble :

–     « Supprime-le et relâche-nous Barabbas. »

17Kanjo indray niredona ny vahoaka niantso hoe :

–     « Vonoy io, fa Barabasy alefaso ho anay. »

18(Or il devait leur relâcher quelqu’un à chaque fête.) 18(Lk Fa tsy maintsy mandefa mpifatotra iray ho an’ny vahoaka rahateo izy amin’ny andro fety.)
19Ce dernier avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. 19I Barabasy anefa dia natao an-tranomaizina, satria sendra nisy fikomiana tao an-tanàna, ka namono olona izy.
20De nouveau Pilate s’adressa à eux dans l’intention de relâcher Jésus. 20Dia mbola niteny ihany i Pilato, fa te handefa an’i Jesoa ;
21Mais eux vociféraient :

–     « Crucifie, crucifie-le. »

21nefa niantso mafy ny vahoaka nanao hoe :

–     « Fantsiho ! Fantsiho amin’ny Hazofijaliana Izy ! »

22Pour la troisième fois, il leur dit :

–     « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc lui infliger un châtiment et le relâcher. »

22Fa niteny tamin’izy ireo fanintelony indray i Pilato nanao hoe :

–     « Inona ary no ratsy nataony ? Tsy hitako izay heloka tokony hahafaty Azy ; koa hofaiziko Izy, dia halefako. »

23Mais eux insistaient à grands cris, demandant qu’il fût crucifié, et leurs clameurs allaient croissant. 23Nefa nikiry izy ireo niantso mafy nangataka Azy hofantsihana amin’ny Hazofijaliana, ka nitombo nitombo ihany ny horakoraka.
24Alors Pilate décida que leur demande serait satisfaite. 24Dia nasain’i Pilato hatao izay nangatahiny :
25Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour émeute et meurtre, celui qu’ils demandaient ; quant à Jésus, il le livra à leur volonté. 25ilay notadiaviny ho afaka sy natao an-tranomaizina noho ny fikomiana sy vono olona moa nalefany, ary i Jesoa kosa natolony hanaovany izay sitrapony.

Sur le chemin du calvaire (23, 26-32)

Teny an-dalana ho any Kalvarý (Lk 23, 26-32)

26Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. 26Ary raha nitondra an’i Jesoa hovonoina ireo miaramila, dia nisy lehilahy Sireneanina anankiray avy any an-tsaha atao hoe Simôna ; notanany ralehilahy, dia nampitondrainy ny Hazofijaliana nanaraka an’i Jesoa.
27Il était suivi d’une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. 27Nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy sy vehivavy koa, izay nandon-tratra nitomany Azy.
28Jésus se tourna vers elles et leur dit :

–     « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants.

28Fa nitodika azy ireo i Jesoa ka nanao hoe :

–     « Ry vehivavin’i Jerosalema, aza mitomany Ahy foana, fa ny tenanareo sy ny zanakareo no itomanio,

      29Car voici venir des jours où l’on dira: « Heureuses les femmes stériles et celles qui n’ont pas enfanté ni allaité. »       29fa indro ho avy ny andro hanaovana hoe : ‘Sambatra ny vehivavy momba, tsy niteraka sady tsy nampinono !’
      30Alors on se mettra à dire aux montagnes : « Tombez sur nous », et aux collines : « Cachez-nous. »       30Amin’izay ny olona vao hilaza amin’ny tendrombohitra hoe : ‘Mianjerà aminay ; sy amin’ny havoana hoe : ‘Saròny izahay,
      31Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, qu’en sera-t-il de l’arbre sec ? »       31fa raha toy izany no atao amin’ny hazo lena, hatao ahoana amin’ny hazo maina ? »
32On en conduisait aussi d’autres, deux malfaiteurs, pour les exécuter avec lui. 32Ary nisy olon-dratsy roa lahy koa nentin’ny miaramila, hiara-kovonoina amin’i Jesoa.

Le crucifiement (23, 33-34)

Ny famantsihana teo ambony Hazofijaliana (Lk 23, 33-34)

33Arrivés au lieu dit  » le Crâne « , ils l’y crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l’un à droite, et l’autre à gauche. 33Nony tonga tany amin’ny toerana atao hoe Kalvarý, dia nofantsihany tamin’ny Hazofijaliana i Jesoa, sy ireo olon-dratsy ireo, ny iray moa teo ankavanany ary ny iray kosa teo ankaviany.
34Jésus disait :

–     « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. »

Et, pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort.

34Dia hoy i Jesoa hoe :

–     « Raiko, avelao ny helony, fa tsy fantany izay ataony. »

Ary nataon’ireo miaramila antsapaka no fizara ny fitafiany.

Jésus en croix raillé et outragé (23, 35-38)

I Jesoa teo ambony Hazofijaliana noharabiana sy notevatevaina (Lk 23, 35-38)

35Le peuple restait là à regarder; les chefs, eux, ricanaient ; ils disaient :

–     « Il en a sauvé d’autres. Qu’il se sauve lui-même s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »

35Ny vahoaka nijanona nijery teo, ary ny loholona avy no nandatsa an’i Jesoa nanao hoe :

–     « Namonjy ny sasany Izy ka aoka hamonjy ny tenany, raha Izy no Kristin’ Andriamanitra, ilay voafidy. »

36Les soldats aussi se moquèrent de lui: s’approchant pour lui présenter du vinaigre, ils dirent : 36Ny miaramila koa naneso Azy ka nanatona nanolotra vinaingitra Azy, ary nanao hoe :
–     « 37Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » –     « 37Raha Ianao no mpanjakan’ny Jody, vonjeo ny tenanao. »
38Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « C’est le roi des Juifs. » 38Teo ambonin’ny lohan’i Jesoa koa dia nisy soratra tamin’ny teny grika sy latinina ary hebrio nanao hoe : ‘Ity no Mpanjakan’ny Jody’.

Le bon larron (23, 39-43)

Ilay jiolahy nivalo (Lk 23, 39-43)

39L’un des malfaiteurs crucifiés l’insultait :

–     « N’es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous aussi ! »

39Ary ny anankiray tamin’ireo mpangalatra izay nihantona teo dia nanevateva an’i Jesoa nanao hoe :

–     « Raha Ianao no Kristy, vonjeo ny tenanao sy izahay. »

40Mais l’autre le reprit en disant :

–     « Tu n’as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine !

40Fa nanarin’ilay anankiray izy, nataony hoe :

–     « Ialahy koa ve tsy matahotra an’Andriamanitra, saingy hoe samy voaheloka ho faty izao ?

      41Pour nous, c’est juste : nous recevons ce que nos actes ont mérité ; mais lui n’a rien fait de mal. »       41Ny antsika dia rariny izao, satria mandray ny valin’ny ratsy nataontsika isika ; fa ny Azy kosa tsy mba nanao ratsy na inona na inona Izy. »
42Et il disait :

–     « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. »

42Dia hoy izy tamin’i Jesoa :

–     « Tompoko, tsarovy aho rahefa mby any amin’ny fanjakanao Ianao. »

43Jésus lui répondit :

–     « En vérité, je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis. »

43Ka hoy ny navalin’i Jesoa azy :

–     « Lazaiko marina aminao fa anio dia hihaona amiko any am-paradisa ianao. »

La mort de Jésus (23, 44-46)

Ny nahafatesan’i Jesoa (Lk 23, 44-46)

44C’était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu’à trois heures, 44Ary rahefa tokony ho tamin’ny mitataovovonana, dia rakotra haizina ny tany tontolo ka naharitra hatramin’ny telo tolakandro izany,
45le soleil ayant disparu. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu ; 45fa nihamaizina ny masoandro ; ary triatra nisasaka roa ny efitra lamba tao amin’ny Toeramasina.
46Jésus poussa un grand cri ; il dit :

–     « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. »

Et, sur ces mots, il expira.

46Ary niantso tamin’ny feo mahery i Jesoa nanao hoe :

–     « Raiko ! Apetrako ao an-tananao ny fanahiko. »

Nony voalazany izany dia niala aina Izy.

Après la mort de Jésus (23, 47-49)

Taorian’ny nahafatesan’i Jesoa (Lk 23, 47-49)

47Voyant ce qui s’était passé, le centurion rendait gloire à Dieu en disant:

–     « Sûrement, cet homme était juste. »

47Rahefa nahita ny zava-niseho teo ny kapiteny, dia nanome voninahitra an’Andriamanitra ka nanao hoe :

–     « Tena olo-marina tokoa io Lehilahy io. »

48Et tous les gens qui s’étaient rassemblés pour ce spectacle, à la vue de ce qui s’était passé, s’en retournaient en se frappant la poitrine. 48Ny vahoaka rehetra vory teo mba hijery koa, nony nandinika ny zava-niseho, dia lasa niverina nandondona ny tratrany.
49Tous ses familiers se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. 49Fa ny olom-pantatr’i Jesoa rehetra kosa dia nijoro teny lavidavitra omban’ireo vehivavy nanaraka Azy tany Galilea, ka samy nijery izany.

La mise au tombeau (23, 50-56)

Ny fandevenana (Lk 23, 50-56)

50Alors survint un homme du nom de Joseph, membre du conseil, homme bon et juste : 50Ary nisy lehilahy tsara fanahy sady marina anankiray atao hoe Jôsefa izay anisan’ny Sinedry :
51il n’avait donné son accord ni à leur dessein, ni à leurs actes. Originaire d’Arimathée, ville juive, il attendait le Règne de Dieu. 51tsy mba nisy neken’izy io na ny hevi-dratsin’ny sasany na ny nataon’izy ireo ; avy any Harimatia tanànan’i Jodea izy, ary mba nanantena ny Fanjakan’Andriamanitra koa.
52Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. 52Nanatona an’i Pilato izy, ka nangataka ny vatan’i Jesoa.
53Il le descendit de la croix, l’enveloppa d’un linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc où personne encore n’avait été mis. 53Dia nampidinany ny faty ka nofonosiny lamba, ary naleviny tao anatin’ny fasana anankiray nolavahana tamin’ny vato, sy tsy mbola nandevenana olona.
54C’était un jour de Préparation et le sabbat approchait. 54Andro fiomanana tamin’izay andro izay sady efa hiantomboka ny sabata.
55Les femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée suivirent Joseph ; elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été placé. 55Ary ny vehivavy nanaraka an’i Jesoa avy tany Galilea dia niaraka tamin’i Jôsefa koa, ka nijery ny tao am-pasana sy izay fomba fametrahana ny vatan’i Jesoa.
56Puis elles s’en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Durant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement 56Rahefa niverina avy any izy ireo, dia namboatra zava-manitra sy menaka manitra, fa nony sabata ny andro vao nitsahatra araka ny Lalàna.

La résurrection de Jésus

Ny fitsangan-ko velona i Jesoa

Luc 24

Lioka toko faha-24

Le tombeau vide et le message de l’ange (24, 1-8)

Ny fasana foana. Hafatr’ireo anjely (Lk 24, 1-7)

1et, le premier jour de la semaine, de grand matin, elles vinrent à la tombe en portant les aromates qu’elles avaient préparés. 1Nony marainakoan’ny andro alahady, dia nankany amin’ny fasana ireo vehivavy nitondra ny zava-manitra efa namboariny ;
2Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. 2ary hitany fa efa voakodia lavidavitry ny fasana ny vato,
3Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 3ka niditra izy ireo, fa tsy nahita ny fatin’i Jesoa Tompo.
4Or, comme elles en étaient déconcertées, voici que deux hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. 4Mbola very hevitra noho izany eo izy ireo, dia indro nisy olona roalahy niseho teo akaikiny, nitafy fitafiana mamirapiratra.
5Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre quand ils leur dirent:

–     « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?

5Dia natahotra izy ireo ka niondrika, fa nilazan’iretsy hoe :

–     « Nahoana no atý amin’ny maty no itadiavanareo ilay velona ?

      6Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée ;       6Tsy eto Izy fa efa nitsangana ; tsarovy ny teny nolazainy taminareo fony Izy mbola tany Galilea, hoe :
      7il disait : ‘Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu’il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite.’ »       7‘Tsy maintsy hatolotra ao an-tanan’ny mpanota ny Zanak’Olona sy hofantsihana amin’ny Hazofijaliana, ary hitsangana velona amin’ny andro fahatelo’. »
8Alors, elles se rappelèrent ses paroles ; 8Izay vao tsaroan’ireto vehivavy ny tenin’i Jesoa,

Les apôtres ne croient pas la parole des femmes (24, 9-11)

Ny apôstôly tsy nino ny nolazain’ireo vehivavy (Lk 24, 8-11)

9revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. 9ka tafaverina avy tany amin’ny fasana izy ireo dia nilaza izany rehetra izany tamin’ny iraika ambin’ny folo lahy sy ny namany rehetra ;
10C’étaient Marie de Magdala et Jeanne et Marie de Jacques ; leurs autres compagnes le disaient aussi aux apôtres. 10dia i Maria avy any Magdalà sy i Jôhanina ary i Maria renin’i Jakôba izany ; ary ny vehivavy hafa niaraka taminy koa dia samy nilaza izany tamin’ny apôstôly.
11Aux yeux de ceux-ci ces paroles semblèrent un délire et ils ne croyaient pas ces femmes. 11Fa nataony ho arirarira foana ny tenin’izy ireo ka tsy ninoany.

Pierre au tombeau (24, 12)

I Piera teo amin’ny fasana (Lk 24, 12)

12Pierre cependant partit et courut au tombeau; en se penchant, il ne vit que les bandelettes, et il s’en alla de son côté en s’étonnant de ce qui était arrivé. 12I Piera kosa anefa dia nitsangana nihazakazaka nankany amin’ny fasana, ary niondrika izy, fa ny lambam-paty ihany no hany hitany tao ka lasa nody, gaga foana noho ny zava-niseho tao.

Les disciples d’Emmaüs (24, 13-35)

Ireo mpianatra roa lahy tany Emaosy (Lk 24, 13-35)

13Et voici que, ce même jour, deux d’entre eux se rendaient à un village du nom d’Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem. 13Androtr’izay ihany dia nisy mpianatra roa lahy nankany amin’ny vohitra anankiray atao hoe Emaosy, tokony ho enimpolo stady raha avy eo Jerosalema.
14Ils parlaient entre eux de tous ces événements. 14Niresaka ny zava-niseho rehetra izy ireo.
15Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux ; 15Ary raha mbola niresaka sy nifampilaza izay heviny teny izy, dia nanatona azy i Jesoa ka niara-dalana taminy ;
16mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 16fa voasakana tsy hahafantatra Azy ny mason’izy ireo.
17Il leur dit :

–     « Quels sont ces propos que vous échangez tout en marchant ? »

Alors ils s’arrêtèrent, l’air sombre.

17Hoy Izy taminy :

–     « Inona izato resahinareo ety an-dalana, no toa dia efa malahelo ery ianareo izany ? »

18L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit :

–     « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n’ait pas appris ce qui s’y est passé ces jours-ci ! »

18Dia namaly ny anankiray atao hoe Kleôfasy ka nanao taminy hoe :

–     « Ianao irery angaha no vahiny ao Jerosalema tsy mahalala izay zava-niseho tao tato ho ato ? »

–     « 19Quoi donc ? »

Leur dit-il. Ils lui répondirent :

–     « Ce qui s’est passé concernant Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple :

19Fa hoy Izy tamin’ireo :

–     « Zavatra inona moa izany ? »

Dia hoy ireo :

–     « Ny amin’i Jesoa avy any Nazareta, izay Mpaminany mahery tamin’ny asany sy ny teniny, teo anatrehan’Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra,

      20comment nos grands prêtres et nos chefs l’ont livré pour être condamné à mort et l’ont crucifié ;       20dia ny amin’ny nanoloran’ny lohandohan’ny mpisorona sy ny lehibentsika Azy ho faty, mbamin’ny namantsihana Azy tamin’ny Hazofijaliana.
      21et nous, nous espérions qu’il était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés.       21Nanantena izahay fa hoe Izy no Ilay hanavotra an’i Israely : kanjo indro fa androany izao no andro fahatelo hatramin’ny nisehoan’izany.
      22Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés : s’étant rendues de grand matin au tombeau       22Nisy ihany tokoa vehivavy sasany namanay nahasanganehana anay fatratra, fa tany amin’ny fasana marainakoa izy ireo,
      23et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu’elles ont même eu la vision d’anges qui le déclarent vivant.       23ary niverina nilaza fa tsy nahita ny fatiny, nefa nahita Anjely niseho taminy, nanambara fa velona Izy.
      24Quelques uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu’ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »       24Dia nankany amin’ny fasana ny sasany taminay ka nahita araka izay nolazain’ny vehivavy, nefa tsy nahita Azy. »
25Et lui leur dit :

–     « Esprit sans intelligence, cœurs lents à croire tout ce qu’ont déclaré les prophètes !

25Ary hoy Izy tamin’izy ireo :

–     « Ry adala sy votsa saina amin’ny finoana izay rehetra voalazan’ny Mpaminany !

      26Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela et qu’il entrât dans sa gloire ? »       26Moa tsy tokony ho niaritra izany va i Kristy mba hidirany amin’ny voninahiny ? »
27Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. 27Dia novoasany tamin’izy ireo ny tenin’i Môizy sy ny Mpaminany rehetra manambara Azy ao amin’ny Soratra Masina.
28Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d’aller plus loin. 28Nony mby tao akaikin’ny vohitra halehan’izy ireo, dia nanao hoatra ny mbola handeha lavidavitra ihany i Jesoa
29Ils le pressèrent en disant :

–     « Reste avec nous car le soir vient et la journée est déjà avancée ».

Et il entra pour rester avec eux.

29fa notanan’izy ireo nataony hoe :

–     « Mitoera re aty aminay, fa efa ho hariva izao, efa mandrorona ny andro. »

Dia niditra niara-nijanona tamin’izy ireo Izy.

30Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donné. 30Ary rehefa niara-nihinana izy ireo, dia nandray ny mofo Izy ka notsofiny rano sy novakiny, dia natolony azy ireo.
31Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur devint invisible. 31Izay vao nisokatra ny mason’izy ireo ka nahalala Azy, fa Izy kosa tonga tsy hitany intsony.
32Et ils se dirent l’un à l’autre :

–     « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Ecritures ? »

32Dia nifampilaza izy hoe :

–     « Akory izany firehidrehitry ny fontsika tao anatintsika, fony Izy niresaka tamintsika teny an-dalana, sy nivaofy ny Soratra Masina tamintsika ! »

33A l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem ; ils trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, 33Niaraka tamin’izay dia nitsangana izy ireo ka niverina tany Jerosalema, ary nahita ny iraika ambin’ny folo lahy sy ny namany tafavory
34qui leur dirent :

–     « C’est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité, et il est apparu à Simon. »

34sady nilaza hoe :

–     « Efa nitsangana tokoa ny Tompo, ary efa niseho tamin’i Simôna Izy. »

35Et eux racontèrent ce qui s’était passé sur la route et comment ils l’avaient reconnu à la fraction du pain. 35Dia mba notantarain’izy ireo kosa ny zavatra niseho taminy teny an-dalana sy ny nahafantarany Azy tamin’ny famakiana ny mofo.

Jésus apparaît aux apôtres (24, 36-49)

I Jesoa niseho tamin’ny apôstôly (Lk 24, 36-49)

36Comme ils parlaient ainsi, Jésus fut présent au milieu d’eux et il leur dit :

–     « La paix soit avec vous. »

36Mbola niresaka toy izany eo izy roa lahy, dia niseho teo afovoan’izy rehetra i Jesoa ka nanao taminy hoe :

–     « Ho aminareo anie ny fiadanana ! Aza matahotra fa Izaho ihany. »

37Effrayés et remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. 37Taitra sady natahotra izy ireo, fa nataony ho matoatoa no hitany.
38Et il leur dit :

–     « Quel est ce trouble et pourquoi ces objections s’élèvent-elles dans vos cœurs ?

38Ka hoy Izy taminy :

–     « Nahoana no mitebiteby ianareo, ary nahoana no miahanahana ao am-ponareo ?

      39Regardez mes mais et mes pieds : c’est bien moi. Touchez-moi, regardez ; un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’en ai. »       39Zahao ny tanako sy ny tongotro, fa Izaho mihitsy ity : tsapao ka jereo, fa ny matoatoa tsy mba mana-nofo aman-taolana tahaka izao ahitanareo Ahy izao. »
40A ces mots, il leur montra ses mains et ses pieds. 40Ary rahefa nilaza izany i Jesoa, dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony.
41Comme, sous l’effet de la joie, ils restaient encore incrédules et comme ils s’étonnaient, il leur dit :

–     « Avez-vous de quoi manger ? »

41Ary ilay mbola tsy nino ihany iny izy ireo noho ny hafaliany sady mbola talanjona, dia hoy i Jesoa taminy :

–     « Moa manan-kanina eto ve ianareo ? »

42Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. 42Dia notoloran’izy ireo tapa-trondro voatono sy tantely Izy.
43Il le prit et le mangea sous leurs yeux. 43Ka noraisiny dia nohaniny teo imason’izy rehetra, ary ny sisa nomeny azy ireo.
 44Puis il leur dit :

–     « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j’étais encore avec vous : il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes ».

44Dia hoy i Jesoa tamin’izy ireo :

–     « Izaho no voalazako taminareo fony mbola teo aminareo Aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra momba Ahy ao amin’ny Lalàn’iizy sy ny mpaminany ary ny Salamo. »

45Alors il leur ouvrit l’intelligence pour comprendre les Ecritures, 45Dia nosokafany ny sain’izy ireo hahafantatra ny Soratra Masina,
46Et il leur dit :

–     « Il fallait que s’accomplisse ce qui était annoncé dans les Ecriture : les souffrances du Messie, sa résurrection d’entre les morts le troisième jour,

46ka hoy Izy taminy :

–     « Araka ny voasoratra, dia tsy maintsy hijaly i Kristy sy hitsangan-ko velona amin’ny andro fahatelo,

      47et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem.       47 ary tsy maintsy torina amin’ny firenen-drehetra, miantomboka amin’i Jerosalema ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin’ny Anarany.
      48C’est vous qui en êtes les témoins.       48Ianareo no vavolombelon’izany.
      49Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une force venue d’en-haut. »       49Ary Izaho kosa haniraka aminareo Ilay nampanantenain’ny Raiko ; fa mitoera ao an-tanàna ianareo mandra-pandraisanareo ny hery avy any ambony. »

Ascension de Jésus (24, 50-53)

Ny niakaran’i Jesoa any an-danitra (Lk 24, 50-53)

50Puis il les emmena jusqu’à Béthanie et, levant les mains, il les bénit. 50Dia nentin’i Jesoa hivoaka ny tanàna hatrany Betania izy ireo, ary nanandratra ny tanany Izy, ka nitso-d rano azy.
51Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. 51Raha mbola nitso-drano azy Izy, dia nisaraka taminy, ka nakarina ho any an-danitra.
52Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, remplis de joie. 52Iretsy kosa, rehefa avy nitsaoka Azy, dia niverina tany Jerosalema tamin-kafaliana lehibe,
53Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 53 ary tao anatin’ny Tempoly mandrakariva izy ireo, nidera sy nisaotra an’Andriamanitra.

Ce contenu a été publié dans malagasy. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire